Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Jo pitkään jatkunut vankiluvun lasku näyttää pysähtyneen. Vankiluvun arvioidaan kääntyvän nousuun v. 2017. Tutkintavankien määrän arvioidaan nousevan noin 30:lla, kun tutkintavankien säilyttämistä poliisin tiloissa lyhennetään vuoden alkupuolella voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi pääsääntöisesti enintään seitsemään vuorokauteen. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Toiminnan laajuus

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 068 3 070 3 100
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 671 5 670 5 740
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 093 3 090 3 090
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 112 4 050 4 000
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 904 6 800 6 800

Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään ja avolaitosten käyttöä lisätään. Tavoitteena on, että v. 2017 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 225 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään.

Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa kehitetään nykyisessä vankilaverkostossa. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilahankkeiden, Hämeenlinnan naisvankilan, Keravan avovankilan ja Jyväskylän uudisrakennuksen (yhdyskuntaseuraamustoimisto ja avovankila) rakentaminen alkaa vuoden 2017 aikana. Hankkeissa pilotoidaan vankilakonseptia. Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin palvelut.

Tietoja henkilöstöstä

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 700 2 511 2 521
Työtyytyväisyysindeksi 3,26 - 3,31)
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,8 13,5 13,3

1) Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 329 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,4 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 38 40 42
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 66 66 68
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 82 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 85 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,3 1,4 1,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,3 12,3 12,3
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 225 225 225
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 64 970 61 250 61 280
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 455 5 270 5 260

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 184 224
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 202
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 549
Täytäntöönpanoyksikkö 1 734
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 14 620
Yhteensä 210 329

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 240 138 225 196 222 773
Bruttotulot 14 012 13 770 12 444
Nettomenot 226 126 211 426 210 329
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 154    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 949    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 631 8 622 8 553
— muut tuotot 848 759 753
Tuotot yhteensä 10 479 9 381 9 306
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 9 717 8 699 8 629
— osuus yhteiskustannuksista 10 645 9 142 9 051
Kustannukset yhteensä 20 362 17 841 17 680
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 883 -8 460 -8 374
Kustannusvastaavuus, % 51 53 53

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 200
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 7
Toimitilahankkeet 1 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -99
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -50
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1 724
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 1 105
Palkkausten tarkistukset -1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -931
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 176
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 137
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -198
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 355
Tasomuutos 3 689
Yhteensä -1 097

2017 talousarvio 210 329 000
2016 II lisätalousarvio -250 000
2016 talousarvio 211 426 000
2015 tilinpäätös 228 921 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2017 talousarvio 5 400 000
2016 talousarvio 5 400 000
2015 tilinpäätös 5 400 000