Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
            88. Osakehankinnat
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 8 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Neste Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Governia Oy:n pääomittamisesta. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia Oy. Suomi-talon ostamiseen tähtäävästä valmistelusta päätettiin pääministeri Sipilän ja pääministeri Medvedevin tapaamisessa joulukuussa 2016. Ratkaisulla pyritään turvaamaan Suomi-talossa toimivien Suomen Pietarin-instituutin, Suomi-koulun sekä useiden suomalaisten elinkeinoelämän ja organisaatioiden toimijoiden toimintaympäristön jatkuvuus Pietarissa. Määrärahalla tehtävän Governian pääomittamisen mitoituksessa varaudutaan myös kattamaan talon vuokralaisena toimineelta Pietari-instituutilta maksamatta jääneet vuokrat, arviolta noin 200 000 euroa.

Omistusrajan muutokset perustuvat valtioneuvoston 13.5.2016 hyväksymään valtion omistajapolitiikkaa koskevaan periaatepäätökseen sekä 1.1.2017 voimaan tulleeseen valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n muutokseen.


2017 I lisätalousarvio8 200 000
2017 talousarvio5 700 000
2016 tilinpäätös5 700 000
2015 tilinpäätös1 700 000