Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
              01. Aluehallintoviraston toimintamenot
              02. Maistraattien toimintamenot
              03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Käsittelyajat keskimäärin, kk   
Kantelut8,388
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot1,52,52,5
Alkoholiluvat0,811
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat2,122
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo13,31)1010
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani11,71010
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5   
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn3,944
Maanpuolustuskurssien laatu4,344
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %   
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) -100100
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, %-2020
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96,7100100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste95,0100100
Kustannusvastaavuus, %   
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet87,0100100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus %43,05050
    
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet   
Henkilötyövuodet, yhteensä1 2651 2161 195
josta aluehallintoviraston toimintamenot772767753
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07453429422
Muut momentit402020
Sairauspoissaolot, pv/htv9,79,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot67 98468 74167 160
Bruttotulot13 09012 38013 860
Nettomenot54 89456 36153 300
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 135  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 740  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot12 66612 00013 405
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset22 61820 10022 340
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 952-8 100-8 935
Kustannusvastaavuus, %566060
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot313030
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset303030
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1--
Kustannusvastaavuus, %103100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset200
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö-8
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05)-42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-38
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-682
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa75
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-320
Toimintamenojen tuottavuussäästö-285
Toimintamenosäästö (HO 2015)-954
Työajan pidentäminen (Kiky)-452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-68
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-418
Tasomuutos-20
Yhteensä-3 061

2017 talousarvio53 300 000
2016 II lisätalousarvio-339 000
2016 talousarvio56 361 000
2015 tilinpäätös58 499 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 260 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 110 000 euroa aiheutuu rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoista ja 150 000 euroa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä.


2017 III lisätalousarvio260 000
2017 talousarvio53 300 000
2016 tilinpäätös56 022 000
2015 tilinpäätös58 499 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 260 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 346 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa: Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Edunvalvontaan määrääminen   
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin3,2 kk4 kk3 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus   
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin3,9 kk-3,8 kk
Lupa-asiat   
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin1,4 kk2 kk1,2 kk
Kuluttajaneuvonta   
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään86 %80 %90 %
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
692-730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 6888 3758 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 9772 3202 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
10 336-10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 7587 2007 100
    
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti658624624
Sairauspoissaolot, pv/htv9,999
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,33,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot46 94645 73842 766
Bruttotulot16 21114 65014 420
Nettomenot30 73531 08828 346
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 868  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 625  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot15 79114 40014 050
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset21 11218 60018 010
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-5 321-4 200-3 960
Kustannusvastaavuus, %757778
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot325250289
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset139225260
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1862529
Kustannusvastaavuus, %234111111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoimen datan kehitys (investointimeno)-200
Johdon tietojärjestelmä-160
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä-450
Tietojärjestelmien teknologiauudistus-150
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät127
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-28
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-525
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa62
Palkkaliukumasäästö-124
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-244
Toimintamenojen tuottavuussäästö-153
Toimintamenosäästö (HO 2015)-128
Työajan pidentäminen (Kiky)-345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-52
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-336
Tasomuutos-36
Yhteensä-2 742

2017 talousarvio28 346 000
2016 II lisätalousarvio23 000
2016 talousarvio31 088 000
2015 tilinpäätös32 492 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 429 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 83 000 euroa talousarvioesityksen 28 346 000 euroon nähden johtuu uusista turvapaikanhakijoita koskevista arvioista vuodelle 2017.


2017 talousarvio28 429 000
2016 II lisätalousarvio23 000
2016 talousarvio31 088 000
2015 tilinpäätös32 492 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 429 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa: Julkisen hallinnon yhteisessä asiakaspalveluhankkeessa pilotoitujen Asiointipisteiden toimintaa on jatkettu vuonna 2016. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien uudistaminen toteutetaan vuosina 2016—2017.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen-328
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi58
Yhteensä-270

2017 talousarvio352 000
2016 talousarvio622 000
2015 tilinpäätös1 782 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 14.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Virastoa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2017 aikana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio352 000
2016 tilinpäätös622 000
2015 tilinpäätös1 782 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.