Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
            60. Siirto valtion asuntorahastoon
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminenPDF-versio

Selvitysosa: Talonrakentamisen uustuotanto alenee voimakkaasti alan sopeutuessa vuoden 2008 suhdannehuipputasoltaan. Sopeutumista helpotetaan rakentamista vireyttävin elvytystoimin. Vaikeimmat haasteet ja sopeutumisongelmat liittyvät uudisrakentamiseen ja erityisesti asuntorakentamisen supistumiseen. Korjausrakentaminen puolestaan kasvaa, ja huolena on korjaustoiminnan suunnittelijavoimien ja eräiden ammattihenkilöryhmien saatavuus vuonna 2009 sekä viitteet korjausten hintatason osin epäsuotuisasta kehityksestä.

Suhdannetilanteen ja hallituksen päättämien suhdanneluonteisten määräaikaisten lisätukien johdosta kiinnostus korkotuettua asuntotuotantoa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Korkotukilainavaltuutta onkin jo lisätty vuonna 2009 selvästi yli kaksinkertaiseksi verrattuna vuoden 2008 toteutumaan, joka oli 479 milj. euroa.

Sopeutuminen suhdannehuipusta on tehostanut kilpailua. Ara-uustuotannon hinnat ovat alentuneet alkuvuonna, ja alenemisen odotetaan jatkuvan. Merkittävintä hintarakenteiden tehostuminen on ollut avoimesti kilpailluissa urakkakohteissa, joita pyritäänkin painottamaan.

Suhdanne- ja työllisyyssyistä korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi edelleen 500 milj. eurolla, millä samalla pyritään parantamaan edellytyksiä hillitä talouden kasvuvaiheessa asuntohintojen ja -vuokrien nousupaineita. Kokemusten mukaan asuntokysyntä patoutuu taloustaantumassa ja purkautuu kasvun alkaessa nopeammin kuin asuntojen rakentamisella kyetään kysynnän kasvuun vastaamaan, minkä seurauksena ilmenevä asuntohintojen ja -vuokrien nousu pyrkii alettuaan ruokkimaan itseään ja muodostumaan kotitalouksien asuntotarpeiden toteutumista ja talouden tervettä kasvua pitkäaikaisesti haittaavaksi tekijäksi. Olisikin tärkeää, että myös vapaarahoitteista tuotantoa alkaisi käynnistyä nykyistä enemmän.

60. Siirto valtion asuntorahastoon

Korkotukilainat ja valtiontakaukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2009 saa valtion asuntorahaston varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia lainoja, korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi annetun lain (176/2009) mukaisia lainoja, omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) mukaisia omakotikorkotukilainoja ja asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain (205/1996) mukaisia perusparannuslainoja yhteensä enintään 1 670 000 000 euroa.

Avustukset

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 69 000 000 euroa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa ja sitä toteuttavissa kunnissa edellä tarkoitettua uudisrakennettavaa asuntoa kohden 15 000 euroa ja muissa kunnissa 10 000 euroa, mikä vähennetään korkotukilainan määrästä.

Selvitysosa: Korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi 500 milj. eurolla ja käynnistysavustuksen myöntämisvaltuutta 32 milj. eurolla. Lisävaltuuksilla arvioidaan voitavan tukea noin 4 300 uuden asunnon rakentamista, joista noin 1 800 asuntoa olisi ns. välimallilla tuettavia. Lisävaltuuksilla alkavan tuotannon työllisyysvaikutukset kohdistuvat rakennustöiden ajoittumiseen liittyvistä syistä pääosin vuodelle 2010.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2009 II lisätalousarvio
2009 I lisätalousarvio
2009 talousarvio
2008 tilinpäätös
2007 tilinpäätös