Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 272 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä.

Valtuus

Valtuus tehdä sitoumuksia uusiin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:

Uudet väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
   
Vt 4 Oulu—Kemi 125 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 165 000 000

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 177 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Vt 6 Joensuun kohta 47 100 000
E18 Haminan ohikulkutie 180 000 000
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 57 500 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 75 500 000
E18 Koskenkylä—Kotka erillishanke 37 000 000
Vt 8 Turku—Pori 92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet 19 900 000
Vt 4 Rovaniemen kohta 25 000 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla 13 000 000
Vt 3 Arolammin eritasoliittymä 6 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
   
Ratahankkeet  
Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys 24 000 000
Kehärata 514 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski—Pasila, länsiraide 40 000 000
Riihimäen kolmioraide 10 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys 4 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Pietarsaaren meriväylä 11 400 000
Rauman meriväylä 28 000 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 168 000 000

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikki valtion suoralla talousarviorahoituksella toteutettavien väylähankkeiden määrärahat. Hankkeiden ulkopuoliset rahoitusosuudet otetaan huomioon momentilla 12.31.10 silloin, kun Liikennevirasto maksaa ensin ja laskuttaa ulkopuolista tahoa sen jälkeen. Vastaavasti tämän momentin määrärahatarve jää pienemmäksi. Ulkopuolisella rahoitusosuudella tarkoitetaan muiden tahojen osallistumista valtion vastuulle kuuluvien väylähankkeiden kustannuksiin.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määräraha v. 2017
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
               
Keskeneräiset väylähankkeet              
Tiehankkeet              
Vt 8 Turku—Pori LTA I 2013/ LTA II 2014 2018 92,5 2,5 83,1 6,9 -
Mt 101 Kehä I parantaminen TA 2014 2017 32,0   16,4 9,0 6,6
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta LTA I 2014 2018 76,0   47,7 24,0 4,3
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe TA 2015 2017 27,0   15,0 12,0 -
Vt 8 Oulu—Kajaani—Vartius TA 2015 2017 15,0   10,0 5,0 -
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit LTA I 2015 2017 22,5   17,5 5,0 -
               
Ratahankkeet              
Pohjanmaan rata TA 2011/ LTA III 2011/TA 2015 2017 674,0   646,7 27,3 -
Keski-Pasila, länsiraide TA 2014 2020 40,0   18,0 9,0 13,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe TA 2015 2020 150,0   32,0 43,0 75,0
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen TA 2016 2020 60,0   12,0 12,0 36,0
               
Vesiväylähankkeet              
Rauman meriväylä LTA II 2014/ LTA IV 2015 2017 28,0   19,0 9,0 -
Savonlinnan syväväylän siirtäminen TA 2015 2018 40,0   19,0 12,0 9,0
               
Yhteiset väylähankkeet              
Äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyt LTA I 2015/ TAE 2017 2018 168,0   67,7 66,4 33,9
Muu kehittämisen hankesuunnittelu         - 5,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 425,0 2,5 1 004,1 245,6 177,8
               
Uudet väylähankkeet              
Vt 4 Oulu—Kemi TA 2017 2021 125,0     7,0 118,0
Vt 5 Mikkeli—Juva TA 2017 2021 121,0     5,0 116,0
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie TA 2017 2021 198,0     12,2 185,8
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017 2022 165,0     3,0 162,0
Uudet väylähankkeet yhteensä     609,0     27,2 581,8
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä     2 034,0 2,5 1 004,1 272,8 759,6

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään seuraavaa:

Vt 4 Oulu—Kemi

Hankkeen tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, parantaa joukkoliikenteen toimintaolosuhteita sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Oulun kohdalla moottoritielle rakennetaan kolmannet kaistat ja kehitetään eritasoliittymiä. Meluntorjuntaa parannetaan. Kempeleeseen rakennetaan uusi eritasoliittymä. Haukiputaan kohdalla moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi välillä Kello—Haukipudas ja keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Haukipudas—Räinänperä. Väliä Ii—Simon Maksniemi parannetaan mm. ohituskaistaratkaisuin.

