Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa, kokeilevaa toimintakulttuuria ja tietojen ja teknologian yhteistä käyttöä digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti
  • — Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia niin, että julkisen hallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti organisaatiorajat ylittävinä prosesseina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • — Selkiytetään tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyviä hallinta- ja johtamisvastuita osana valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus- ja yhteistyöelinten uudelleenasettamista
  • — Kehitetään tiedonhallinnan lainsäädäntöä ja selkiytetään tieto- ja kyberturvallisuuden normistoa ja sen toimeenpanoa sisältäen tarvittavat muutokset julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden vaatimuskokonaisuuksiin
  • — Edistetään kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta
  • — Kehitetään Kansallista palveluarkkitehtuuria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrahaa käytetään ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutukseen. Hanke on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoimisen kärkihanketta ja sillä tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena ovat sujuvat tietovirrat viranomaisten välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa. Otetaan käyttöön yhteisiä menetelmiä ja välineitä tietosisältöjen määrittelyyn ja hallintaan. Jatketaan ja tuetaan tietovarantojen avaamista suunnitelmallisesti. Selvitetään mahdollisuuksia purkaa tiedon hyödyntämistä estäviä normeja.
Julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausta ja normistoa selkeytetään. Selvitetään ennen valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) uudelleenasettamista julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjauksen ja yhteistyön tarkoituksenmukaiset toteuttamistavat. Laaditaan tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) toimeenpanon ja nykytilan selvitys tieto- ja kyberturvallisuuden lainsäädännön kehittämisen tietopohjaksi.
Tietohallinnon ohjauksen kehittäminen. YYlläpidetään tilannekuvaa valtionhallinnon merkittävistä ICT-sidonnaisista kehityshankkeista uudistamalla yhteistä hankesalkkuratkaisua ja edistämällä sen käyttöä.
Osaava ja rohkea toimintakulttuuri. Tuetaan julkisen hallinnon organisaatioita digitalisaation hyödyntämisessä toiminta- ja työprosessien kehittämisessä sekä kokeilutoiminnassa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 000
Toimintamenosäästö (HO 2015) 1 000
Yhteensä 4 000

2017 talousarvio 7 000 000
2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 7 000 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.70.05 maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen.


2017 talousarvio 6 000 000
2016 II lisätalousarvio 800 000
2016 talousarvio 3 000 000
2015 tilinpäätös 4 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 5 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus alenee alle puoleen vuoden 2016 tasosta, johtuen Kieku-järjestelmän käyttöönottojen päättymisestä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen, ml. sähköiset matkahallinta- ja laskujenkäsittelyjärjestelmät, sekä Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 800 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
Yhteensä 5 300 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -6 960
Yhteensä -6 960

2017 talousarvio 5 300 000
2016 talousarvio 12 260 000
2015 tilinpäätös 10 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 5 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22, mistä 1 200 000 euroa aiheutuu julkisten hankintojen toimittajatietopalvelun toteutuksesta ja 300 000 euroa valtion hankintadatapalvelun toteutuksesta.

Hankinnoista aiheutuvien ylläpitomenojen rahoitus ei edellytä lisämäärärahatarpeita.


2017 I lisätalousarvio 1 500 000
2017 talousarvio 5 300 000
2016 tilinpäätös 12 260 000
2015 tilinpäätös 10 560 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahasta saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palvelujen kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Ohjausrakenteiden vahvistamisella varmistetaan kansallisten ratkaisujen tehokas kehittäminen ja laaja käyttöönotto.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on merkittävä kokonaisuus, jonka luominen mahdollistaa tietojärjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden vahvistamisen ja tietoteknologisten ratkaisujen kautta toiminnan tehostumisen kattaen koko julkisen hallinnon ja soveltuvin osin yritys- ja kolmannen sektorin.

