Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 17 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 190 000 euroa mahdollisista Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista, joita ei voida katsoa kehyksen ulkopuolisiksi.


2017 III lisätalousarvio 173 000
2017 I lisätalousarvio -3 000
2017 talousarvio 13 632 000
2016 tilinpäätös 14 647 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten 575/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 573/2007/EY artiklojen 45—46 (rahoitusoikaisut), 574/2007/EY artiklojen 47—48 (rahoitusoikaisut) sekä neuvoston päätöksen 435/2007/EY artiklojen 43—44 (rahoitusoikaisut) mukaisiin Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen edellyttäen, että rahoitusoikaisuja ei ole mahdollista kohdistaa kansallisen rahoituksen osuuteen, eikä valtion talousarviossa ole siihen osoitettu erikseen muuta määrärahaa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu täsmentyneistä Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista.


2017 III lisätalousarvio 85 000
2017 I lisätalousarvio 115 000
2017 talousarvio 32 224 000
2016 tilinpäätös 47 260 000
2015 tilinpäätös 14 288 000

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 60 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on osoittautunut riittämättömäksi vastaamaan tämän hetkiseen sisäisen turvallisuuden toimintamenojen tasoon ja vastaanottotoiminnan arvonlisäverollisuuden käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.


2017 III lisätalousarvio 60 000 000
2017 talousarvio 75 000 000
2016 tilinpäätös 112 292 422
2015 tilinpäätös 80 393 632