Hankkeen kustannusarvio on 155 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus on 125 milj. euroa ja kuntien rahoitusosuus 30 milj. euroa (MAKU 2010: 130). Oulun kohdan H/K-suhde on 1,9 ja Haukiputaan kohdan H/K-suhde on 2,2.

Vt 5 Mikkeli—Juva

Hankkeen tavoitteena on parantaa tavara- ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta sekä kehittää valtatieyhteyden laatua. Hanke mahdollistaa maankäytön kehittämistä Mikkelin seudulla. Hankkeessa Tuppurala—Nuutilanmäki väli rakennetaan keskikaiteelliseksi tieksi uuteen maastokäytävään. Lisäksi Nuutilanmäki—Juva välille tehdään turvallisuutta ja toimintavarmuutta parantavia toimenpiteitä. Kustannusarvio on 121 milj. euroa (MAKU 2010: 130), joka sisältää kuntien osuuden. Hankkeen H/K-suhde on 1,8.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, vähentää oleellisesti nykyisen tien varren haittoja sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämistä koko Lahden seudulla.

Hanke sisältää vt 12 parantamisen uuteen maastokäytävään Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi 1-ajorataiseksi tieksi sekä Okeroisten ja Kujalan (vt 4) välillä nelikaistaiseksi valtatieksi. Myös Lahden eteläistä sisääntulotietä (mt 167) parannetaan. Lisäksi tehdään tarvittavia tunneli-, tie-, katu- ja kevyen liikenteen järjestelyjä, meluntorjuntaa ja pohjavedensuojausta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 275 milj. euroa (MAKU 130, 2010=100). Tehdyn aiesopimuksen mukaan valtion osuus 198 milj. euroa ja kuntien osuus 77 milj. euroa (28 %). H/K suhde on noin 2,0.

Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa teollisuuden kuljetusten kannalta tärkeän rataosan välityskykyä ja tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä sekä parantaa henkilöliikenteen palvelutasoa ja häiriötilanteiden hallintaa.

Hanke sisältää kaksoisraideosuuden rakentamisen välille JoutsenoImatra. Rataosan Luumäki—Imatra käyttöikänsä päässä olevaa päällysrakennetta uusitaan. Lisäksi tehdään muita ratayhteyden parannustoimia kuten raiteenvaihto- ja liikennepaikkamuutoksia, siltaratkaisuja sekä meluntorjuntaa.

Hankkeen kustannusarvio on 165 milj. euroa (MAKU 2010: 130). Hankkeen H/K-suhde on 0,7. H/K-suhde ei sisällä häiriöherkkyyden ja täsmällisyyden parantamisen hyötyjä.

Aikaisemmin päätetyn hankkeen valtuuden tarkistus:

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeen sopimusvaltuuden korotustarve aiheutuu Äänekoski—Jyväskylä—Tampere -ratayhteyden vanhojen ratarakenteiden ja laitteiden korjaustarpeista, joita ei ollut tiedossa hankkeesta päätettäessä. Valtuuden korotuksen aiheuttama määrärahatarve vuodelle 2017 on 10 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018 2019 2020— Yhteensä vuodesta 2017 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 240 600 118 450 49 348 10 000 418 398
Uudet väylähankkeet 27 200 169 200 159 400 253 200 609 000
Menot yhteensä 267 800 287 650 208 748 263 200 1 027 398

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 336,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet, valtuuden tarkistuksesta aiheutuva lisäys 10 000
Väylähankkeiden määrärahatarpeiden muutos -80 230
Yhteensä -70 230

2017 talousarvio 272 800 000
2016 II lisätalousarvio 4 699 000
2016 talousarvio 343 030 000
2015 tilinpäätös 358 857 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Valtuus

Valtuus tehdä sitoumuksia uusiin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:

Uudet väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
   
Vt 4 Oulu—Kemi 125 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 165 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 5 700 000

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 177 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Vt 6 Joensuun kohta 47 100 000
E18 Haminan ohikulkutie 180 000 000
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 57 500 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
E18 Koskenkylä—Kotka erillishanke 37 000 000
Vt 8 Turku—Pori 92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet 19 900 000
Vt 4 Rovaniemen kohta 25 000 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla 13 000 000
Vt 3 Arolammin eritasoliittymä 6 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
   
Ratahankkeet  
Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys 24 000 000
Kehärata 517 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide 40 000 000
Riihimäen kolmioraide 12 500 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys 4 450 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Pietarsaaren meriväylä 11 400 000
Rauman meriväylä 28 000 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 168 000 000

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.

