Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Toiminta-ajatuksensa mukaisesti oikeusministeriö luo oikeuspolitiikan linjoja ja kehittää säädöspolitiikkaa osana valtioneuvostoa sekä ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tavoitteet vuodelle 2017.

Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat valmisteluun ja päätöksentekoon. Julkinen hallinto on avoin ja herättää luottamusta.

Jatketaan Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen valmistelua siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Valmistellaan hallituksen esitys EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämistä tarkistuksista henkilötietolakiin siten, että esitys voidaan antaa eduskunnalle keväällä 2017, ja koordinoidaan muun kansallisen lainsäädännön tarkistamistyötä.

Jatketaan vaikuttamista EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön avoimuusmyönteiseen soveltamiseen sekä hyvää hallintoa EU:n toimielimissä koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi.

Edistetään perusoikeuksien ja demokratian toteutumista. Vuoden 2017 aikana koordinoidaan valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoliittisen sekä demokratiapoliittisen toimintaohjelman toteutumista.

Edistetään kielellisiä oikeuksia. Valmistellaan valtioneuvoston kielikertomus vuoden 2017 aikana. Toteutetaan yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita. Edistetään hyviä suhteita erityisesti uusien maahanmuuttajien vastaanottopaikkakunnilla.

Parannetaan vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Käynnistetään uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toiminta.

Kehitetään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Ylläpidetään ja kehitetään eteenpäin demokratiaverkkopalveluita.

Edistetään saamen kielen ja kulttuurin asemaa. Tarkoituksena on saattaa loppuun pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelu vuoden 2017 alussa.

Oikeusjärjestelmä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädäntö on selkeää.

Lainvalmisteluohjeistusta kehitetään jatkamalla työtä hallituksen esitysten laatimisohjeen uudistamiseksi.

Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta.

Lainsäädäntö mahdollistaa kansalaisten toiminnan ja valinnan vapauden ja siten lisää toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

Jatketaan osakeyhtiölain muutostarpeiden selvittämistä tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Selvitetään ns. purkavaan lisärakentamiseen liittyvät asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan.

Jatketaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista tavoitteena antaa hallituksen esitys syksyllä 2017.

Selvitetään lunastuslain muutostarpeet tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.

Hallinnonalan kaikki viisi isoa ict-kehittämishanketta ovat käynnissä v. 2017. Myös olemassa oleviin tietojärjestelmiin kohdistuu kehittämis- ja uusimistarpeita.

Valmistaudutaan tietoliikenneverkon uusimiseen ja virastoverkoston muutoksiin sekä siirtymiseen valtion yhteiseen työasemamalliin.

Laaditaan menetelmät ja tekniset edellytykset yhtenäisten sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi ja huolehditaan yhteisten palvelujen käytön koordinoinnista. Huolehditaan ict-hankkeiden kokonaisarkkitehtuurista, yhteentoimivuudesta ja hankkeiden etenemisestä.

Oikeusturva toteutuu käytännössä.

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin v. 2013 valmistuneen vuosille 2013—2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta. Ministeri Lindströmin ohjelmassa oikeudenhoidon kehittämiseksi (17.8.2016) kerrotaan, millä tavoin oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa toimeenpannaan tällä hallituskaudella. Mukaan on otettu myös uusia toimenpiteitä, joilla huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta, mahdollistetaan oikeudenhoidon sektoreiden keskittyminen ydintehtäviinsä, vähennetään rikollisuutta ja kehitetään seuraamusjärjestelmää sekä vaikutetaan oikeudelliseen yhteistyöhön EU:ssa.

Jatketaan hallintoasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan uudistuksen valmistelua siten, että se voidaan toteuttaa tämän vaalikauden aikana.

Jatketaan rikosprosessin keventämistä koskevan sääntelyn kehittämistä tavoitteena hallituksen esitys v. 2017.

Keskitetään riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat (ns. summaariset asiat) muutamaan käräjäoikeuteen tavoitteena antaa hallituksen esitys keväällä 2017.

