Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot
              (03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot23 02019 40318 232
Bruttotulot1 156200200
Nettomenot21 86419 203 18 032
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 181  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 169  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01)214
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv)-94
Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv)-61
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-290
Palkkaliukumasäästö-69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-137
Toimintamenojen tuottavuussäästö-131
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Työajan pidentäminen (Kiky)-192
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-29
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-186
Tasomuutos7
Yhteensä-1 171

2017 talousarvio18 032 000
2016 II lisätalousarvio-186 000
2016 talousarvio19 203 000
2015 tilinpäätös20 852 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 021 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 11 000 euroa talousarvioesityksen 18 032 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.


2017 talousarvio18 021 000
2016 III lisätalousarvio714 000
2016 II lisätalousarvio-186 000
2016 talousarvio19 203 000
2015 tilinpäätös20 852 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 021 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 9 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio-9 000
2017 talousarvio18 021 000
2016 tilinpäätös19 731 000
2015 tilinpäätös20 852 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 9 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 662 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämisestä.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2017 III lisätalousarvio1 662 000
2017 I lisätalousarvio-9 000
2017 talousarvio18 021 000
2016 tilinpäätös19 731 000
2015 tilinpäätös20 852 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 662 000 euroa.