Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Suomi osallistuu kansainväliseen kriisihallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein osana kansainvälistä vastuunkantoa ja yhteisen turvallisuuden rakentamista. Kriisinhallinnassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta sekä niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan roolia. Osallistumisella kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistetaan myös kansallista puolustuskykyä ja valmiuksia. Sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2017 olevan n. 510 henkilöä.

Sotilaallisessa kriisinhallintaosallistumisen alueelliset painopisteet ovat Libanonissa (UNIFIL), Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR) ja Afganistanissa (Resolute Support, RS), mutta Suomi osallistuu myös muilla alueilla oleviin operaatioihin muun muassa Kosovossa, Välimeren alueella ja Afrikassa. Suomen toiminnassa korostuu kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella pyritään panostamaan lisääntyvästi kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen, jonka tavoitteena on vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, ml. Afrikka.

Siviilikriisinhallinnassa osallistumisen alueelliset painopisteet ovat Ukrainassa, Afganistanissa, Kosovossa ja Georgiassa. Suomen osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, jossa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unionin operaatioihin. Etyjin siviilikriisinhallintaosuus on kasvanut Ukrainan konfliktiin liittyvän Etyjin SMM-monitorointioperaation myötä.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 37 858 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 4 654 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 550 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
10. Atalanta-operaation menot 715 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 11 332 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 2 350 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 650 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
Yhteensä 37 858 000

Selvitysosa:Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2017. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2017 olevan n. 400 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -11 142
Yhteensä -11 142

Momentin määräraha on muutettu kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2017 talousarvio 37 858 000
2016 II lisätalousarvio 7 446 000
2016 talousarvio 49 000 000
2015 tilinpäätös 49 205 991

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 49 774 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 7 480 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 550 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 650 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
Yhteensä 49 774 000

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 37 858 000 euroon nähden on 11 916 000 euroa.

Suomen osallistumista UNIFIL-operaatiossa Libanonissa vahvistetaan 1.4.2017—31.8.2018 noin 160 sotilaan vahvuisella jääkärikomppanialla (Ranskan tuki). Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on lisätty 2 826 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 14. määrärahaa 10 159 000 euroa operaation vahventamisen perusteella. Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmaan on lisätty kohta 20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle on osoitettu 166 000 euroa operaation jatkuessa kesään 2017.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmasta on poistettu kohta 10. operaation päättyessä vuoden 2016 lopussa ja käyttösuunnitelmakohdan 16. määrärahasta vähennetty 520 000 euroa operaation vahvuuden laskettua laskentaperusteena käytetystä 20 sotilaasta 15 sotilaaseen.


2017 talousarvio 49 774 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio 7 446 000
2016 talousarvio 49 000 000
2015 tilinpäätös 49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 49 774 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 7 480 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 550 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 7 650 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
Yhteensä 49 774 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 155 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 8 140 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 723 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 11 380 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 014 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
Yhteensä   52 929 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmakohtien 05. ja 18. lisäys aiheutuu Irakin koulutusoperaation mahdollisen jatkumisen vaikutuksista vuonna 2017. Suunnitteluperusteena on käytetty neljän kuukauden osallistumista (syys—joulukuu) ja noin 100 sotilaan vahvuutta. Käyttösuunnitelmakohdan 08. vähennys aiheutuu operaation palkkausmenojen vähentymisestä. Käyttösuunnitelmakohdan 19. vähennys katetaan edellisiltä vuosilta siirtyneillä erillä.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
05. Yhteiset menot +660 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan -827 000
18. Irakin koulutusoperaation menot +3 730 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot -408 000
Yhteensä   3 155 000

2017 I lisätalousarvio 3 155 000
2017 talousarvio 49 774 000
2016 tilinpäätös 56 446 000
2015 tilinpäätös 49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 3 155 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 8 140 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 723 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 11 380 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 014 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
Yhteensä   52 929 000

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 8 140 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 723 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 11 380 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 014 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
22. Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut 5 500 000
Yhteensä   58 429 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 22. Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut. Lisäys aiheutuu kriisinhallintajoukkojen palkkausmenoista, joita ei ole voitu ennakolta arvioida.

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
22. Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut 5 500 000
Yhteensä   5 500 000

2017 III lisätalousarvio 5 500 000
2017 I lisätalousarvio 3 155 000
2017 talousarvio 49 774 000
2016 tilinpäätös 56 446 000
2015 tilinpäätös 49 205 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 300 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 012 000
05. Yhteiset menot 8 140 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 990 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 3 723 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 417 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 166 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 491 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 300 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 830 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 11 380 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 014 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 166 000
22. Sotilaseläkejärjestelmän mukaiset lisäeläkemaksut 5 500 000
Yhteensä   58 429 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 610 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 360 000

Selvitysosa:Suomi on osallistunut siviilikriisinhallintaan viime vuosina 100—150 asiantuntijan vuotuisella vahvuudella. Nykyisellä määrärahatasolla tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen lähettämien siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lukumäärä keskimäärin 110—120 henkilöön.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään sisäministeriön käyttöön. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet budjetoidaan sisäministeriön pääluokkaan momentille 26.01.04.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.


2017 talousarvio 15 360 000
2016 talousarvio 15 360 000
2015 tilinpäätös 15 236 225

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 610 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 360 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 545 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 15 230 000
02. Vaalitarkkailijat 175 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 905 000

Selvitysosa:Lisäys 545 000 euroa ja 75 000 euron siirto käyttösuunnitelmakohdasta 02. kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 01. siviilikriisinhallinnan operaatioissa olevien henkilöiden ennakoitua suuremman määrän johdosta.


2017 I lisätalousarvio 545 000
2017 talousarvio 15 360 000
2016 tilinpäätös 13 949 443
2015 tilinpäätös 15 236 225

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 545 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 15 230 000
02. Vaalitarkkailijat 175 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 905 000