Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 993 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntija, viranomainen ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta sekä toimii aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijana yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kulttuurin perustan elinvoimaisuutta lisätään

  • —  tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön ja -ympäristön kehittämiseksi ja suojelemiseksi
  • —  osallistumalla aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin turvataan

  • —  korostamalla museotoiminnassa asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta
  • —  kehittämällä arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Toimialaa kehitetään kulttuuriympäristöstrategian, maailmanperintöstrategian ja museopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Kulttuuriympäristötyössä painotetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia kysymyksiä, ennakoivaa ja vuorovaikutteista toimintaa, ohjelmallista suojelupolitiikkaa sekä tiedon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä toimitaan aktiivisesti erityisesti Unescon maailmanperintökomitean jäsenenä.

Kansalliskokoelman hoidon ja säilyttämisen olosuhteita parannetaan kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöönotolla. Kansallismuseon perusnäyttely uudistetaan itsenäisyyden juhlavuoden päähankkeena. Arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden sekä aineistojen sähköistä saatavuutta ja käyttöä edistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia 69 452 70 737 70 000
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä 81 000 120 447 145 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 517 012 610 806 610 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,44 2,04 2,10
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 3,05 2,95 2,80
Henkisten voimavarojen hallinta      
Työtyytyväisyysindeksi 3,56 - 3,50
Henkilötyövuodet 292 279 250

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 26 050 24 050 26 293
Bruttotulot 4 677 3 300 3 300
Nettomenot 21 373 20 750 22 993
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 476    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 625    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten tietovarantojen avaaminen -150
Kertamenon poisto -100
Sopeutustoimi -250
Toimintamenojen tasomuutos 500
Toimitilamuutokset 3 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -194
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -21
Palkkaliukumasäästö -91
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -96
Toimintamenojen tuottavuussäästö -89
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -134
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -20
Uudelleenkohdentaminen -50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -138
Yhteensä 2 243

2017 talousarvio 22 993 000
2016 II lisätalousarvio 981 000
2016 talousarvio 20 750 000
2015 tilinpäätös 19 522 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta on huolissaan Museoviraston toimintamenojen riittävyydestä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Museoviraston toimintaa on supistettu ja henkilöstöä vähennetty vuosina 2008—2017 yhteensä noin 48 prosenttia; viimeisimmissä yt-neuvotteluissa lakkautettiin joka viides vakituinen vakanssi. Henkilöstön ylikuormitus on lisääntynyt, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö hakeutuu muihin tehtäviin, ja uusia työntekijöitä on aiempaa vaikeampi rekrytoida. Lisämenoja ainakin lyhyellä aikavälillä tuo myös siirtyminen Valtorin asiakkaaksi, mikä nostaa Museoviraston arvion mukaan sen ICT-kustannukset lähes nelinkertaisiksi.

Valiokunta korostaa Museoviraston merkitystä mm. kulttuuriperinnön vaalijana, kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden kartuttajana ja kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelijana. Vaikka lisääntyvä yhteistyö kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa laajentaa tulopohjaa, on Museoviraston perustoimintojen rahoituksesta huolehdittava pitkäjänteisesti.

Valiokunta katsoo, että Museoviraston rahoituksen riittävyyttä on seurattava ja tarvittaessa arvioitava määrärahatasoa uudelleen.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa, jotta Urho Kekkosen museo Tamminiemen aukiolo voidaan varmistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 093 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.