Kehitetään julkisen oikeusavun oikeudellista neuvontaa, sähköistä asiointia ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä v. 2015 valmistuneen oikeusavun kokonaissuunnitelman mukaisesti. Kokonaissuunnitelman toimenpideohjelma laaditaan v. 2016. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa palveluja tuotetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin, monipuolisemmin eri palvelukanavia ja menetelmiä hyödyntäen niin että palvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa.

Osallistutaan ulosoton rakenneuudistushankkeen (URA) toteutukseen. Jatketaan tarvittavia lainsäädäntötoimia ja virkaehtosopimusneuvotteluja.

Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Annetaan v. 2017 hallituksen esitys sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamiseksi tarkoituksena laajentaa sakkomenettelyn soveltamisalaa.

Korruption vastaisia toimenpiteitä toteutetaan v. 2016 laaditun strategian mukaisesti.

Oikeusministeriö toimii korruption vastaisen työn koordinaatioviranomaisena. Tavoitteena on edelleen lisätä keskeisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tietoisuutta korruptiosta.

Kriminaalipolitiikan tietopohjaa vahvistetaan edistämällä kriminologista tutkimusta ja sen sovellettavuutta. Tehostetaan kriminaalipolitiikan ja eri rikoksentorjuntamenetelmien vaikuttavuutta koskevan tiedon keräämistä ja analysointia sekä edistetään tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Paikallista rikoksentorjuntaa ja asuinalueiden turvallisuutta kehitetään v. 2016 valmistellun rikoksentorjuntaohjelman mukaisesti. Asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi edistetään asukkaiden osallisuutta ja kansalaisvaikuttamista.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin edellyttämällä tavalla yhteistyössä sosiaali- ja terveyshallinnon ja palveluita tuottavien järjestöjen kanssa.

Seurataan palvelutuotannon rahoittamiseksi käyttöön otetun rikosuhrimaksun toteutumista ja kehitetään siihen liittyvää valtionavustusjärjestelmää.

Valmistellaan hallituksen esitys sakon muuntorangaistuksen aloittamistehtävien siirrosta Rikosseuraamuslaitokselle.

Valmistellaan hallituksen esitys ensikertaisuutta koskevien säännösten käyttöalaa koskevan selvityksen pohjalta.

Tehostetaan ehdollista rangaistusta valmistelemalla säännökset, joilla laajennetaan ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamusten käyttöalaa.

Uudistetaan henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa annettua lakia ROTI-järjestestelmän käyttöönoton edellyttämällä tavalla.

Rakenteiden uudistaminen ja henkilömuutosten tuki

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27:stä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alussa. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä valmistellaan. Oikeusaputoimistojen rakennetta uudistetaan. Tavoitteena on keventää ja selkeyttää hallintoa, jotta voimavaroja voidaan kohdentaa nykyistä enemmän asiakastyöhön. Kuudesta oikeusapupiiristä muodostetaan kuusi virastoa. Piirit jakautuvat rinnakkain toimiviin oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoihin. Uudistuksessa ei ole tarkoitus tehdä muutoksia toimipaikkoihin. Ennen uudistusta oikeusaputoimistojen määrä on 27. Oikeusaputoimistojen rakenne uudistuu 1.10.2016. Ulosottotoimen rakenneuudistusta jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos yhdeksi virastoksi. Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan. Uudistusta tukee myös asiankäsittelyn automatisointi ja sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuksien lisääminen. Rakenneuudistus tulisi voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Rikosseuraamuslaitoksen rakenteellisia ja toiminnallisia tehostamistoimia jatketaan. Hallinnonalan kirjanpitoyksikkörakennetta uudistetaan siten, että ministeriön kirjanpitoyksiköstä eriytetään syyttäjälaitos, ulosottolaitos ja Oikeusrekisterikeskus omiksi kirjanpitoyksiköikseen 1.10.2016 alkaen. Vuonna 2017 toteutetaan hallinnonalan uudistetun vuosia 2017—2020 koskevan henkilöstöstrategian ensimmäiset toimenpiteet ja vahvistetaan henkilöstösuunnittelua erityisesti jo päätettyjen ja tulevien rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja keskinäistä arvonantoa erityisesti toimintatapa-, toimitila- ja rakennemuutoksissa.

