Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 129 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaisten lakisääteisten kulukorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta

2) valtioiden välisten kustannusten korvaamiseen kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta toiseen EU-jäsenvaltioon tilanteessa, jossa henkilö ei täytä kansallisen lainsäädännön työttömyysetuuksien edellytyksiä.

Määrärahasta saa käyttää enintään 23 100 000 euroa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain perusteella valtiolle työllistämisen, työnantajalle maksettavan palkkatuen ja yrittäjäksi ryhtyvälle maksettavan starttirahan työttömyyspäivärahan valtionosuutta vastaavan osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat kulukorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat. Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä, tilitetään Kansaneläkelaitokselle.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Valtionosuus maksetuista päivärahoista  
— työttömyysajalta 273 450 000
— työllistymistä edeltävien palvelujen ajalta 43 500 000
Palkkatuet ja starttirahat (enintään) 23 100 000
Kulukorvaukset 8 250 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun osuus -219 000 000
Yhteensä 129 300 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksisidonnaisten menojen säästö -2 000
Omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettavien kulukorvausten poistuminen -2 350
Omavastuuajan pidentäminen kahdella päivällä -2 000
Palkkatukien ja starttirahojen lisäys 9 500
Sukupuolineutraali avioliittolaki voimaan 1.3.2017 50
Tarvearvion muutos -44 000
Työttömyysetuuksien aktiivikäytön laajentaminen (siirto momentilta 32.30.51) 13 600
Työttömyyspäivärahojen vähennys -9 500
Työttömyysvakuutusmaksun 0,45 %:n korotuksen vaikutus tilitettävään määrään (Kiky) -48 000
Yhteensä -84 700

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 129 300 000
2016 talousarvio 214 000 000
2015 tilinpäätös 234 065 000