Talousarvioesitykseen nähden Uudet väylähankkeet -taulukkoon on lisätty Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hanke, 5 700 000 euroa.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seuraavaa:

Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys

Hankkeen tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä. Hanke sisältää Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistyksen ja sähköistyksestä aiheutuvia ratatöitä. Lisäksi hanke sisältää erikoiskuljetusten varmistamiseksi rataan ja tiehen tehtäviä toimenpiteitä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 7 100 000 euroa (MAKU 130, 2010=100), josta Porin kaupunki maksaa 1 400 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy muuta ulkopuolista rahoitusta 2 000 000 euroa. Loppuosa rahoitetaan muilta hankkeilta säästyvillä määrärahoilla. Hankkeen H/K suhde noin 0,55.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet -taulukossa on otettu huomioon lisäyksenä vuoden 2016 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetuista valtuuksien tarkistuksista 2 400 000 euroa vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeelle, 2 500 000 euroa Riihimäen kolmioraide -hankkeelle, 450 000 euroa Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys -hankkeelle ja 3 000 000 euroa Kehärata-hankkeelle.

Edellä mainittujen muutoksien johdosta Hanke-erittely ja Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot -taulukko muuttuvat seuraaviksi:

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus milj. € Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta milj. € Arvioitu käyttö milj. € Määräraha v. 2017 milj. € Rahoitustarve myöhemmin milj. €
               
Keskeneräiset väylähankkeet              
Tiehankkeet              
Vt 8 Turku—Pori LTA I 2013/ LTA II 2014 2018 92,5 2,5 83,1 6,9 -
Mt 101 Kehä I parantaminen TA 2014 2017 32,0   16,4 9,0 6,6
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta LTA I 2014 2018 76,0   47,7 24,0 4,3
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe TA 2015 2017 27,0   15,0 12,0 -
Vt 8 Oulu—Kajaani—Vartius TA 2015 2017 15,0   10,0 5,0 -
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit LTA I 2015 2017 22,5   17,5 5,0 -
               
Ratahankkeet              
Pohjanmaan rata TA 2011/ LTA III 2011/TA 2015 2017 674,0   646,7 27,3 -
Keski-Pasila, länsiraide TA 2014 2020 40,0   18,0 9,0 13,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe TA 2015 2020 150,0   32,0 43,0 75,0
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen TA 2016 2020 60,0   12,0 12,0 36,0
               
Vesiväylähankkeet              
Rauman meriväylä LTA II 2014/ LTA IV 2015 2017 28,0   19,0 9,0 -
Savonlinnan syväväylän siirtäminen TA 2015 2018 40,0   19,0 12,0 9,0
               
Yhteiset väylähankkeet              
Äänekosken biotuotetehtaan liikennejärjestelyt LTA I 2015/ TA 2017 2018 168,0   67,7 66,4 33,9
Muu kehittämisen hankesuunnittelu         - 5,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 425,0 2,5 1 004,1 245,6 177,8
               
Uudet väylähankkeet              
Vt 4 Oulu—Kemi TA 2017 2021 125,0     7,0 118,0
Vt 5 Mikkeli—Juva TA 2017 2021 121,0     5,0 116,0
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie TA 2017 2021 198,0     12,2 185,8
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017 2022 165,0     3,0 162,0
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys TA 2017 2018 5,70 2,0   - 3,12
Uudet väylähankkeet yhteensä     614,70     27,2 584,92
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä     2 039,7 4,5 1 004,1 272,8 762,72

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018 2019 2020— Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 240 600 118 450 49 348 10 000 418 398
Uudet väylähankkeet 27 200 172 320 159 400 253 200 612 120
Menot yhteensä 267 800 290 770 208 748 263 200 1 030 518

