Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              02. (29.10.02 ja 29.30.20, osa) Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. (29.10.20 ja 29.30.21, osa) Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot
              30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
              31. (29.30.30) Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              51. Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille
              52. (29.30.53) Valtionavustus vapaan sivistystyön järjestöille
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 990 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintaa kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu803806806816
Suomalais-venäläinen koulu696705689694
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri401390375375
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat)598573620620
Koulukotien perusopetus130125125125
Helsingin eurooppalainen koulu276280283283
Yhteensä2 9042 8792 898 2 913

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
     
Ohjaustoiminta kentällä    
— ohjauskäyntejä1 5051 5071 2831 569
— oppilaita842774764802
Tilapäinen opetus ja kuntoutus     
— tukijaksopäivät3 8303 8603 9824 025
— tukijaksojen oppilaat443461454456

Henkilötyövuodet

 2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu76,277,87674
Suomalais-venäläinen koulu82,7858179,5
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri614,9606585585
EU:n Eurooppa-koulut32303232
Helsingin eurooppalainen koulu60,56059,660
Yhteensä866,3858,8833,6830,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kielikoulut3 399 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri33 039 000
Koulukotien perusopetus1 549 000
EU:n Eurooppa-koulut1 639 000
Helsingin eurooppalainen koulu2 364 000
Yhteensä41 990 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot69 41264 81662 990
Bruttotulot20 67621 00021 000
Nettomenot48 73543 81641 990
    
Siirtyneet erät   
— edelliseltä vuodelta siirtyneet17 251  
— seuraavalle vuodelle siirtyneet15 270  

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 138 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02)8
Perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02)450
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02)-100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-10
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-465
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-428
Palkkaliukumasäästö-120
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-236
Toimintamenojen tuottavuussäästö-216
Työajan pidentäminen (Kiky)-328
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-306
Tasomuutos15
Yhteensä-1 826

2017 talousarvio41 990 000
2016 II lisätalousarvio-734 000
2016 talousarvio43 816 000
2015 tilinpäätös46 754 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 183 000 euroa.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen vuodesta 2017 alkaen siten, että koulun vuokramenot vuosina 2017—2022 ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 135 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 193 000 euroa talousarvioesityksen 41 990 000 euroon nähden aiheutuu suomalais-venäläisen koulun osittaisesta väliaikaisesta muutosta parakkikouluun ja siitä aiheutuvasta vuokramenojen lisäyksestä elokuusta 2017 alkaen.


2017 talousarvio42 183 000
2016 II lisätalousarvio-734 000
2016 talousarvio43 816 000
2015 tilinpäätös46 754 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen vuodesta 2017 alkaen siten, että koulun vuokramenot vuosina 2017—2022 ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 135 000 euroa.