Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 929 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2016, saa vuonna 2017 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 77 - 78
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 79 - 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 54 48 50
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, % 88 88 90
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 49 52 53
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 51 52 54
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 4 876 4 865 4 983
Htv:t tehtävittäin      
— Rajat ylittävien tilanteiden verovalvonnan tehostaminen (ml. veropaon torjuntatehtävät) - - 23
— Apteekkiverotustehtävät (Apteekkimaksun siirto Verohallintoon) - - 1,5
— Valmiste- ja autoverotustehtävät (Tullin verotustehtävien siirto Verohallintoon, 1. vaihe) - - 205
— Tunnistepalvelujen keskittäminen (Katso-palvelun siirto VRK:lle) - - -1
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,8 9,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,52 3,52 3,52

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018— Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
       
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 28 880 18 550 47 430
Vuoden 2017 sitoumukset 1 000 9 336 10 336
Menot yhteensä 29 880 27 886 57 766

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 410 245 411 576 409 729
Bruttotulot 6 504 3 800 3 800
Nettomenot 403 741 407 776 405 929
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 120 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 130 014    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2017

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyvät valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Apteekkiveroon liittyvät tehtävät 117
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) -609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentilta 28.01.21) 462
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03) -563
Senaatti-kiinteistöjen omakustannusperiaatteen käyttöönoton laskentaperiaatteiden tarkistus 408
Tullin verotustehtävät, 1. vaihe (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.02) 13 100
Tunnistusmaksujen keskittäminen (jatkuva) (siirto momentille 28.30.03) -300
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -18 700
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 24 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -42
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -21
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -4 203
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -112
Palkkaliukumasäästö -991
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1 967
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 000
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 670
Työajan pidentäminen (Kiky) -2 771
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -418
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -2 567
Yhteensä -1 847

2017 talousarvio 405 929 000
2016 II lisätalousarvio 36 881 000
2016 talousarvio 407 776 000
2015 tilinpäätös 413 066 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 820 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 405 929 000 euroon nähden on 109 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 550 000 euroa ylikansallisten yhtiöiden konsernitietojen tietojenvaihtohankkeeseen (EU/DAC4 ja OECD/CbC) ja vähennyksenä 387 000 euroa siirtona momentille 28.10.02 tullin verotustehtävien siirtoon liittyvien kilpailukykysopimuksen vaikutusten tarkistukseen ja 272 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 tunnistepalvelujen siirtoon Väestörekisterikeskukselle liittyvään KATSO-palvelun kustannustason tarkistukseen.


2017 talousarvio 405 820 000
2016 II lisätalousarvio 36 881 000
2016 talousarvio 407 776 000
2015 tilinpäätös 413 066 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 405 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2016, saa vuonna 2017 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.