Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 171 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 toteutuma 2016 arvio 2017 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Lainsäädäntötehtävät 9 135 26 118,8 10 726 8 113,4 10 372 9 111,6
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu 2 520 5 34,6 3 095 - 33,1 2 996 - 32,6
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 3 426 122 45,1 4 063 128 43,0 3 929 134 42,4
EU- ja kansainväliset asiat 4 522 534 42,9 4 156 582 40,9 3 991 612 40,3
MMM:n erityistehtävät 4 946 913 19,1 3 930 1 003 18,3 3 768 1 055 18,0
Yhteensä 24 549 1 600 260,5 25 970 1 721 248,7 25 057 1 810 244,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 24 518 27 317 23 981
Bruttotulot 1 571 2 760 1 810
Nettomenot 22 947 24 557 22 171
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 645    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 572    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto 1 500
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) -1 500
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentille 30.01.05) -100
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 175
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (-2 htv) (siirto momentille 30.01.23) -1 245
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -315
Palkkaliukumasäästö -139
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -147
Toimintamenojen tuottavuussäästö -153
Toimintamenosäästö (HO 2015) -32
Työajan pidentäminen (Kiky) -207
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -31
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -192
Yhteensä -2 386

2017 talousarvio 22 171 000
2016 II lisätalousarvio -192 000
2016 I lisätalousarvio 280 000
2016 talousarvio 24 557 000
2015 tilinpäätös 23 874 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 124 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 22 171 000 euroon nähden on 953 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01 sekä lisäyksenä 160 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvina menoina ja 800 000 euroa Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen siirtona momentilta 28.70.22.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitomenojen rahoitus ei edellytä lisämäärärahatarpeita.


2017 talousarvio 23 124 000
2016 II lisätalousarvio -192 000
2016 I lisätalousarvio 280 000
2016 talousarvio 24 557 000
2015 tilinpäätös 23 874 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 124 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentille 30.01.23 käytettäväksi hallinnonalan tuottavuutta edistäviin hankkeisiin.

Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 060 000 euroa siirtona momentilta 28.70.22 hallitusohjelman Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku -kärkihankkeeseen kuuluvaan Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2017 I lisätalousarvio 3 060 000
2017 talousarvio 23 124 000
2016 tilinpäätös 24 645 000
2015 tilinpäätös 23 874 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.