Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminenPDF-versio

Valtion keskushallinto

Keskushallinnon virastorakenteen uudistamista jatketaan Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttujen kehittämisperiaatteiden pohjalta. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisjärjestelmän selkiinnyttämiseen ja kokonaisuuden hallintaan hallinnolliset sektorirajat ylittäen. Uudistuksessa huomioidaan myös sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset keskushallinnon virastoihin. Hallitus toteuttaa uudistuksen noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Valtion ja kuntien yhteiset Asiointipistepilotit jatkavat toimintaansa.

Johtamisen kehittämisen osalta käynnistetään ja toimeenpannaan useita toimenpiteitä. Ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudistamisen toimeenpano käynnistyy vuoden 2017 alussa. Samoin kaikissa ministeriöissä otetaan vuonna 2017 käyttöön valtionhallinnon uudistumista edistävät johtamissopimukset ylimmälle johdolle mukaan lukien kansliapäälliköt. Lisäksi virastot käyvät läpi keskeiset palvelunsa ja määrittävät niille palvelulupauksen. Myös käynnissä olevat johtamiskokeilut saatetaan päätökseen ja niiden tulokset arvioidaan.

Selvitys virkamieslainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään v. 2017.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon uudistus

Vuonna 2008 käynnistynyt Kieku-hankevaihe päättyy suunnitellusti vuoden 2016 loppuun. Kieku on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen toimintamalli, joka kattaa prosessit, tietorakenteet, palvelukeskuspalveluiden yhtenäisen käytön sekä näitä toimintoja tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden. Vuoden 2017 alusta tietojärjestelmän omistajuus siirretään Valtiokonttorista Palkeisiin. Järjestelmän kehittämisessä ja elinkaaren hallinnassa otetaan käyttöön hallintamalli, jolla ylläpidetään järjestelmän yhtenäisyyttä ja mahdollistetaan käyttäjien osallistuminen kehittämiseen.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta kehitetään hallitusohjelman mukaisesti siirtämällä kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtäviä edelleen kirjanpitoyksiköiltä Palkeisiin sekä keskittämällä, yksinkertaistamalla ja sähköistämällä Hankinnasta maksuun -prosessia. Ministeriöt ohjaavat osaltaan hallinnonalaansa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtämiseksi palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Valtion toimitilojen käytön tehostaminen

Tilatehokkuutta parannetaan valtion uuden toimitilastrategian mukaisesti vastaamaan asetettuja tilatehokkuustavoitteita, muuttuneita työnteon tapoja ja kansalaisten sähköisen asioinnin lisääntymistä. Tilatehokkuuden parantamisella tavoitellaan parempia työsuorituksia ja alempia vuokrakustannuksia. Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöhanke Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työn tekemisen tapojen uudistamiseen, jotka muuttuvat digitalisaation myötä kaikissa valtionhallinnon töissä. Virastot ja laitokset ovat yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehneet toimitilastrategian toimeenpanosuunnitelmia, joiden toteuttamisella tavoitellaan yli 10 milj. euron säästöjä toimitilamenoissa v. 2017.

Valtion hankintojen kehittäminen

Valtion hankintatoimen kehittämishankkeen toimenpide-ehdotusten toimeenpanoa jatketaan. Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma käynnistyi v. 2016 ja sen toimeenpanon osalta pääpaino on vuodella 2017. Valtion hankintatoimen kehittämisen ja digitalisoinnin osalta keskitytään koko hankintatoimen prosessien kehittämiseen aina hankintasuunnittelusta arkistointiin sekä tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Vuoden 2017 aikana viedään päätökseen sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän käyttöönotto valtion virastoissa ja laitoksissa sekä jatketaan koko hankintaprosessin sähköistämistä. Valtion hankintatoimen neuvottelukunta seuraa hankintatoimen kehittämisen etenemistä ja konsernitavoitteiden saavuttamista.

Sote- ja maakuntauudistus

Hallitus valmistelee ja toimeenpanee sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) että maakuntauudistuksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistetaan. Eduskunnalle syksyllä 2016 annettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaan hallituksen esitykseen sisältyy mm. ehdotukset maakuntalaiksi, jossa tullaan säätämään maakuntien hallinnon ja talouden järjestämisen lisäksi maakuntien kaikista tehtäväalueista. Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Maakuntauudistuksen täytäntöönpano tulee edellyttämään lukuisia muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Hallitus pyrkii antamaan esitykset maakuntauudistuksen edellyttämäksi lainsäädännöksi vuoden 2017 aikana. Edellä mainittuja uudistuksia koskeva lainsäädäntökokonaisuus tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

Vuoden 2017 aikana sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano etenee 30.6.2017 saakka ministeriöiden ja muiden viranomaisten esivalmisteluna ja 1.7.2017 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolailla perustettavien maakuntien väliaikaisten valmistelutoimielinten tekemänä valmisteluna. Näiden toimielinten toimikausi päättyy, kun helmikuussa 2018 pidettävien ensimmäisten maakuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuun 2018 alusta lukien. Alueilla tapahtuvan valmistelun ohella ministeriöt jatkavat samanaikaisesti uudistuksen valmistelua omalta osaltaan.

Hallintomenojen säästö toimintamenoista

Hallitusohjelman mukaisesti hallintomenoihin kohdistetaan kehyskaudella 2016—2019 yhteensä 120 milj. euron säästö. Vuosittain 30 milj. eurolla kasvava säästö toteutetaan muun muassa tehtäviä ja velvoitteita purkamalla, henkilömenoissa eläkepoistumaa hyödyntämällä, lisäämällä digitalisaatiota ja uudistamalla rakenteita. Säästövelvoitteet koskevat kaikkia hallinnonaloja. Vuoden 2017 säästö on kohdistettu ministeriöiden esitysten pohjalta talousarvioesityksessä suoraan toimintamenomomenteille.