2017 talousarvio 272 800 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio 4 699 000
2016 talousarvio 343 030 000
2015 tilinpäätös 358 857 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentin määräraha on 272,8 milj. euroa, joka osoitetaan käynnissä olevien hankkeiden jatkamiseen ja viiden uuden hankkeen käynnistämiseen. Nämä uudet hankkeet ovat valtatie 4 Oulu—Kemi (125 milj. euroa), valtatie 5 Mikkeli—Juva (121 milj. euroa), valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie (198 milj. euroa), Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen (165 milj. euroa) sekä Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys (5,7 milj. euroa).

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi täydentävään talousarvioesitykseen sisältyvät ehdotukset Raide-Jokeri-pikaraitiotien ja Tampereen raitiotien valtionavustuksista, joista hallitus on tehnyt linjauksensa kevään 2016 kehysriihessä. Raide-Jokerin valtionavustus saa olla enintään 84 milj. euroa ja Tampereen raitiotien enintään 71 milj. euroa. Kummassakin hankkeessa valtuuden määrä on kuitenkin enintään 30 prosenttia rakentamisen kustannuksista. (Mom. 31.10.36). Raideliikenteen kehittämistä täydentää osaltaan myös jo edellä mainittu nopean junaradan Helsinki—Turku suunnittelu, joka rahoitetaan perusväylänpidon momentilta (31.10.20).

Valiokunta pitää hankkeita perusteltuina ja tarpeellisina, sillä niillä parannetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintavarmuutta keskeisillä väyläyhteyksillä, edistetään liikenneturvallisuutta ja alueiden saavutettavuutta sekä joukkoliikenteen toimivuutta, siihen tukeutuvaa asuntotuotantoa ja maankäyttöä.

On kuitenkin ongelmallista, että edellä mainittujen hankkeiden lisäksi näköpiirissä ei ole muita uusia kehittämishankkeita, sillä hallitus ei ole laatinut liikennepoliittista selontekoa eikä muutakaan pitkäjänteistä kehittämissuunnitelmaa. Matala investointitaso johtuu suurelta osin siitä, että kehittämishankkeista siirretään 364 milj. euroa perusväylänpitoon vuosina 2017—2019, sekä myös säästöpäätöksistä, jotka vähentävät investointeja vielä 240 milj. eurolla vuosina 2019—2020. Tällä hetkellä ei näin ollen ole sellaista poliittisesti priorisoitua ja hyväksyttyä investointiohjelmaa, joka voisi toimia väyläverkon kehittämiseen tarvittavan suunnittelutyön pohjana. Tämä heikentää myös Suomen mahdollisuuksia EU:n TEN-T-tuen hakemiseen ja hyödyntämiseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hankesuunnittelussa painottuvat liikenteen turvallisuus, sujuvuus sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden käyttämien kuljetusyhteyksien toimivuus. Etenkin kuljetusketjujen toimivuutta ja liikennettä hidastavia pullonkauloja on poistettava niin rata- kuin tieverkolta.

Valiokunnan mielestä hallituksen tulee huolehtia ja päättää väyläverkon pitkäjänteisestä kehittämisestä, sillä liikenneinvestointeja koskevilla päätöksillä ja investointien ajoituksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ne ohjaavat mm. kuntien kaavoitusta, maankäyttöä ja yritysten ja maanrakennusalan investointeja. Käytännön tarpeiden kannalta yhden vaalikauden mittainen suunnitelma on kuitenkin liian lyhyt, joten nyt tarvitaan yli vaalikausien ulottuva investointisuunnitelma.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös hankearvioinnin kehittämistarpeisiin. Valiokunnan mielestä hankearviointia on kehitettävä niin, että päätöksenteko pohjautuu laaja-alaiseen arvioon, joka ottaa nykyistä paremmin huomioon liikennehankkeiden vaikutukset mm. elinkeinoelämälle, maankäytölle ja työmarkkinoille sekä liikenneturvallisuudelle. Valiokunta pitää hyvänä, että Liikennevirasto on laatinut asiasta jo esiselvityksen (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2016), jonka pohjalta käynnistynyt jatkotyö valmistuu alkuvuodesta 2017.

