Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              16. Extra pensioner
         90. Stöd till kommunerna

Talousarvioesitys 2017

17. Övriga pensionsutgifter(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 30 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till Kommunernas pensionsförsäkring för pensionsarrangemang som vidtagits i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner och till pensionskassan Eläkekassa Maa för den ökning av pensionsutgifterna som föranleds av att den tid som den pensionsberättigade verkat i kolonisationsuppgifter beaktas i den pension som pensionskassan beviljar

2) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

3) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar. Med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy

4) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Statskontoret får avtala att pensionsansvaren betalas som ett engångsbelopp som uträknats på försäkringsmatematiska grunder.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Ersättningarna betalas i huvudsak som engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder. Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för år 2009 (2280).

Beräknad användning av anslaget
   
Ersättning till Kommunernas pensionsförsäkring 24 800 000
Ersättning till Nokia Abp 310 000
Ersättning till Vapo Oy 1 200 000
Ersättning till Vammas Oy 300 000
Ersättning till Lapua Oy 200 000
Övriga ersättningar 30 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem 3 660 000
Sammanlagt 30 500 000


2009 budget 30 500 000
2008 budget 29 450 000
2007 bokslut 22 721 986