Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

Strategiset tavoitteet Toiminnallinen tavoite
   
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen
  Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen
  Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin
  Digitalisoimme julkisia palveluja
  Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta
  Turvaamme verotuksen edellytyksiä

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 336 323 320
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,7 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro 3,5 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 32 328 32 477 29 570
Bruttotulot 1 894 1 850 240
Nettomenot 30 434 30 627 29 330
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 945    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 002    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) -43
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 255
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -422
Palkkaliukumasäästö -101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -201
Toimintamenojen tuottavuussäästö -192
Toimintamenosäästö (HO 2015) -265
Työajan pidentäminen (Kiky) -283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -43
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -264
Tasomuutos 74
Yhteensä -1 297

2017 talousarvio 29 330 000
2016 II lisätalousarvio -264 000
2016 talousarvio 30 627 000
2015 tilinpäätös 33 491 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 29 330 000 euroon nähden on 590 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30 kiinteistöverotuksen kehittämishankkeeseen ja vähennyksenä 10 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01.


2017 talousarvio 29 920 000
2016 II lisätalousarvio -264 000
2016 talousarvio 30 627 000
2015 tilinpäätös 33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa johtuen siitä, että maakuntien perustamisen ja toiminnan seuranta edellyttää vahvaa valmisteluosaamista valtiovarainministeriöltä. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja maakunnat muodostavat olennaisen osan julkisen talouden kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriö seuraa ja analysoi maakuntien toiminnan laatua ja taloutta, pitää yhteyttä maakuntiin, käy neuvotteluja maakuntien suuntaan sekä valmistelee valtion toimenpiteitä. Tämän uuden ja vaativan kokonaisuuden asianmukainen hoitaminen edellyttää valtiovarainministeriöön osaavia lisäresursseja yhtäältä maakuntahallinnosta vastaavalle ja toisaalta valtiontaloudesta vastaavalle toiminnalle. Tarkoitus on lisätä henkilöstöä 18 henkilötyövuodella, joista noin puolet voisi aloittaa jo syksyllä 2017.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 25 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio 375 000
2017 talousarvio 29 920 000
2016 tilinpäätös 30 363 000
2015 tilinpäätös 33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.