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että tulevassa maakuntamallissa huolehditaan ylimaakunnallisten kuljetusketjujen kehittämisestä ja kunnossapidosta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 272 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä.

Valtuus

Valtuus tehdä sitoumuksia uusiin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:

Uudet väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
   
Vt 4 Oulu—Kemi 125 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 165 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 5 700 000

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 177 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 5 Päiväranta—Vuorela 90 000 000
Vt 6 Joensuun kohta 47 100 000
E18 Haminan ohikulkutie 180 000 000
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie 57 500 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
E18 Koskenkylä—Kotka erillishanke 37 000 000
Vt 8 Turku—Pori 92 500 000
Länsimetron liityntäyhteydet 19 900 000
Vt 4 Rovaniemen kohta 25 000 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Mt 148 parantaminen Keravan kohdalla 13 000 000
Vt 3 Arolammin eritasoliittymä 6 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
   
Ratahankkeet  
Rovaniemi—Kemijärvi, sähköistys 24 000 000
Kehärata 517 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide 40 000 000
Riihimäen kolmioraide 12 500 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys 4 450 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Pietarsaaren meriväylä 11 400 000
Rauman meriväylä 28 000 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 168 000 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 35 012 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen vt 12 Tillola—Keltti liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 14 000 000 euroa. Hankkeeseen voidaan sitoutua ja ryhtyä vasta, kun momentilla 29.90.55 oleva avustus on myönnetty

2) hankkeeseen Uudenkaupungin radan sähköistäminen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 21 000 000 euroa

3) hankkeeseen Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 4 450 000 euroa

4) hankkeeseen Rauman meriväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä momentille 12.31.10 tuloutetut TEN-T tukihankkeiden loppumaksatukset. TEN-T-tukea 12 512 000 euroa vastaava määräraha kohdennetaan siten, että 2 000 000 euroa kohdennetaan Rauman meriväylä -hankkeelle, 1 000 000 euroa Keski-Pasilan länsiraide -hankkeelle, 6 200 000 euroa Pohjanmaan rata -hankkeelle ja 3 312 000 euroa Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen -hankkeelle. Rauman meriväylä -hankkeen lisämääräraha on tarkoitettu kattamaan valtuuden tarkistuksesta aiheutuvan määrärahatarpeen. Keski-Pasilan länsiraide ja Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen -hankkeille osoitettu lisärahoitus mahdollistaa hankkeiden tehokkaan toteuttamisen.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 7 000 000 euroa vt 12 Tillola—Keltti -hankkeen ja 2 000 000 euroa Uudenkaupungin radan sähköistäminen -hankkeen valtuuden käytöstä aiheutuvaan määrärahatarpeeseen sekä 12 500 000 euroa Oulun meriväylä -hankkeen toteuttamiseen.

Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeen ulkopuolisen rahoituksen osuus 1 000 000 euroa on otettu huomioon momentin 12.31.10 tuloarvion tarkistuksessa. Vastaava määräraha kohdennetaan Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys -hankkeelle kattamaan hankkeen ulkopuolisen rahoittajan osuus.

Uusien hankkeiden perusteluina esitetään:

Vt 12 Tillola—Keltti

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti—Kouvola yhteysvälin kehittämistä. KymiRingin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset valtatieltä eritasoliittymän kautta. Valtatien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.

Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen kohdalle tehdään uusi rinnakkaistie. Lisäksi hankkeessa tehdään eritasoliittymäjärjestelyjä ja meluntorjuntaa sekä poistetaan valtatieltä yksityistieliittymiä.

Hankkeen kustannusarvio 17,2 milj. euroa (ind. 114,6; MAKU 2010=100), josta valtion osuus on 14,0 milj. euroa sekä kuntien ja johto- ja laiteomistajien osuus 3,2 milj. euroa. Hankkeen H/K-suhde 1,2.

