Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (30.) Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 990 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintaa kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 803 806 806 816
Suomalais-venäläinen koulu 696 705 689 694
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 401 390 375 375
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 598 573 620 620
Koulukotien perusopetus 130 125 125 125
Helsingin eurooppalainen koulu 276 280 283 283
Yhteensä 2 904 2 879 2 898 2 913

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 1 505 1 507 1 283 1 569
— oppilaita 842 774 764 802
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 3 830 3 860 3 982 4 025
— tukijaksojen oppilaat 443 461 454 456

Henkilötyövuodet

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 76,2 77,8 76 74
Suomalais-venäläinen koulu 82,7 85 81 79,5
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 614,9 606 585 585
EU:n Eurooppa-koulut 32 30 32 32
Helsingin eurooppalainen koulu 60,5 60 59,6 60
Yhteensä 866,3 858,8 833,6 830,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 3 399 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 33 039 000
Koulukotien perusopetus 1 549 000
EU:n Eurooppa-koulut 1 639 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 364 000
Yhteensä 41 990 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 69 412 64 816 62 990
Bruttotulot 20 676 21 000 21 000
Nettomenot 48 735 43 816 41 990
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 17 251    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 15 270    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 138 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 8
Perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) 450
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02) -100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -10
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -465
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -428
Palkkaliukumasäästö -120
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -236
Toimintamenojen tuottavuussäästö -216
Työajan pidentäminen (Kiky) -328
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -50
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -306
Tasomuutos 15
Yhteensä -1 826

2017 talousarvio 41 990 000
2016 II lisätalousarvio -734 000
2016 talousarvio 43 816 000
2015 tilinpäätös 46 754 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 183 000 euroa.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen vuodesta 2017 alkaen siten, että koulun vuokramenot vuosina 2017—2022 ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 135 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 193 000 euroa talousarvioesityksen 41 990 000 euroon nähden aiheutuu suomalais-venäläisen koulun osittaisesta väliaikaisesta muutosta parakkikouluun ja siitä aiheutuvasta vuokramenojen lisäyksestä elokuusta 2017 alkaen.


2017 talousarvio 42 183 000
2016 II lisätalousarvio -734 000
2016 talousarvio 43 816 000
2015 tilinpäätös 46 754 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun väliaikaisista tilajärjestelyistä aiheutuvan vuokrasopimuksen vuodesta 2017 alkaen siten, että koulun vuokramenot vuosina 2017—2022 ovat vuositasolla yhteensä enintään 1 135 000 euroa.