Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslian toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

  • — Tuetaan pääministeriä hallituspolitiikan johtamisessa ja poikkihallinnollisten tehtävien yhteensovittamisessa
  • — Valmistellaan hallituksen toimintasuunnitelman väliarviointi
  • — Viestintää toteutetaan kustannustehokkaasti ja modernisti muuttuneessa mediaympäristössä
  • — Valtioneuvoston ja eduskunnan työn yhteensovittamiseksi laaditaan hallituksen lainsäädäntösuunnitelma
  • — Tulevaisuustyö ja ennakointi sekä tutkimustieto on laadukasta ja tukee päätöksentekoa valtioneuvostossa. Valmistellaan hallituksen tulevaisuusselonteko
  • — Vahvistetaan kokeilukulttuuria Suomessa ja kehitetään toimintaan liittyvää koordinaatiota sekä yhteistyötä
  • — Kestävän kehityksen kansallisen koordinaation ja toimenpanon kehittäminen sekä laaja-alainen yhteistyö eri kumppaneiden kanssa Agenda 2030 toteuttamiseksi
  • — Suomen kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä vahvistava EU-politiikka. Tämän lisäksi tavoitteena on EU-oikeudellisten asioiden koordinoidumpi hoitaminen valtioneuvostossa sekä EU:ssa esille nousevien asioiden vaikutusten systemaattinen ja ennakoiva arviointi
  • — Parannetaan elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä kansainvälistymispalveluja kehittämällä, kokoamalla yrityspalvelut yhteen ulkomailla ja uudistamalla maakuvatyön, investointien houkuttelun ja matkailuelinkeinon tukemisen toimintamalleja
  • — Digitalisoidaan valtioneuvoston toimintoja ja palveluita, kehitetään valtioneuvoston yhteisiä työ- ja toimintatapoja, avointa verkostomaista yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä hyödynnetään tietoa laajasti.

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 121 233 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 111 706 125 536 123 133
Bruttotulot 1 930 450 1 900
Nettomenot 109 776 125 086 121 233
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 580    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 371    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
SM Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (kertaluonteinen siirto momentilta 26.01.01) 582
SM Kirkkokatu 12 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 26.01.01) -250
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momenteille 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) -2 797
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 32.01.01) -350
TEM Bulevardi 6 vuokramenot (siirto momentille 32.01.01) -200
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) 75
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 400
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen lisäyksen vähennys (siirto momentille 28.01.01) -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -34
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -17
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -506
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -157
Palkkaliukumasäästö -223
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -149
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -330
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -290
Tasomuutos -1 001
Yhteensä -3 853

2017 talousarvio 121 233 000
2016 II lisätalousarvio -73 000
2016 talousarvio 125 086 000
2015 tilinpäätös 114 567 000

02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 575 000 euroa.

Henkilöstön määrä on enintään 52, josta 14 valtioneuvoston jäsentä, 4 valtiosihteeriä ja 34 erityisavustajaa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan ministereiden palkkio (Palkkiolaki 1096/2006), poliittisten valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien palkat sivukuluineen.


2017 talousarvio 5 575 000
2016 talousarvio 5 575 000
2015 tilinpäätös 5 394 241

03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin toimielimissä toimivien suomalaisten kansallisten asiantuntijoiden palkkaus- ja sosiaaliturvakustannusten maksamiseen

2) eräissä tapauksissa tiettyjen päivärahojen maksamiseen sellaisille kansallisille asiantuntijoille, joille Euroopan unioni ei maksa korvauksia.

Selvitysosa:Tarkoitus on, että hallinnonalat voivat täydentää soveltuvista toimintamenomäärärahoistaan kansallisten asiantuntijoiden rahoittamista, jos keskitetty rahoitus ei riitä kattamaan kaikkia tarpeellisina pidettyjen asiantuntijoiden kustannuksia.


2017 talousarvio 1 000 000
2016 talousarvio 1 000 000
2015 tilinpäätös 1 000 000

04. (23.01.20) Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 867 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pääministerin ja muiden kansliassa toimivien ministereiden sekä heitä välittömästi avustavien henkilöiden ja turvamiesten matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtiosihteerien ja erityisavustajien valtioneuvoston kanslian toimialaan kohdistuvista matkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Eurooppa-neuvoston kokouksista aiheutuvien menojen maksamiseen

4) pääministerin ja muiden valtioneuvoston kansliassa toimivien ministereiden valtioneuvoston kanslian toimialasta johtuvaan vieraanvaraisuuteen.

Selvitysosa:Momentin matkamenoihin kohdistuvat Euroopan unionin neuvoston myöntämät korvaukset tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 350 000 euroa.

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2017 talousarvio 867 000
2016 talousarvio 867 000
2015 tilinpäätös 278 534

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä kokeilutoiminnan koordinaatiosta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen, josta enintään kolme henkilötyövuotta hallituksen strategisia tavoitteita edistävän kokeilutoiminnan koordinointiin. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sisällölliset painopisteet sekä hankkeiden valmistelu- ja ohjausvastuut määritellään vuosittain valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille horisontaalisille painopistealueille, jotka vastaavat hallituksen ja sen ministeriöiden toiminnan tietotarpeisiin. Selvitys- ja tutkimustoiminnalla vahvistetaan hallituksen ja sen ministeriöiden päätöksenteon tietopohjaa, tietoon perustuvaa toimintapolitiikkaa ja strategista kokonaisnäkemystä.

Momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän kokeilutoiminnan koordinaatioon 200 000 euroa.


2017 talousarvio 11 400 000
2016 talousarvio 11 400 000
2015 tilinpäätös 6 400 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 446 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 11
Yhteensä 11

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 19 446 000
2016 talousarvio 19 435 000
2015 tilinpäätös 15 567 574