Oulun meriväylä

Hankkeen tavoitteena on parantaa Oulun sataman kuljetustehokkuutta. Hanke käsittää Oulun nykyisen 10,0 m meriväylän syventämisen 12,5 metrin syvyyteen osin uudelle linjaukselle ja tarvittavien turvalaitteiden rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio on 18,4 milj. euroa (MAKU 2010, 130), josta valtion osuus on 12,5 milj. euroa (väylän turvalaitetyöt) ja Oulun Satama Oy:n osuus 5,9 milj. euroa (väylän syvennystyöt). Hankkeen H/K on 1,1.

Uudenkaupungin radan sähköistäminen

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa liikennöintikustannussäästöjä kaikissa rataosuuden kuljetuksissa ja pienentää ammoniakkikuljetuksiin liittyvää turvallisuus- ja ympäristöriskiä Turun ratapihalla. Hanke sisältää Turku—Uusikaupunki radan (68 km) sähköistyksen sekä pieniä siihen liittyviä ratatöitä. Hankkeen kustannusarvio on 21 milj. euroa (MAKU 2010, 130). Hankkeen H/K on 0,9.

Aikaisemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistus:

Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys

Hankkeessa uusitaan aiemmin myönnettyä valtuutta 130 000 euroa. Sopimusvaltuuden uusimistarve aiheutuu vuonna 2016 solmittujen toteuttamissopimusten valtion ja ulkopuolisten rahoitusosuuksien ajoitusmuutoksista. Lisäksi rakentamispalvelun bonukset toteutuivat ennakoitua pienempinä. Valtuuden uusimisella varmistetaan hankkeen taloudellisen loppuselvityksen tekeminen. Valtuuden uusiminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta.

Rauman meriväylä

Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta tarkistetaan 2 milj. eurolla 28 milj. eurosta 30 milj. euroon. Sopimusvaltuuden tarkistus aiheutuu siitä, että urakkasopimussummat ovat kasvaneet sidottujen maamassojen määrien ja pohjaolosuhteiden olosuhderiskien toteutumisen vuoksi. Vastaava lisämäärärahatarve katetaan hankkeen Kehärata TEN-T-tukien tuloutuksia vastaavista määrärahoista.


2017 I lisätalousarvio 35 012 000
2017 talousarvio 272 800 000
2016 tilinpäätös 347 729 000
2015 tilinpäätös 358 857 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp (22.6.2017)

Valiokunta puoltaa hallituksen esittämien uusien liikennehankkeiden (Uudenkaupungin radan sähköistäminen, Oulun meriväylän syventäminen, vt 12 Tillola—Keltti) käynnistämistä.

Uudenkaupungin radan sähköistyshankkeen kustannusarvio on 21 milj. euroa ja se sisältää Turku—Uusikaupunki -radan (68 km) sähköistyksen sekä siihen liittyviä pieniä ratatöitä. Tavoitteena on saavuttaa liikennekustannussäästöjä kaikissa rataosuuden kuljetuksissa ja pienentää ammoniakkikuljetuksiin liittyviä turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla. Sähköistys palvelee myös alueen muuta elinkeinoelämää.

Valiokunta pitää hanketta alueen elinkeinoelämän kannalta perusteltuna ja katsoo, että rataosuus on pyrittävä saamaan myös henkilöliikenteen käyttöön ja parantamaan näin joukkoliikennettä ja työvoiman liikkuvuutta.

Myös Oulun meriväylä -hanke on elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeä. Tarkoituksena on syventää väylä 12,5 metrin syvyyteen osin uudelle linjaukselle, mikä lisää alusten kuljetuskapasiteettia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Hankkeen kustannusarvio on 18,4 milj. euroa, josta valtion osuus on 12,5 milj. euroa ja Oulun Satama Oy:n osuus 5,9 milj. euroa.

Oulun meriväylä -hankkeen kustannukset on otettu huomioon momentin määrärahamitoituksessa, mutta sitä ei mainita erikseen momentin päätösosassa, koska hankkeen toteuttamiseen ei tarvita erillistä valtuutta. Valiokunta pitää kuitenkin selkeämpänä, että hanke mainitaan momentin päätösosassa, ja tekee siksi tätä koskevan täydennyksen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että myös Vuosaaren meriväylän syventäminen etenee ja että hanke käynnistetään viimeistään ensi vuoden talousarviossa, kuten hallitus on lisäbudjettineuvottelujen yhteydessä linjannut. Sataman kautta kulkevien kuljetusten määrä kasvaa tuntuvasti Äänekosken tehtaan kuljetusten myötä, minkä lisäksi Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvanut, mikä edellyttää syvempää kulkusyvyyttä.

