Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2013 sekä originaalimateriaali vuonna 2011 tarkastetuista elokuvista.

Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy n. 50 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja kehitetään tietokantaa haettavuuden parantamiseksi.

KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpidetään ja kehitetään luokitteluohjelmistoa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön käytettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta

— Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille tarjoamalla koulujen käyttöön resurssipankki, jossa on Elokuvapolku-verkkopalvelu

— Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään mm. tuottamalla mediakasvatusmateriaalia.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm1) 128 095 129 821 131 60
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 39 070 35 470 36 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 52 963 56 257 50 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)2) 328 390 502
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm 11 8 10
— Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat, lkm 19 147 15 709 16 000
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät yhteydenotot, lkm 68 76 60
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 22,68 23,91 23,62
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio, euroa 165 686 107 601 170 000
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 4 683,64 3 824,28 3 084,00
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa/palaute 118,10 106,36 120,00
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma3) 92,28 69,62 108,00
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma4) 92,15 141,63 97,00
       
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 88 81 84
— Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 >3,5

1) Arkistoitujen elokuvien laskentatapaa on muutettu vuonna 2014.

2) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

3) Tilauksesta luokitellut

4) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 7 611 7 311 6 869
Bruttotulot 880 789 789
Nettomenot 6 731 6 522 6 080
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 937    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 141    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -59
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 9
Palkkaliukumasäästö -30
Säästöpäätös -150
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -32
Toimintamenojen tuottavuussäästö -33
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Työajan pidentäminen (Kiky) -45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -40
Yhteensä -442

2017 talousarvio 6 080 000
2016 II lisätalousarvio -31 000
2016 talousarvio 6 522 000
2015 tilinpäätös 6 935 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 080 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että instituutin kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 430 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2016 talousarviossa myönnetty valtuus uusitaan.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tavoitteena on vuokrata toimitilat tulevasta Helsingin kaupungin Keskustakirjastosta instituutin elokuvateatteritoimintaa varten. Vuokramenojen kasvusta aiheutuva määrärahan lisätarve vuodesta 2019 lukien, 180 000 euroa, katetaan pääluokan sisäisin siirroin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 6 080 000
2016 tilinpäätös 6 491 000
2015 tilinpäätös 6 935 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että instituutin kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 430 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että instituutin kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 479 000 euroa.

Selvitysosa:Valtuuden 49 000 euron lisäys aiheutuu valtuuteen sisältyvän kokonaisvuokramenojen enimmäismäärän korjaamisesta. Valtuuden tarkistaminen ei edellytä lisämäärärahaa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 6 080 000
2016 tilinpäätös 6 491 000
2015 tilinpäätös 6 935 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa tehdä elokuvateatteritoiminnan siirtoon liittyvän tilojen vuokraamista koskevan sopimuksen siten, että instituutin kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 479 000 euroa.