Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 567 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) perusteella maksettavan työmarkkinatuen, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien maksamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen työttömyysturvalain mukaisesti.

Määrärahasta saa käyttää enintään 177 400 000 euroa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan työmarkkinatuen valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Kunnat ja valtio rahoittavat puoliksi työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen. Kuntien rahoitusosuus on 70 prosenttia työmarkkinatukea yli 1 000 päivää saaneiden työttömyysaikaisen työmarkkinatuen osalta. Muun työmarkkinatuen valtio rahoittaa kokonaan. Lisäksi valtio huolehtii Kansaneläkelaitoksen maksuvalmiudesta työmarkkinatuen osalta (maksuvalmiussuoritus).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta siten, että ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan Suomesta saaneille työttömille maksettaisiin 1.1.2017 lukien työmarkkinatuen sijasta kotoutumistukea enintään kolmen vuoden ajan. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä.

Turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan vuosittain 10 000, joista 35 prosentin oletetaan saavan oleskeluluvan.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Työmarkkinatuet  
— työttömyysajalta 1 402 640 000
— kuntien rahoitusosuus -406 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 459 400 000
— kulukorvaukset 78 800 000
— korotusosa 32 300 000
Yhteensä 1 567 140 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksisidonnaisten menojen säästö -11 800
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset 111 900
Omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettavien kulukorvausten poistuminen -16 200
Omavastuuajan pidentäminen kahdella päivällä -4 000
Palkkatukien ja starttirahan lisäys 73 100
Palkkatukiin ja starttirahaan kohdennettu 30 milj. euron lisäys, joka vähentää päivärahoja -73 100
Sukupuolineutraali avioliittolaki voimaan 1.3.2017 240
Tarvearvion muutos -14 000
Työkokeilun ajalta nuorille maksettava kulukorvaus 7 000
Työttömyysetuuksien aktiivikäytön laajentaminen (siirto momentilta 32.30.51) 104 300
Ulkomaalaislain perusteella maksettava kotoutumistuki 1.1.2017 lukien -4 300
Yhteensä 173 140

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 1 567 140 000
2016 II lisätalousarvio 61 000 000
2016 talousarvio 1 394 000 000
2015 tilinpäätös 1 368 000 000