Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2015 yhteensä 1 540 972, joista vanhuuseläkkeellä 1 270 408, perhe-eläkkeellä 275 213, työkyvyttömyyseläkkeellä 221 952, osa-aikaeläkkeellä 12 066 sekä muilla eläkkeillä 15 322. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2013—2015 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2013 2014 2015
       
Yksityinen sektori 14 715 15 410 15 944
Kunnalliset eläkkeet 4 142 4 375 4 569
Valtion eläkkeet 4 194 4 327 4 412
Muut julkiset yhteensä 312 329 340
Työeläkkeet yhteensä 23 363 24 441 25 265
Solita-eläkkeet 528 513 515
Kelan eläkkeet 2 615 2 560 2 503
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 26 506 27 514 28 283
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 394 1 436 1 464

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2014—2017

Eläkkeen saajia 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 834 8 480 8 547 8 638
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 159 396 154 571 148 644 142 425
Yrittäjäeläkkeen saajia 229 904 229 998 237 866 244 784
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 539 3 677 4 213 4 068
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 11 251 10 662 10 205 9 816
Lapseneläkkeen saajia 18 304 17 630 17 400 17 200
Leskeneläkkeen saajia 5 650 5 505 5 400 5 400
Kansaneläkkeen saajia 629 208 620 458 615 400 611 400
Takuueläkkeen saajia 101 521 100 947 102 600 102 600

Toiminnan laajuus 2014—2017

Vakuutettujen lukumäärä 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
MEL-vakuutettuja 8 645 8 553 8 630 8 630
MYEL-vakuutettuja 67 859 64 474 62 012 59 535
YEL-vakuutettuja 237 295 235 200 234 500 235 700
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 876 2 876 2 876 2 872
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 88 443 85 836 83 355 80 839

Toiminnan laajuus 2014—2017

Keskimääräisiä eläkkeitä 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 341 1 380 1 410 1 440
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 398 423 445 472
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 433 453 456 456
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 621 630 636 650
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 178 176 175 175
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 303 301 296 293
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 122 133 145 146

Toiminnan laajuus 2014—2017, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 194 401 197 870 212 200 207 600
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj. 497,9 530,6 561,0 586,1
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 232 919 233 082 226 900 226 600
Vammaistuki, saajat 46 214 49 911 52 500 55 100
Ruokavaliokorvaukset, saajat 33 514 34 520 - -
Maksetut vammaisetuudet (milj.) 612,8 619,5 591,6 588,3

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteen sovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 60 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkemenoarvion tarkentuminen 700
Yhteensä 700

2017 talousarvio 60 100 000
2016 talousarvio 59 400 000
2015 tilinpäätös 60 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 60 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 660 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2017 olevan 79 %.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon yksityisten alojen työeläkelainsäädännön sekä luopumistukijärjestelmän muutokset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 15 400
Yhteensä 15 400

2017 talousarvio 660 000 000
2016 talousarvio 644 600 000
2015 tilinpäätös 624 800 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 663 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 100 000 euroa talousarvioesityksen 660 000 000 euroon nähden aiheutuu vakuutettujen lukumäärän laskusta johtuvasta vakuutusmaksutuottojen pienenemisestä.


2017 talousarvio 663 100 000
2016 III lisätalousarvio 1 700 000
2016 talousarvio 644 600 000
2015 tilinpäätös 624 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 663 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ennakoitua suuremmasta käytöstä. Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen tilalle tullutta eläkettä on voinut käyttää 1.2.2017 lukien.


2017 III lisätalousarvio 500 000
2017 talousarvio 663 100 000
2016 tilinpäätös 645 700 000
2015 tilinpäätös 624 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 149 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2017 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 113 600 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 186 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 88 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 26 500
Yhteensä 26 500

2017 talousarvio 149 000 000
2016 talousarvio 122 500 000
2015 tilinpäätös 90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 149 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vakuutettujen määrän vähenemisestä 234 700:sta 231 600:aan, jonka seurauksena maksutuloarvio on pienentynyt 1 042 000 000 eurosta 1 028 000 000 euroon.


2017 I lisätalousarvio 19 600 000
2017 talousarvio 149 000 000
2016 tilinpäätös 138 000 000
2015 tilinpäätös 90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 11 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu vakuutusmaksutulojen pienentymisestä ja avoinna olevien maksujen lukumäärän kasvusta.


2017 III lisätalousarvio 11 100 000
2017 I lisätalousarvio 19 600 000
2017 talousarvio 149 000 000
2016 tilinpäätös 138 000 000
2015 tilinpäätös 90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 11 100 000 euroa.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus on maksettu vuoden viiveellä. Vuonna 2017 siirrytään menettelyyn, jossa valtio maksaa osuutensa ennakkona kuluvan vuoden aikana. Tämän johdosta vuoden 2017 talousarvioon varattava määräraha koskee sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 2 500
Valtion osuuden maksamisen muutos ennakkomenettelyksi 4 200
Yhteensä 6 700

2017 talousarvio 12 200 000
2016 talousarvio 5 500 000
2015 tilinpäätös 2 417 514

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.


2017 talousarvio 15 000 000
2016 talousarvio 15 000 000
2015 tilinpäätös 13 670 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 3 629 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta siten, että eläkkeensaajan asumistukiin sovelletaan edelleen samoja asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015 indeksisidonnaisten menojen säästön saavuttamiseksi eläkkeensaajan asumistuessa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 210
Takuueläke 194
Vammaisetuudet 588
Eläkkeensaajan asumistuki 586
Eläketuki 52
Yhteensä 3 630
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 629
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 630

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläke pitkäaikaistyöttömille 52 000
Enimmäisasumismenojen alennus 3,3 % -9 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö -25 500
Indeksisidonnaisten menojen säästönä vuoden 2017 enimmäisasumismenojen jäädytys -3 500
Tarvearvion muutos -16 300
Yhteensä -2 300

2017 talousarvio 3 629 000 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 3 612 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 3 629 000 000 euroon nähden on 16 900 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 23 800 000 euroa eläketukilain voimaantulon myöhentymisestä ja lisäyksenä 6 900 000 euroa eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttöminä olleet pitkäaikaistyöttömät saisivat oikeuden eläketukeen 1.6.2017 lukien.


2017 talousarvio 3 612 100 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta viittaa jäljempänä momentin 33.50.50 kohdalla esitettyyn ja lisää momentille 40 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 3 612 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu arvioitua pienemmistä eläketukimenoista, 16 000 000 euroa arvioitua pienemmistä eläkkeensaajien hoitotukimenoista ja 4 000 000 euroa arvioitua pienemmistä vammaistukimenoista.


2017 III lisätalousarvio -30 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261
2015 tilinpäätös 3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.