Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 781 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
  • — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Ministeriö on jatkossa aiempaa enemmän asiantuntijaorganisaatio ja tukitehtävät keskitetään palvelukeskuksiin ja sisäisiin palvelukeskittymiin.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 194 185 180
Sairauspoissaolot (pv/htv) 6,6 6,6 6,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 15 400 15 057 13 981
Bruttotulot 624 200 200
Nettomenot 14 776 14 857 13 781
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 077    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 519    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (siirto momentille 23.01.01) -582
Kirkkokatu 12 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) 250
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 159
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -220
Palkkaliukumasäästö -54
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -106
Toimintamenojen tuottavuussäästö -108
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -150
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -23
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -134
Yhteensä -1 076

2017 talousarvio 13 781 000
2016 II lisätalousarvio -134 000
2016 talousarvio 14 857 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 632 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 13 781 000 euroon nähden on 149 000 euroa, mistä 10 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen ja 139 000 euroa siirrosta momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvän edustuston maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.


2017 talousarvio 13 632 000
2016 III lisätalousarvio -76 000
2016 II lisätalousarvio -134 000
2016 talousarvio 14 857 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 632 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 3 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 60 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja lisäyksenä 57 000 euroa hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittämistehtäviin.


2017 I lisätalousarvio -3 000
2017 talousarvio 13 632 000
2016 tilinpäätös 14 647 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 3 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 17 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 190 000 euroa mahdollisista Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista, joita ei voida katsoa kehyksen ulkopuolisiksi.


2017 III lisätalousarvio 173 000
2017 I lisätalousarvio -3 000
2017 talousarvio 13 632 000
2016 tilinpäätös 14 647 000
2015 tilinpäätös 16 218 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.