Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksen maksamiseen kunnille, kuntayhtymille ja maakunnille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden sekä erillisten henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) pilottihankkeita toteuttavien kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöiden pääomittamiseen

3) pilottihankkeiden valvontaan ja tarkastukseen

4) pilottihankkeiden valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä suoritettavan korvauksen maksamiseen

5) pilottihankkeiden toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja toimeenpanoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen sekä toimeenpanoon liittyvien rahoitusavustusten maksamiseen kansaneläkelaitokselle

6) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtäviin ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä toteutettavaa asiakkaan valinnanvapautta ja henkilökohtaista budjettia pilotoidaan vuoden 2018 aikana maakunnallisilla hankkeilla. Hankkeisiin pyritään saamaan mukaan maakunnan kaikki kunnat riittävän väestöpohjan takaamiseksi. Pilotit toteutetaan maakuntien ja kuntien sekä kuntayhtymien kanssa tehtävän sopimuksen pohjalta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtionavustukset pilottihankkeisiin 16 500
Valtionavustukset henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeisiin 3 000
Pilotointia tukevat kansalliset ICT-järjestelmät 10 000
Hankkeiden hallinnointitehtävät (STM) 400
Hankkeiden valtionavustusten hallinnointi (AVI) 100
Yhteensä 30 000

2017 I lisätalousarvio 30 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp (22.6.2017)

Hallitus ehdottaa 30 milj. euron määrärahaa valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin. Momentin käyttötarkoitus viittaa kuitenkin osin sellaisen toiminnan pilotointiin, josta säädettäisiin asiakkaan valinnanvapautta koskevassa laissa, jonka käsittely on vielä kesken eduskunnassa (HE 47/2017 vp).

Valiokunta toteaa, että valtionavustus ei voi perustua osaksikaan sellaisen toiminnan pilotointiin, joka ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaista ja jota vasta ollaan valinnanvapauslailla säätämässä. Kyseeseen voi tulla vain sellainen sosiaali- ja terveyspalveluiden pilotointi, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tämän varmistamiseksi valiokunta ehdottaa valtionavustuksen käyttötarkoitukseen rajauksia, minkä jälkeen momentin päätösosassa ei viitata hallituksen sote-esityksessä tarkoitettuihin maakuntiin. Sosiaali- ja terveysministeriön antamasta selvityksestä käy myös ilmi, että pilotoinnissa mukana olevat yritykset ja muut kuin julkiset tahot eivät voi tehdä sosiaalihuollon hallintopäätöksiä. Siltä osin kuin kunnat ja kuntayhtymät siirtäisivät palveluja omistamansa yhtiön hoidettavaksi, henkilöstön asemaan ei saadun selvityksen mukaan myöskään sovellettaisi maakuntien perustamista ym. koskevassa hallituksen esityksessä (HE 15/2017 vp) ehdotetun voimaanpanolain mukaisia säännöksiä.

Valiokunta pitää pilotointia tärkeänä, jotta saadaan lisätietoa erilaisten palvelumallien toimivuudesta, mikä vastaa myös hallitusohjelman tavoitteita. Nyt ehdotettu määräraha on tarpeellinen myös pilotointia tukevien kansallisten ICT-järjestelmien kehittämiseksi.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että hakukriteereiden on oltava sellaiset, että eri alueilla on tasapuoliset mahdollisuudet valtionavustuksen hakemiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksen maksamiseen julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden sekä erillisten henkilökohtaisen budjetin pilottihankkeiden valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) pilottihankkeita toteuttavien julkisyhteisöjen sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöiden pääomittamiseen

3) pilottihankkeiden valvontaan ja tarkastukseen

4) pilottihankkeiden valtionavustusten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä suoritettavan korvauksen maksamiseen

5) pilottihankkeiden toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja toimeenpanoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen sekä toimeenpanoon liittyvien rahoitusavustusten maksamiseen kansaneläkelaitokselle

6) enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen valmistelu-, toimeenpano- ja hallinnointitehtäviin ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.