Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2017:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Vuonna 2017 keskitytään kansalaisille ja sidosryhmille suunnattujen sähköisten palveluiden kehittämiseen ja rakentamiseen osana ulosottotoimen rakenneuudistushanketta (URA)
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Vuonna 2017 painotetaan viranomaisyhteistyötä. Ulosoton erikoisperinnän toiminta pidetään valtakunnallisena ja harmaan talouden torjuntaa kehitetään osana rakenneuudistusta
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä, yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan yhdenmukaisesti ja ennustettavasti sekä huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta. Ulosottolaitoksen yhdenmukaista työtapaa edistetään muun muassa koulutuksella. Tuloksellisuuden varmistamiseksi erityisesti realisointiprosessien tarkoituksenmukaisuuteen ja riittävään resurssointiin panostetaan.

Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet ja niiden toteuttamiseksi seuraavat keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2017:

Vaativat tapaukset on hoidettu laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus on toteutunut. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ulosottotoimen rakenneuudistuksessa edetään tietojärjestelmien, työnkulkujen, organisaation ja lainsäädännön muutosten suunnittelusta muutosten toteuttamiseen. Hankkeeseen liittyvästä lainsäädäntöuudistuksen toisesta vaiheesta annetaan hallituksen esitys. Oikeusministeriön asettamien tavoitteiden mukaan hankkeen tulee olla valmis v. 2018. Viranomaisyhteistyötä kehitetään tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

Konkurssiasiamiehen toimiston osalta tavoitteina ja keskeisimpinä toimenpiteinä ovat edesauttaa tehokasta konkurssimenettelyä, kehittää hyvää pesänhoito- ja yrityssaneeraustapaa koulutuksella ja suosituksilla sekä konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjuntaa tekemällä riittävässä määrin erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä.

Tietoja henkilöstöstä

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Valtakunnanvoudinvirasto      
Henkilötyövuodet 26 321) 331)
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,2 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi 3,99 3,99 3,99
       
Ulosottovirastot      
Henkilötyövuodet 1 196 1 150 1 128
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,0 9,2 9,2
Työtyytyväisyysindeksi 3,45 3,45 3,45
       
Konkurssiasiamiehen toimisto      
Henkilötyövuodet 10,8 10,8 10
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 4,3 4 4
Työtyytyväisyysindeksi 3,18 3,4 3,6

1) Sisältää URA-hanketoimiston henkilökunnan.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Saadun selvityksen mukaan ulosottolaitoksen taloudellinen tilanne on ensi vuonna kohtuullisen hyvä, mutta se joutuu ottamaan toiminnassaan huomioon kehyskauden tiukkenevan tilanteen ja varmistamaan samalla rakenneuudistuksen toimeenpanon.

Valiokunta pitää tärkeänä, että rakenneuudistus etenee sovitun aikataulun mukaisesti ja että sen avulla toiminta saadaan sopeutettua aleneviin menokehyksiin. Tämä edellyttää organisaation ja ulosottomenettelyn kehittämistä sekä asioiden sähköisen käsittelyn lisäämistä. On myös varauduttava ylivelkaantumisten ja maksuhäiriöiden lisääntymiseen ja niistä aiheutuvaan työmäärien kasvuun.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota myös pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden asemaan ja kiirehtii toimenpiteitä ulosotossa olevien työttömien kannustinloukkujen purkamiseksi.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 103 383 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan v. 2017 saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2015 2,6 milj. asiaa, v. 2016 arviolta 2,9 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (536 000 eri velallista v. 2014 ja 540 000 eri velallista v. 2015). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2015 yhteensä 164 174 (160 835 v. 2014).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2015 edellisvuoden tasosta. Toisaalta valvontatyö useissa poikkeuksellisissa valvonta-asioissa ja julkisselvityksissä vaatii huomattavan määrän panostusta. Vuoden 2016 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 400 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 470 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 746 2 800 2 800
Peritty (milj. euroa) 1 090 1 000 980
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 47 45 45
Rahamääristä, % 51 45 45
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,9 7,3 7,5
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 37 37 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 416 2 300 2 345
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 29 20 20
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) 147 100 100
Konkurssipesien erityistarkastuksia 115 110 110
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 60 60
Ulosottokanteluiden määrä 49 70 70
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 5 6 6

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 000 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 102 731 111 042 103 553
Bruttotulot 302 120 170
Nettomenot 102 429 110 922 103 383
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 276    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 570    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät 70
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -35
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -5 384
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 899
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (vuoden 2016 talousarvion kertaluonteinen määräraha) -135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -24
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1 150
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 52
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -640
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -90
Toimintamenojen tuottavuussäästö -506
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -911
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -136
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -829
Yhteensä -7 539

2017 talousarvio 103 383 000
2016 II lisätalousarvio -777 000
2016 talousarvio 110 922 000
2015 tilinpäätös 103 723 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 103 271 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 103 383 000 euroon nähden on 112 000 euroa, mistä 90 000 euroa aiheutuu momentin nettobudjetoinnin muutoksesta ja 22 000 euroa siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin.


2017 talousarvio 103 271 000
2016 III lisätalousarvio -45 000
2016 II lisätalousarvio -777 000
2016 talousarvio 110 922 000
2015 tilinpäätös 103 723 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 103 271 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.