Tietoja henkilöstöstä

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
    
Oikeusministeriö   
Henkilötyövuodet247240235
Työtyytyväisyysindeksi3,73,73,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv7,88,57,0
    
Muut erillisvirastot    
Henkilötyövuodet199200200
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv8,68,08,0

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot21 98022 00820 858
Bruttotulot487400400
Nettomenot21 49321 60820 458
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 174  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 356  

Määrärahan arvioitu käyttö

 htv%
   
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta177
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta6226
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta4620
EU- ja kansainväliset asiat229
Ministeriön muut erityistehtävät177
Ministeriön sisäinen hallinto3615
Palkallinen poissaolo3515
Yhteensä235100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv)80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01)153
Siirto momentille 25.01.05 (-1 htv)-30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-82
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-281
Palkkaliukumasäästö-66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-132
Toimintamenojen tuottavuussäästö-131
Toimintamenosäästö (HO 2015)-260
Työajan pidentäminen (Kiky)-185
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-28
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-174
Yhteensä-1 150

2017 talousarvio20 458 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 20 458 000 euroon nähden on 12 000 euroa, mistä 5 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin ja 7 000 euroa siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.


2017 talousarvio20 446 000
2016 III lisätalousarvio-6 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.03 maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan, 20 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.50 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin ja 9 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio-89 000
2017 talousarvio20 446 000
2016 tilinpäätös21 428 000
2015 tilinpäätös22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 188 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, tietosuojalautakunnan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen

2) Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa: Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle, valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja selvityspyyntöjä havaitsemistaan puutteista. Lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasianeuvottelukunta.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) noudattamista ja edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla. Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvontaa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella syrjintää epäilevälle, selvittää syrjintäkieltojen rikkomistapauksia ja pyrkii lisäämään tietoisuutta tasa-arvolakiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä muutoinkin edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla ja edistää viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä syrjintään puuttumisessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen vaikuttavuustavoitteina on varmistaa yhtäläinen osallistuminen niin, ettei esimerkiksi henkilön sukupuoli, alkuperä, vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen tai vakaumus vaikuta hänen mahdollisuuksiaan rajoittavasti.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta käsittelee ja ratkaisee yhdenvertaisuuslain sekä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja luottotietolaissa (527/2007) säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa. Vuonna 2017 tietosuojavaltuutetun toimisto valmistautuu toteuttamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon edellyttämät muutokset toiminnassaan. Tätä tarkoitusta varten talousarviossa on osoitettu yhden htv:n lisämääräraha ja lisäksi yhden htv:n lisärahoitus kohdennetaan oikeusministeriön pääluokan sisältä.

Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seuraa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot8 3367 8577 588
Bruttotulot180400400
Nettomenot8 1567 4577 188
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 121  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 326  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Lapsiasiavaltuutetun toiminta607
Tasa-arvovaltuutetun toiminta976
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta1 368
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta196
Lapsiasianeuvottelukunta20
Tietosuojavaltuutetun toiminta1 739
Tietosuojalautakunta15
Onnettomuustutkintakeskus1 523
Kriminaalipolitiikan instituutti517
Palvelukeskusten maksut227
Yhteensä7 188

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tietosuojavaltuutetun toimisto; EU:n tietosuojauudistuksen toimeenpano80
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-91
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa5
Palkkausten tarkistukset-11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-45
Toimintamenojen tuottavuussäästö-25
Toimintamenosäästö (HO 2015)-50
Työajan pidentäminen (Kiky)-63
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-10
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-54
Yhteensä-269

2017 talousarvio7 188 000
2016 II lisätalousarvio-49 000
2016 talousarvio7 457 000
2015 tilinpäätös7 361 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 188 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, tietosuojalautakunnan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen

2) Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden maastapoistamisen valvontatehtävien lisääntymisestä. Lisäyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.01.


