Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Selvitysosa: Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Vertouksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2016, saa vuonna 2017 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %77-78
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %79-80
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, %544850
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, %888890
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %495253
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %515254
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet yhteensä4 8764 8654 983
Htv:t tehtävittäin   
— Rajat ylittävien tilanteiden verovalvonnan tehostaminen (ml. veropaon torjuntatehtävät)--23
— Apteekkiverotustehtävät (Apteekkimaksun siirto Verohallintoon)--1,5
— Valmiste- ja autoverotustehtävät (Tullin verotustehtävien siirto Verohallintoon, 1. vaihe)--205
— Tunnistepalvelujen keskittäminen (Katso-palvelun siirto VRK:lle)---1
Sairauspoissaolot, pv/htv9,89,08,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,523,523,52

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20172018—Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
    
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset28 88018 55047 430
Vuoden 2017 sitoumukset1 0009 33610 336
Menot yhteensä29 88027 88657 766

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot410 245411 576409 729
Bruttotulot6 5043 8003 800
Nettomenot403 741407 776405 929
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta120 689  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle130 014  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2017

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyvät valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Apteekkiveroon liittyvät tehtävät117
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43)-609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentilta 28.01.21)462
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03)-563
Senaatti-kiinteistöjen omakustannusperiaatteen käyttöönoton laskentaperiaatteiden tarkistus408
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.02)13 100
Tunnistusmaksujen keskittäminen (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03)-300
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-18 700
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)24 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-21
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-4 203
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-112
Palkkaliukumasäästö-991
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1 967
Toimintamenojen tuottavuussäästö-2 000
Toimintamenosäästö (HO 2015)-4 670
Työajan pidentäminen (Kiky)-2 771
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-418
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-2 567
Yhteensä-1 847

2017 talousarvio405 929 000
2016 II lisätalousarvio36 881 000
2016 talousarvio407 776 000
2015 tilinpäätös413 066 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,73,74,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)2,12,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)909393
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)10,72224
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)19,52323
Verojäämä (%)0,090,150,15
Tuottavuus   
Tuottavuusindeksi100102103
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2 2162 1801 9001)
Sairauspoissaolot (pv/htv)11,310,510,0
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, Työterveyslaitoksen tutkimus)-13,313,5

1) Vähennetty 205 htv siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot171 406171 109159 660
Bruttotulot785510510
Nettomenot170 621170 599159 150
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 230  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 385  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43)-238
Ilmaistilojen muuttuminen maksullisiksi2 930
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus457
Tornion tullin tehostettu tullivalvonta 2016-500
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentille 28.10.01)-13 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-5 400
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)11 650
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-27
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-14
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1 773
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa140
Palkkaliukumasäästö-232
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-917
Toimintamenojen tuottavuussäästö-792
Toimintamenosäästö (HO 2015)-991
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 264
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-195
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 183
Yhteensä-11 449

2017 talousarvio159 150 000
2016 II lisätalousarvio-298 000
2016 talousarvio170 599 000
2015 tilinpäätös170 776 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Arvioon vaikuttaa valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemä arvonlisäveroa koskeva huojennuspäätös, johon liittyvä vuoden 2017 menoarvio on 12 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio-2 000
Yhteensä-2 000

2017 talousarvio15 900 000
2016 talousarvio17 900 000
2015 tilinpäätös3 399 068

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).


2017 talousarvio22 700 000
2016 talousarvio22 700 000
2015 tilinpäätös22 286 863

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu lain 5/2009 voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio2 000
Yhteensä2 000

2017 talousarvio5 000 000
2016 talousarvio3 000 000
2015 tilinpäätös2 051 258