Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
            (01.) Alueellisten ympäristökeskusten tulot
            10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista
            20. Siirto valtion asuntorahastosta
            99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2017

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

(01.) Alueellisten ympäristökeskusten tulot

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja vesiensuojelumaksut merkittäväksi momentille 12.35.99 ja muut tulot momentille 12.32.99.


2009 talousarvio200 000
2008 tilinpäätös369 514

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 14 250 000 euroa.

Selvitysosa: Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:ien mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan Rajavartiolaitoksen lentokoneiden öljypäästöjen valvontalaitteiden uusimisesta, merivoimien käyttöön tulevan uuden monitoimialuksen hankkimisesta, öljyntorjunta-alus Hallin peruskorjauksesta, muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 14 100 000 euroa.

Öljysuojamaksua on tarkoitus korottaa eurolla 1,50 euroon öljytonnilta, mikä on edellytyksenä valtiolle haettavien korvausten määrän nousulle.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2010 talousarvio14 250 000
2009 talousarvio4 150 000
2008 tilinpäätös909 276

20. Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 228 000 000 euroa.

Selvitysosa: Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2008 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2008 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (4,36 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 8,7 milj. euroa.


2010 talousarvio228 000 000
2009 talousarvio204 500 000
2008 tilinpäätös148 000 000

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.

Selvitysosa:  Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 2 000 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1205/2006), Valtion asuntorahaston suoritteista annettuun maksuasetukseen (1206/2006) ja lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot sekä vesilain (264/1961) 10 luvun 27 §:n perusteella perittävät aikaisemmin momentille 12.35.01 merkityt vesiensuojelumaksut.

Momentille tuloutetaan myös Turvatekniikan keskukselle tulevat tuotot ilmoituksista kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyydestä.


2010 talousarvio3 200 000
2009 talousarvio5 100 000
2008 tilinpäätös1 768 947