2017 I lisätalousarvio100 000
2017 talousarvio7 188 000
2016 tilinpäätös7 408 000
2015 tilinpäätös7 361 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 591 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

Selvitysosa: Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot10 78811 74113 561
Bruttotulot7 3764 8006 970
Nettomenot3 4126 9416 591
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta-  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle47  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät70
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi50
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset (kertaluonteisen lisäyksen poisto)-340
Siirto momentilta 25.01.01 (1 htv)30
Toiminnan turvaaminen (siirto momenteilta 25.01.21, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 ja 25.30.01)200
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (kertaluonteisen lisäyksen poisto)-135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-60
Palkkaliukumasäästö-27
Palkkausten tarkistukset-1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-28
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-17
Työajan pidentäminen (Kiky)-40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-6
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-40
Yhteensä-350

2017 talousarvio6 591 000
2016 II lisätalousarvio-40 000
2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 tilinpäätös3 459 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 801 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys talousarvioesityksen 6 591 000 euroon nähden on 1 000 000 euroa, mistä 5 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.01, 55 000 euroa siirtoa momentilta 25.10.03, 13 000 euroa siirtoa momentilta 25.10.04, 22 000 euroa siirtoa momentilta 25.20.01, 10 000 euroa siirtoa momentilta 25.30.01, 45 000 euroa siirtoa momentilta 25.40.01 ja 850 000 euroa siirtoa momentilta 28.70.20 Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishankkeen (eORK) menoihin ja lisäyksenä 210 000 euroa niin sanotun WinCapita-jutun korvausvaatimusten käsittelystä aiheutuviin menoihin.


2017 talousarvio7 801 000
2016 III lisätalousarvio250 000
2016 II lisätalousarvio-40 000
2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 tilinpäätös3 459 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen kireä, vaikka tilanteen parantamiseksi resursseja on viime vuosina korotettu. Oikeusrekisterikeskuksen arvion mukaan vuosittainen tasokorotustarve on 1,6 milj. euroa.

Tilannetta parantaa täydentävään talousarvioesitykseen sisältyvä runsaan miljoonan euron määrärahakorotus, josta pääosa on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittämishankkeeseen. Tämän hankkeen tavoitteena on mm. manuaalisen työn vähentäminen ja rekisterikyselyjen automatisoiminen.

Valiokunta lisää ensi vuoden talousarvioon 500 000 euroa, jotta akuutti määrärahavaje helpottuu.

On lisäksi tärkeää, että Oikeusrekisterikeskuksen määrärahatarvetta arvioidaan seuraavan kehysvalmistelun yhteydessä. Oikeusrekisterikeskuksella on erittäin tärkeä tehtävä tietojärjestelmien ja rekisterien ylläpitäjänä ja viranomaisten ilmoittamien tietojen välittäjänä. Se ylläpitää mm. rikos- ja sakkorekisteriä, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä ja velkajärjestelyrekisteriä, ja sen kautta hoidetaan mm. kaikkien varallisuusrangaistusten, menettämisseuraamusten, valtiolle tuomittujen korvausten ja useiden hallinnollisten seuraamusten täytäntöönpano. Kaikkien tietojen on oltava ajantasaisia, virheettömiä ja luotettavia, mikä asettaa suuret vaatimukset järjestelmien toimivuudelle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 301 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon hallinnonalan toimialariippuvaiset ICT-palvelumaksut ja rekisterinpitoviranomaisena tehtyjen tietoluovutuspäätösten nojalla annettujen massapoimintatietojen kustannusten perusteella saadut tulot.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 19 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen

7) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

8) siirtomenojen maksamiseen julkisen oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille arvonlisäveron määrää vastaavana hyvityksenä

9) oikeudenkäyntikulujen maksamiseen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisissa asioissa, joissa yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii avustajana epäillyn syrjinnän uhriksi joutuneen henkilön oikeudenkäynnissä ja on sitoutunut korvaamaan mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos asia hävitään

10) rikoslain (356/2016) 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaiset korvaukset8 000
Yhteensä8 000

2017 talousarvio19 032 000
2016 II lisätalousarvio2 000 000
2016 talousarvio11 032 000
2015 tilinpäätös10 923 142

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 19 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen

7) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

8) siirtomenojen maksamiseen julkisen oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille arvonlisäveron määrää vastaavana hyvityksenä

9) oikeudenkäyntikulujen maksamiseen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisissa asioissa, joissa yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii avustajana epäillyn syrjinnän uhriksi joutuneen henkilön oikeudenkäynnissä ja on sitoutunut korvaamaan mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos asia hävitään

10) rikoslain (356/2016) 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten korvauksen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 500 000 euroa Sampo Oyj:n osakekirjojen kuoletuksien kuulutuksista aiheutuviin menoihin ja vähennyksenä 8 000 000 euroa rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten WinCapita-juttuun liittyvien korvausten maksatusten arvioidusta siirtymisestä pääasiassa vuodelle 2019. Maksatusten siirtymiseen ovat vaikuttaneet erityisesti oikeudenkäyntien pitkä kesto sekä oikeusavun laajennuspyynnön käsittelyn viivästyminen Iso-Britanniassa.