Vt 12 Tillola—Keltti -hanke liittyy KymiRing-moottorirata-alueen toimintaan ja radan tarvitsemien liikenneyhteyksien rakentamiseen. Saadun selvityksen mukaan KymiRing Oy rakennuttaa Iitin kuntaan moottoriurheilukeskuksen, jonka yhteyteen rakennetaan erillisinä hankkeina myös ajokoulutus- ja liikenneturvallisuuskeskus sekä ajoneuvoteollisuutta palveleva testausympäristö. KymiRing-rata-alueen mitoitus tähtää 70 000—100 000 henkilön massatapahtumiin, mikä edellyttää myös tieverkon parantamista.

Nyt käynnistettävän hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti—Kouvola -yhteysvälin kehittämistä. Valtatielle 12 rakennetaan mm. eritasoliittymä, keskikaiteellinen ohituskastatieosuus sekä uusi rinnakkaistie, joka mahdollistaa kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välille. Hankkeen kustannusarvio on 17,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 14 milj. euroa.

Valiokunta katsoo, että uudet tiejärjestelyt ovat liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömiä, mikäli hanke ja sille kaavailtu toiminta toteutuvat suunnitellussa laajuudessa. Valiokunta painottaa, että liikennehankkeeseen tulee kuitenkin sitoutua vasta sitten, kun momentilla 29.90.55 oleva avustus on myönnetty ja moottoriurheilukeskuksen kokonaisrahoitus ja toteutuminen on varmistunut.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 35 012 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 12 500 000 euroa Oulun meriväylä -hankkeen toteuttamisen vaatimien menojen maksamiseen.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen vt 12 Tillola—Keltti liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 14 000 000 euroa. Hankkeeseen voidaan sitoutua ja ryhtyä vasta, kun momentilla 29.90.55 oleva avustus on myönnetty

2) hankkeeseen Uudenkaupungin radan sähköistäminen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 21 000 000 euroa

3) hankkeeseen Pännäinen—Pietarsaari, sähköistys liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 4 450 000 euroa

4) hankkeeseen Rauman meriväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 30 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 288 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen Pohjanmaan rata liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 674 000 000 euroa

2) hankkeeseen Rauman meriväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 31 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun Helsinki—Riihimäki TEN-T -tukihankkeen loppumaksatuksen väyläverkon kehittämisen osuudesta. Vastaava määräraha kohdennetaan uusien sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnitteluun.

Aikaisemmin päätettyjen hankkeiden valtuuksien tarkistus:

Pohjanmaan rata

Hankkeen valtuus uusitaan. Ottaen huomioon valtuuden aiempi käyttö valtuus mahdollistaa uusiin menoihin sitoutumisia vielä 6 140 000 eurolla. Sopimusvaltuuden uusimisella mahdollistetaan hankkeen loppuunsaattaminen vuoden 2018 aikana sisältäen Oulaisten liikennepaikan jatkamisen ja Oulunlahden liikennepaikan rakentamisen. Valtuuden uusiminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta.

Rauman meriväylä

Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta tarkistetaan 1,5 milj. eurolla 30 milj. eurosta 31,5 milj. euroon. Sopimusvaltuuden tarkistus aiheutuu vedenalaisen louhittavan kallion sekä poistettavien lohkareiden arvioitua suuremmista määristä sekä pääurakkasopimuksen indeksitason arvioitua suuremmasta noususta.


2017 III lisätalousarvio 288 000
2017 I lisätalousarvio 35 012 000
2017 talousarvio 272 800 000
2016 tilinpäätös 347 729 000
2015 tilinpäätös 358 857 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 288 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

1) hankkeeseen Pohjanmaan rata liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 674 000 000 euroa

2) hankkeeseen Rauman meriväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 31 500 000 euroa.