Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 33 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä
   
Matkailun edistämiskeskuksen tulot 2 000
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot 7 200 000
Kilpailuviraston tulot 6 000
Valtausmaksut 750 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000
Muut tulot 24 142 000
Yhteensä 33 100 000

Matkailun edistämiskeskuksen tulot kertyvät sekalaisista tuloista.

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (1254/1997) viraston maksuista. Lisäksi momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin. Vastaavat menot on merkitty momenteille 32.20.06, 20 ja 40.

Kilpailuviraston tulot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (185/2000) kilpailuviraston maksullisista suoritteista.

Valtausmaksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (503/1965).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Tuloarviossa on otettu huomioon aikaisemmin momentille 12.35.01 merkitty 100 000 euron tuloarvio.


2010 talousarvio 33 100 000
2009 talousarvio 18 000 000
2008 tilinpäätös 16 731 556