Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Sisäministeriön toimintamenot
            24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
            29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 17 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 190 000 euroa mahdollisista Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista, joita ei voida katsoa kehyksen ulkopuolisiksi.


2017 III lisätalousarvio173 000
2017 I lisätalousarvio-3 000
2017 talousarvio13 632 000
2016 tilinpäätös14 647 000
2015 tilinpäätös16 218 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten 575/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 573/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 574/2007/EY artiklojen 47—48 (rahoitusoikaisut) sekä neuvoston päätöksen 435/2007/EY artiklojen 43—44 (rahoitusoikaisut) mukaisiin Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että rahoitusoikaisuja ei ole mahdollista kohdistaa kansallisen rahoituksen osuuteen, eikä valtion talousarviossa ole siihen osoitettu erikseen muuta määrärahaa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu täsmentyneistä Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista.


2017 III lisätalousarvio85 000
2017 I lisätalousarvio115 000
2017 talousarvio32 224 000
2016 tilinpäätös47 260 000
2015 tilinpäätös14 288 000

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan tämän hetkiseen sisäisen turvallisuuden toimintamenojen tasoon ja vastaanottotoiminnan arvonlisäverollisuuden käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.


2017 III lisätalousarvio60 000 000
2017 talousarvio75 000 000
2016 tilinpäätös112 292 422
2015 tilinpäätös80 393 632