Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 233 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja kirjastolain (904/1998) 9 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä museolain (729/1992) 4 a §:n mukaisten avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) ) Suomen elokuvasäätiölle elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamiseen, jakeluun ja muuhun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä Taiteen edistämiskeskukselle laatutuen myöntämiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun asetuksen (843/2007) mukaisesti

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta syntyviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 877 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 12 573 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1) Luova työ ja tuotanto 97 734 000
Elokuvataide 21 620 000
Esittävä taide 35 675 000
Kirjallisuus 850 000
Musiikki 13 256 000
Rakennustaide ja muotoilu 705 000
Visuaalinen taide 3 969 000
Kulttuurin tuotanto ja levitys 21 659 000
2) Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin 31 556 000
Kirjastot ja tiedon saatavuus 7 295 000
Kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminta 24 261 000
3) Kulttuurin perusta ja jatkuvuus 104 299 000
Museot ja kulttuuriperintö 30 021 000
Kulttuuritilat 5 580 000
Kansalliset kulttuurilaitokset 62 885 000
Kulttuurikasvatus ja kulttuuripoliittinen tutkimus 3 271 000
Taide- ja kulttuuripolitiikan kehittäminen 2 542 000
Yhteensä 233 589 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 267
Yhteensä 267

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 233 589 000
2016 talousarvio 233 322 000
2015 tilinpäätös 236 874 369

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Museot

Viikin maatalousmuseon esineistön siirto Suomen maatalousmuseo Sarkaan. Viikin maatalousmuseossa tapahtui noin vuosi sitten mittava viemärivahinko, minkä seurauksena museon esineistö sekä museorakennus ovat homehtuneet. Kesän aikana esineistöä on konservoitu, mutta itse rakennus on käyttökelvoton eikä museon toiminta voi enää jatkua vanhoissa tiloissa. Helsingin yliopisto omistaa Viikin maatalousmuseon, mutta laaditun esisopimuksen mukaisesti esineet on tarkoitus lahjoittaa Suomen maatalousmuseo Sarkaan, joka on toiminut 1.1.2010 lukien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtakunnallisen erikoismuseon statuksella. Siirron edellytyksenä on kuitenkin se, että Sarka pystyy tarjoamaan tilat esineistölle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Viikin maatalousmuseon esineistö säilytetään ja siirretään Sarka-museoon, sillä kyseessä on arvokas ja ainutlaatuinen esikoneellisen ajan kokoelma. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että Senaatti-kiinteistöt huolehtii uuden näyttelyhallin rakentamisesta Sarka-museon yhteyteen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä olisi mahdollista niin, että uudet tilat ovat käytössä vuonna 2018.

Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa Suomen maatalousmuseo Sarkaan siirrettävän esiteollisen ajan kokoelman näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lisäksi valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Panssarimuseosäätiölle Hattulassa sijaitsevan Panssarimuseon toimintaan sekä 50 000 euroa Riuttalan Talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiölle Karttulassa sijaitsevan Riuttalan talonpoikaismuseon toimintaan.

Valiokunta on osoittanut lisärahoitusta myös Tamminiemen museon toimintaan momentille 29.80.04.

Musiikkijuhlat

Valiokunta lisää momentille 70 000 euroa, josta osoitetaan 50 000 euroa Pro Kaustinen ry:lle avustuksena Kaustisen kansanmusiikkijuhlien 50-vuotisjuhlajärjestelyihin sekä 20 000 euroa Joroisten Musiikkiyhdistys ry:lle Joroisten Musiikkipäivien 40-vuotisjuhlatapahtuman järjestämiseen.

Selkokirjallisuuden edistäminen

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan selkokieltä tarvitsee yhä suurempi joukko suomalaisia ja yleiskielen lukemisen arvioidaan olevan vaikeaa tai mahdotonta jo noin 8—12 prosentille väestöstä. Selkokirjojen lukijat ovat mm. maahanmuuttajia, muistisairaita ja afaattisia henkilöitä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria sekä kehitysvammaisia henkilöitä, joille selkokirjat ovat usein ainoa mahdollisuus lukea kirjallisuutta.

Valiokunta pitää selkokirjallisuuden edistämistä tärkeänä, sillä tällä hetkellä on mahdollisuus vain noin 10—20 selkokirjan julkaisemiseen vuodessa. Tarve olisi kuitenkin paljon suurempi erityisryhmien lukemisen edistämiseksi.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa selkokirjallisuuden edistämiseen.

Yhteenveto

Valiokunta lisää momentille yhteensä 520 000 euroa, josta osoitetaan

  • — 250 000 euroa Suomen maatalousmuseo Sarkaan siirrettävän esiteollisen ajan kokoelman näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen
  • — 100 000 euroa Panssarimuseon ja 50 000 euroa Riuttalan talonpoikaismuseon toimintaan
  • — 50 000 euroa Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ja 20 000 euroa Joroisten musiikkijuhlien juhlavuosien toimintaan
  • — 50 000 euroa selkokirjallisuuden edistämiseen.

Valiokunta vähentää momentilta 520 000 euroa, joka on lisätty vastaavasti momentille 29.80.31. Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 233 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja kirjastolain (904/1998) 9 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä museolain (729/1992) 4 a §:n mukaisten avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) ) Suomen elokuvasäätiölle elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamiseen, jakeluun ja muuhun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä Taiteen edistämiskeskukselle laatutuen myöntämiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun asetuksen (843/2007) mukaisesti

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta syntyviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 877 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 12 573 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.