2017 I lisätalousarvio-6 500 000
2017 talousarvio19 032 000
2016 tilinpäätös13 492 078
2015 tilinpäätös10 923 142

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa.

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05)-50
Yhteensä-50

2017 talousarvio245 000
2016 talousarvio295 000
2015 tilinpäätös295 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 2 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimisto- ja viestintäjärjestelminä valtavirtatuotteiden käyttöönotosta oikeusministeriön hallinnonalalla aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Oikeusministeriön hallinnonalalla on tarkoitus ottaa käyttöön toimisto- ja viestintäjärjestelminä valtion yhteiset niin sanotut valtavirtatuotteet, kun tällä hetkellä hallinnonalalla on käytössä niistä poikkeavia tuotteita. Hankkeesta on tehty oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön välillä tuottavuuden lisäämistä koskeva yhteistoimintasopimus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 935
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)2 184
Yhteensä249

2017 talousarvio2 184 000
2016 talousarvio1 935 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 2 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimisto- ja viestintäjärjestelminä valtavirtatuotteiden käyttöönotosta oikeusministeriön hallinnonalalla aiheutuvien menojen maksamiseen.

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 43 705 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Budjetointikäytännön muutos (vastaava lisäys momentilla 25.10.50)-13 000
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)211
Yhteensä-12 789

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio43 705 000
2016 II lisätalousarvio-6 500 000
2016 talousarvio56 494 000
2015 tilinpäätös57 201 735

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 43 705 000 euroa.

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 8 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

6) valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 182
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä8 305

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

 201720182019202020212022 lukien
       
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus      
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset1 4811 4811 4811 4811 4811 481/vuosi
Vuoden 2017 sitoumukset------
Menot yhteensä1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lähisuhdeväkivallan uhreille suunnattu tukipuhelintoiminta (siirto momentille 33.03.04)-157
Rikosuhripalveluiden valtionapu2 000
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa18
Yhteensä1 861

2017 talousarvio8 305 000
2016 II lisätalousarvio18 000
2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 tilinpäätös4 397 245

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää:

3) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 3) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 3).


2017 talousarvio8 305 000
2016 III lisätalousarvio6 000
2016 II lisätalousarvio18 000
2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 tilinpäätös4 397 245

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että Rikosuhripäivystyksen resursseja lisätään ja että sen toimintaa voidaan näin laajentaa. Ensi vuonna rikosten uhrien tukipalveluihin kohdennettava valtionavustus nousee runsaaseen 4,9 milj. euroon, mikä on noin 2 milj. euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toiminnan laajentamisen taustalla on EU:n rikosuhridirektiivi, joka velvoittaa jäsenvaltiot huolehtimaan uhrien yleisistä tukipalveluista. Avustukset perustuvat rikoksentekijöiltä perittäviin rikosuhrimaksuihin.

Valiokunta on tyytyväinen myös siihen, että Istanbulin sopimuksen edellyttämä valtakunnallinen, maksuton ja ympärivuorokautisesti toimiva auttava puhelin on tarkoitus ottaa käyttöön 19.12.2016. Tukipuhelintoiminnasta vastaa THL, ja rikosuhrimaksuja käytetään myös tukipuhelimen toiminnan rahoittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 8 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

6) valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 182
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä8 305

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 202
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä8 325

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2017 I lisätalousarvio20 000
2017 talousarvio8 305 000
2016 tilinpäätös6 165 130
2015 tilinpäätös4 397 245

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 202
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä8 325

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos930
Yhteensä930

2017 talousarvio19 000 000
2016 talousarvio18 070 000
2015 tilinpäätös18 762 107

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.