Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            51. Lapsilisät
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            55. Elatustuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

51. Lapsilisät (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 378 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2017 1 012 400 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 184 300. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 553 700. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan vuosittain 10 000, joista 35 prosentin oletetaan saavan oleskeluluvan.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Vaikutus momentille on vähäinen. Avioliittolain muutos koskee momentteja 33.10.51, 33.10.52, 33.10.53, 33.10.54, 33.10.55, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.30.60 ja 33.40.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksisidonnaisten menojen säästö -11 700
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset 6 900
Yhteensä -4 800

2017 talousarvio 1 378 200 000
2016 II lisätalousarvio 1 610 000
2016 talousarvio 1 383 000 000
2015 tilinpäätös 1 377 800 000