Määrärahalla kehitettävät tietoalan ratkaisut ovat uusia kansallisia keskeisiä infrastruktuuripalveluja, jotka ovat yhteiskunnan kehittyneen digitalisoinnin edellytyksiä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Hallinnon digitalisointi mahdollistetaan kansallisella palveluarkkitehtuurilla. Tavoitteena on rakentaa digitaalinen palveluinfrastruktuuri, joka mahdollistaa palvelujen tuottamisen siten, että asiointitarve vähenee ja sähköisen asiointi nousee ensisijalle julkisessa hallinnossa. Kansalaisen, yrityksen ja virkamiehen palvelunäkymät valmistuvat kokonaisuudessaan. Näkymien kautta käyttäjä voi hakea palveluja, koota omia tietojaan näkymäänsä, viestiä viranomaisen kanssa ja saada suosituksia ja muistutuksia palveluistaan. Palvelutietovaranto sisältää julkisen hallinnon tarjoamien palvelujen metatiedot, joita voidaan hyödyntää suomi.fi-palvelun palveluhaussa. Viestinvälityspalvelu valmistuu ja sillä korvataan nykyinen asiointitilipalvelu. Viestinvälityspalvelulla edistetään viranomaisten asiakasviestinnän digitalisointia.
Palveluväylä mahdollistaa tiedon välityksen organisaatioiden välillä yhdenmukaisesti sovituilla tavoilla. Tavoitteena on, että päällekkäisestä tiedon tallennuksesta ja yksittäisistä integraatioratkaisuista päästään keskitettyyn malliin, joka mahdollistaa tietojärjestelmien kehittämisen kustannustehokkaammin ja nopeammin. Palveluväylä on käytössä julkisen hallinnon tiedonsiirrossa. Palveluväylä mahdollistaa myös yritysten tiedonsiirron ja kansainvälisen tietojen vaihdon. Liityntäkatalogissa on kuvattuna kaikki palveluväylän ja myös muilla tavoin sähköisesti saatavilla olevia tietoja.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin toimivuus ja sähköisten palvelujen kehittäminen ja tuottaminen edellyttävät luotettavaa ja helppokäyttöistä sähköistä tunnistamista sisältäen organisaatioiden roolitunnistamisen. Tavoitteena on, että kansalaisen tunnistamisratkaisu sekä roolien ja hallinnan palvelut ovat tuotantokäytössä. Tunnistamisen palvelu on ainoa käytössä oleva ratkaisu valtion ja kuntien palveluissa, joissa tarvitaan vahvaa sähköistä tunnistamista. Tunnistamisen palvelussa huomioidaan myös EU-sääntelyn vaikutukset asiointiin. Asiointivaltuudet-palvelu mahdollistaa toisen henkilön ja yrityksen puolesta asioinnin rekisteripohjaisessa puolesta asioinnissa sekä sähköisellä valtakirjalla.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin palveluissa on otettu tietoturva- ja varautumisvaatimukset huomioon ja harjoiteltu toimintaa poikkeustilanteissa. Rakennetaan ja auditoidaan palveluarkkitehtuurin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tietoturvaratkaisut ja luodaan tarvittavat ohjausmallit ja -rakenteet. Kehitetään käytäntöjä ja osaamista jatkuvasti.

2017 talousarvio 27 500 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 27 500 000
2015 tilinpäätös 32 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 27 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat:

1) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen, kuten kansallisen palveluarkkitehtuurin sisältäen palveluväylän, sähköisen identiteetin, tietoturvan ja palvelunäkymien kehittämisestä ja ohjauksesta

2) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta

3) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen käyttöönottoa eri hallinnonaloilla tukevista toimenpiteistä

4) tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) harkinnanvaraisista valtionavustuksista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönottoa tukevista toimenpiteistä

6) palkinnoista tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen kehittämisessä.

Määrärahasta saa käyttää enintään 100 000 euroa edellä kohdassa 6) mainittujen palkintojen maksamiseen.

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten sekä julkisoikeudellisen palvelulaitoksen perustamisen valmisteluun

4) enintään 5 000 000 euroa avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määrärahasta 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.01, 8 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.20, 14 100 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.22, 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 33.01.25 ja 5 200 000 euroa siirtoa momentilta 33.60.31.

Hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta sekä maakuntauudistusta. Tarkoituksena on, että maakuntien väliaikaiset toimielimet perustetaan 1.7.2017 ja ne vastaavat maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen asti, kun maakuntavaltuustot on valittu ja niiden toimikausi alkaa. Maakuntavaltuuston toimikauden arvioidaan alkavan 1.3.2018. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden maakunnille osoitettavien tehtävien järjestäminen siirtyy maakunnille 1.1.2019 lukien.

