Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              (42.) Eräät korvaukset
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla

3) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.

Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
 • — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
 • — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
 • — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
 • — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
 • — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — edistetään toimijoiden vastuullisuutta sekä valvonnan ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja viranomaistoiminnan avoimuutta valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vahvistetaan valvojasta valmentajaksi -toimintatapaa
 • — jatketaan elintarviketurvallisuusselonteon ja zoonoosistrategian toimeenpanoa ja torjutaan mikrobilääkeresistenssiä
 • — vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin edellytysten varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
 • — edistetään biotaloutta ja huomioidaan uudet tekniikat ja innovaatiot erityisesti ravinteiden ja sivutuotevirtojen hyödyntämisessä
 • — kehitetään varautumista eläintautien ja kasvintuhoojien varalta
 • — kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntötyötä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita hallinnonalan strategian mukaisesti
 • — kevennetään hallinnollista taakkaa sekä uudistetaan hallinnon toimintatapoja ja työmenetelmiä
 • — kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan toimijoiden sähköistä asiointia ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokkuutta parantavien tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Eviralle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 toteutuma 2016 arvio 2017 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Elintarviketurvallisuus 28 892 13 416 321 25 623 11 574 283 25 338 11 964 283
— tieteellinen tutkimus 937 253 10 1 066 341 14 1 068 352 14
— riskiarviointi 1 089 282 12 1 053 227 13 1 055 235 13
— laboratoriopalvelut 7 006 256 81 4 650 176 50 4 526 182 50
— valvonta 19 860 12 625 218 18 854 10 830 206 18 689 11 195 206
Eläinten terveys ja hyvinvointi 19 716 2 967 186 21 647 3 684 198 21 354 3 808 198
— tieteellinen tutkimus 627 119 7 783 183 11 785 189 11
— riskiarviointi 313 3 4 413 34 5 413 35 5
— laboratoriopalvelut 10 431 891 107 10 354 787 110 10 144 813 110
— valvonta 8 345 1 954 68 10 097 2 680 72 10 012 2 771 72
Kasvintuotannon edellytykset ja
kasvinterveys
11 823 5 750 125 15 588 6 187 163 15 416 6 395 163
— tieteellinen tutkimus - - - 17 - - 17 - -
— riskiarviointi 328 72 4 321 23 5 321 24 5
— laboratoriopalvelut 3 795 797 47 5 659 809 64 5 569 836 64
— valvonta 7 700 4 881 74 9 591 5 355 94 9 509 5 535 94
Yhteensä 60 431 22 133 632 62 858 21 445 644 62 108 22 167 644

Viraston tunnusluvut

  2015
toteutuma
2016
talousarvio
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Taloudellisuusindeksi 100 100 100
— Tuottavuusindeksi 105 101 101

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 60 785 64 379 62 108
Bruttotulot 22 132 22 167 22 167
Nettomenot 38 653 42 212 39 941
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 374    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 18 709 18 683 18 683
— muut tuotot 5 - -
Tuotot yhteensä 18 714 18 683 18 683
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 103 14 518 14 518
— osuus yhteiskustannuksista 4 134 4 165 4 165
Kustannukset yhteensä 19 237 18 683 18 683
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -523 - -
Kustannusvastaavuus, % 97 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 2 226 2 519 2 184
— muut tuotot 80 - -
Tuotot yhteensä 2 306 2 519 2 184
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 988 2 236 2 001
— osuus yhteiskustannuksista 747 859 759
Kustannukset yhteensä 2 736 3 095 2 760
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -430 -576 -576
Kustannusvastaavuus, % 84 81 79
       
Hintatuki - 576 576
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -430 - -

Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 576 000 euroa.

Vuodesta 2017 lähtien momentilta ei enää ole mahdollista maksaa valtionapua Eläinten hyvinvointikeskukselle.

Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.

Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään ympäristöterveydenhuolto (Vati) -hankkeeseen ja eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittämiseen (Elvi).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke (siirto momentilta 30.01.23) 920
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -866
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 194
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto -1 950
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -399
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 14
Palkkaliukumasäästö -94
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -186
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -54
Toimintamenojen tuottavuussäästö -197
Toimintamenosäästö (HO 2015) -54
Työajan pidentäminen (Kiky) -260
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -40
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -299
Yhteensä -2 271

2017 talousarvio 39 941 000
2016 II lisätalousarvio -285 000
2016 talousarvio 42 212 000
2015 tilinpäätös 41 757 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää myös:

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Muutos mahdollistaa määrärahan käyttämisen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen EU-rahastojen tuella toteutettavissa hankkeissa.


2017 talousarvio 39 941 000
2016 II lisätalousarvio -285 000
2016 talousarvio 42 212 000
2015 tilinpäätös 41 757 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 941 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla

3) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen

4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.

Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 71 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 71 000 euroa aiheutuu määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja on tarkoitettu käytettäväksi turkiseläinten hyvinvoinnin parantamiseen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostamiseen.

Lisäyksestä 250 000 euroa on tarkoitettu eläintautien, erityisesti afrikkalaisen sikaruton, torjuntaa tehostaviin toimenpiteisiin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2017 III lisätalousarvio 321 000
2017 talousarvio 39 941 000
2016 tilinpäätös 41 927 000
2015 tilinpäätös 41 757 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.

Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 71 000 euroa.