Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       23. Valtioneuvosto
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              88. Senaatti-kiinteistöt
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 545 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovitusta palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamisesta sekä työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä 329 000 euroa on kertamenoa.


2008 II lisätalousarvio 545 000
2008 talousarvio 23 949 000
2007 tilinpäätös 19 035 000
2006 tilinpäätös 41 383 000

02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä 2 000 euroa on kertamenoa.


2008 II lisätalousarvio 8 000
2008 talousarvio 5 990 000
2007 tilinpäätös 9 033 000
2006 tilinpäätös 8 561 000

03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä.


2008 II lisätalousarvio 3 000
2008 talousarvio 742 000
2007 tilinpäätös 689 000
2006 tilinpäätös 508 000

06. IT-palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 260 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion IT-palvelukeskuksen perustamisen valmisteluun tarvittavan henkilöstön palkkausmenoihin sekä henkilöstöön liittyviin muihin kulutus- ja investointimenoihin.

Selvitysosa: Tarkoitus on, että valtion IT-palvelukeskus aloittaisi toimintansa Valtiokonttorin yhteydessä vuoden 2009 alusta. Palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisen valmistelu vuoden 2009 alusta edellyttää henkilöresurssien palkkaamista vuoden 2008 aikana. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon seitsemän henkilön palkkaus- ja muut kulutusmenot 1.9.—31.12.2008. Valtionhallinnon ulkopuolelta palkattavan henkilöstömäärän lisäys toteutetaan valtion tuottavuusohjelmassa vuoteen 2011 mennessä valtiovarainministeriön hallinnonalalle asetetun henkilöstön vähentämistavoitteen puitteissa. Valmisteluun on lisäksi tarkoitus kytkeä 16 henkilöä valtionhallinnon sisäisin siirroin.


2008 II lisätalousarvio 260 000

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan merkitsemään perustettavien ja valtion täyteen omistukseen tulevien kiinteistöosakeyhtiöiden koko osakekanta maksamalla merkintähinta apporttiomaisuudella, joka käsittää yliopistojen käytössä olevan ja Senaatti-kiinteistöiltä vuokratun kiinteistöomaisuuden siihen kohdistuvine velkoineen, nykyiseltä tasearvoltaan noin 1 720 000 000 euroa, josta tonttiomaisuuden osuus noin 120 000 000 euroa sekä velkapääoma noin 801 800 000 euroa. Valtioneuvosto saa myöntäessään luvan tytäryhtiöiden perustamiseen yksilöidä tarkemmin siirrettävän varallisuuden ja siirron muut ehdot.

Selvitysosa:Valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen hallinnassa olevat yliopistojen toimitilakiinteistöt siirretään valtion täysin omistamiin ja Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen hallinnoimiin tytäryhtiöihin. Kiinteistöomaisuutta käytetään tytäryhtiöiden perustamisen yhteydessä osakeyhtiölain (624/2006) 2 luvun 6 §:n mukaisena vastikkeettomana apporttiomaisuutena. Omistusosuus Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien tytäryhtiöiden osakekannasta jää täysimääräisesti valtiolle. Muutos mahdollistaa kyseisen kiinteistövarallisuuden käyttämisen myöhemmin päätettävällä tavalla yliopistojen pääomittamiseen, jota selvitetään opetusministeriön, valtiovarainministeriön ja yliopistojen yhteistyönä.

Siirto tytäryhtiöihin ei vaikuta yliopistojen siirron tapahtuessa voimassa olevien vuokrasopimusten ehtoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio