Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 691 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2011.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia ja entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne
  2009 toteutuma 2010 varsinainen
talousarvio
2011 esitys
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Toimintamenomääräraha 740 3 273 3 691 3
Liiketaloudelliset suoritteet 51 309 846 46 000 834 46 000 827
Yhteensä 52 049 849 46 273 837 46 691 830

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 52 049 46 273 46 691
Bruttotulot 51 309 46 000 46 000
Nettomenot 740 273 691
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 488    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 180 182 183
Niuvanniemen nuoriso-osasto 87 77 78
Vanhan Vaasan aikuisosastot 204 204 203

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 325 333 336
Niuvanniemen nuoriso-osasto 790 873 881
Vanhan Vaasan aikuisosastot 317 320 334

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 50 189 45 500 45 500
— muut tuotot 1 120 500 500
Tuotot yhteensä 51 309 46 000 46 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 51 400 46 000 46 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -91 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 150 688 150 000 150 000
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 3 584 3 500 3 500
Mielentilatutkimuksia 66 67 70
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 367 4 000 3 900
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 72 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.

Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kuudella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 418 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta.


2011 talousarvio 691 000
2010 talousarvio 273 000
2009 tilinpäätös -75 643