Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              (21.) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

Strategiset tavoitteetToiminnallinen tavoite
  
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen
 Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista
 Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluilleUudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen
 Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin
 Digitalisoimme julkisia palveluja
 Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta
 Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta
 Turvaamme verotuksen edellytyksiä

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv336323320
Sairauspoissaolot, pv/htv5,766
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro3,53,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot32 32832 47729 570
Bruttotulot1 8941 850240
Nettomenot30 43430 62729 330
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 945  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 002  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43)-43
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01255
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-422
Palkkaliukumasäästö-101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-201
Toimintamenojen tuottavuussäästö-192
Toimintamenosäästö (HO 2015)-265
Työajan pidentäminen (Kiky)-283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-43
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-264
Tasomuutos74
Yhteensä-1 297

2017 talousarvio29 330 000
2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 29 330 000 euroon nähden on 590 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30 kiinteistöverotuksen kehittämishankkeeseen ja vähennyksenä 10 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01.


2017 talousarvio29 920 000
2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa johtuen siitä, että maakuntien perustamisen ja toiminnan seuranta edellyttää vahvaa valmisteluosaamista valtiovarainministeriöltä. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja maakunnat muodostavat olennaisen osan julkisen talouden kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriö seuraa ja analysoi maakuntien toiminnan laatua ja taloutta, pitää yhteyttä maakuntiin, käy neuvotteluja maakuntien suuntaan sekä valmistelee valtion toimenpiteitä. Tämän uuden ja vaativan kokonaisuuden asianmukainen hoitaminen edellyttää valtiovarainministeriöön osaavia lisäresursseja yhtäältä maakuntahallinnosta vastaavalle ja toisaalta valtiontaloudesta vastaavalle toiminnalle. Tarkoitus on lisätä henkilöstöä 18 henkilötyövuodella, joista noin puolet voisi aloittaa jo syksyllä 2017.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 25 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio375 000
2017 talousarvio29 920 000
2016 tilinpäätös30 363 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.