Uudistuksen valmistelussa luodaan edellytykset tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä maakuntien toiminnan käynnistämiselle.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu 6 800
Maakuntien väliaikaishallinto (avustukset) 8 000
Palvelukeskusten ja julkisoikeudellisten palvelulaitosten perustamisen valmistelu 4 500
Tietohallinnon muutostuki ja ICT-muutosohjelmat 12 000
Yhteensä 31 300

2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 31 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten sekä julkisoikeudellisen palvelulaitoksen perustamisen valmisteluun

4) enintään 5 000 000 euroa avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille ja kuntayhtymille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu uusien maakuntien perustamiseen liittyvistä ICT:n perustamiskustannuksista ja näihin liittyvistä konsolidointikustannuksista ja 12 000 000 euroa maakuntien väliaikaishallinnolle suunniteltujen tehtävien kustannuksista. Rahoitus toteutuu joko esivalmisteluavustuksina kunnille tai väliaikaishallinnon rahoituksena. Tästä syystä momentin päätösosasta on poistettu kunnille ja kuntayhtymille maksettavien avustusten määrällinen rajoite.


2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille ja kuntayhtymille.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä avustusten ja oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.

Selvitysosa: Perustelujen muutoksella mahdollistetaan valtionavustusten maksaminen palvelukeskusyhtiöille toiminnan alkuvaiheessa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä avustusten ja oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 55 580 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 3 200
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 25.40.01) -3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 26.30.02) 3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 26.30.02) -310
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.02) 866
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 30.20.02) -1 194
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 1 441
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -5 680
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -2 000
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.02) 880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 29.01.02) -1 288
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 26.10.01) -4 000
Supon SSK-hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 3 275
Supon SSK-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 26.10.02) -5 950
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 6 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -3 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 5 400
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -11 650
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 1 000
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 5 384
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 25.20.01) -2 899
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -3 400
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -1 060
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 18 700
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.10.01) -24 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21) 3 000
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 1 935
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 25.01.22) -2 184
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.04) 2 270
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 35.01.04) -1 640
Tasomuutos 36 985
Yhteensä 20 381

2017 talousarvio 55 580 000
2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 49 730 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 55 580 000 euroon nähden on 5 850 000 euroa, mistä 850 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishankkeen (eORK) menoihin ja 5 000 000 euroa siirrosta momentille 28.70.21 kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen.


2017 talousarvio 49 730 000
2016 III lisätalousarvio -10 400 000
2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 49 730 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 10 828 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tulorekisterin hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen osana hallinnon palveluiden digitalisoinnin kärkihanketta. Tulorekisterin perustaminen liittyy laajempaan kansalliseen kokonaisinfrastruktuurin kehittämishankkeeseen. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisterihankkeen organisoinnista ja asettamisesta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018 Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
       
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 10 828 7 521 18 349
Menot yhteensä 10 828 7 521 18 349

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 4 973
Yhteensä 4 973

2017 talousarvio 10 828 000
2016 talousarvio 5 855 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 15 828 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen 10 828 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.20 kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen.


2017 talousarvio 15 828 000
2016 III lisätalousarvio 10 000 000
2016 talousarvio 5 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 828 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2017 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tulorekisterin hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 21 672 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01) -3 000
Tasomuutos 27
Yhteensä -2 973

2017 talousarvio 21 672 000
2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 15 072 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 21 672 000 euroon nähden on 6 600 000 euroa, mistä 800 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen, 1 800 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 Kemidigi -hankkeeseen ja 4 000 000 euroa siirtoa momentille 35.20.02 KiraDigi -hankkeeseen.


2017 talousarvio 15 072 000
2016 III lisätalousarvio -3 750 000
2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 072 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 5 560 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.02 julkisten hankintojen toimittajatietopalvelun ja valtion hankintadatapalvelun toteuttamiseen ja 4 060 000 euroa siirtoa momentille 30.01.01 Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeen toteuttamiseen.


2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 5 560 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 9 512 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 662 000 euroa on siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisaatioon, 2 100 000 euroa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 2 000 000 euroa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin ja 3 750 000 euroa momentille 35.20.02 Kiradigi-hankkeeseen.


2017 III lisätalousarvio -9 512 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 9 512 000 euroa.