Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2015 yhteensä 1 540 972, joista vanhuuseläkkeellä 1 270 408, perhe-eläkkeellä 275 213, työkyvyttömyyseläkkeellä 221 952, osa-aikaeläkkeellä 12 066 sekä muilla eläkkeillä 15 322. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2013—2015 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 201320142015
    
Yksityinen sektori14 71515 41015 944
Kunnalliset eläkkeet4 1424 3754 569
Valtion eläkkeet4 1944 3274 412
Muut julkiset yhteensä312329340
Työeläkkeet yhteensä23 36324 44125 265
Solita-eläkkeet528513515
Kelan eläkkeet2 6152 5602 503
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä26 50627 51428 283
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 3941 4361 464

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2014—2017

Eläkkeen saajia2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
     
Merimieseläkkeen saajia8 8348 4808 5478 638
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia159 396154 571148 644142 425
Yrittäjäeläkkeen saajia229 904229 998237 866244 784
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 5393 6774 2134 068
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat11 25110 66210 2059 816
Lapseneläkkeen saajia18 30417 63017 40017 200
Leskeneläkkeen saajia5 6505 5055 4005 400
Kansaneläkkeen saajia629 208620 458615 400611 400
Takuueläkkeen saajia 101 521100 947102 600102 600

Toiminnan laajuus 2014—2017

Vakuutettujen lukumäärä2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
     
MEL-vakuutettuja8 6458 5538 6308 630
MYEL-vakuutettuja67 85964 47462 01259 535
YEL-vakuutettuja237 295235 200234 500235 700
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia2 8762 8762 8762 872
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä88 44385 83683 35580 839

Toiminnan laajuus 2014—2017

Keskimääräisiä eläkkeitä2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
     
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 3411 3801 4101 440
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)398423445472
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)433453456456
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät621630636650
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)178176175175
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)303301296293
Keskimääräinen takuueläke (€/kk)122133145146

Toiminnan laajuus 2014—2017, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2014
toteutunut
2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
     
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat194 401197 870212 200207 600
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj.497,9530,6561,0586,1
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat232 919233 082226 900226 600
Vammaistuki, saajat46 21449 91152 50055 100
Ruokavaliokorvaukset, saajat33 51434 520--
Maksetut vammaisetuudet (milj.)612,8619,5591,6588,3

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteen sovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 60 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkemenoarvion tarkentuminen700
Yhteensä700

2017 talousarvio60 100 000
2016 talousarvio59 400 000
2015 tilinpäätös60 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 60 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 660 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2017 olevan 79 %.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon yksityisten alojen työeläkelainsäädännön sekä luopumistukijärjestelmän muutokset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos15 400
Yhteensä15 400

2017 talousarvio660 000 000
2016 talousarvio644 600 000
2015 tilinpäätös624 800 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 663 100 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 100 000 euroa talousarvioesityksen 660 000 000 euroon nähden aiheutuu vakuutettujen lukumäärän laskusta johtuvasta vakuutusmaksutuottojen pienenemisestä.


2017 talousarvio663 100 000
2016 III lisätalousarvio1 700 000
2016 talousarvio644 600 000
2015 tilinpäätös624 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 663 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ennakoitua suuremmasta käytöstä. Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläkkeen tilalle tullutta eläkettä on voinut käyttää 1.2.2017 lukien.


2017 III lisätalousarvio500 000
2017 talousarvio663 100 000
2016 tilinpäätös645 700 000
2015 tilinpäätös624 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 149 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2017 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 113 600 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 186 000 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 88 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos26 500
Yhteensä26 500

2017 talousarvio149 000 000
2016 talousarvio122 500 000
2015 tilinpäätös90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 149 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vakuutettujen määrän vähenemisestä 234 700:sta 231 600:aan, jonka seurauksena maksutuloarvio on pienentynyt 1 042 000 000 eurosta 1 028 000 000 euroon.


2017 I lisätalousarvio19 600 000
2017 talousarvio149 000 000
2016 tilinpäätös138 000 000
2015 tilinpäätös90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 19 600 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 11 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vakuutusmaksutulojen pienentymisestä ja avoinna olevien maksujen lukumäärän kasvusta.


2017 III lisätalousarvio11 100 000
2017 I lisätalousarvio19 600 000
2017 talousarvio149 000 000
2016 tilinpäätös138 000 000
2015 tilinpäätös90 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 11 100 000 euroa.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus on maksettu vuoden viiveellä. Vuonna 2017 siirrytään menettelyyn, jossa valtio maksaa osuutensa ennakkona kuluvan vuoden aikana. Tämän johdosta vuoden 2017 talousarvioon varattava määräraha koskee sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos2 500
Valtion osuuden maksamisen muutos ennakkomenettelyksi4 200
Yhteensä6 700

2017 talousarvio12 200 000
2016 talousarvio5 500 000
2015 tilinpäätös2 417 514

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.


2017 talousarvio15 000 000
2016 talousarvio15 000 000
2015 tilinpäätös13 670 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 3 629 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta siten, että eläkkeensaajan asumistukiin sovelletaan edelleen samoja asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015 indeksisidonnaisten menojen säästön saavuttamiseksi eläkkeensaajan asumistuessa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 210
Takuueläke194
Vammaisetuudet588
Eläkkeensaajan asumistuki586
Eläketuki52
Yhteensä3 630
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot1
Valtion osuudet etuuksista3 629
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-
Yhteensä3 630

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläke pitkäaikaistyöttömille52 000
Enimmäisasumismenojen alennus 3,3 %-9 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö-25 500
Indeksisidonnaisten menojen säästönä vuoden 2017 enimmäisasumismenojen jäädytys-3 500
Tarvearvion muutos-16 300
Yhteensä-2 300

2017 talousarvio3 629 000 000
2016 II lisätalousarvio-4 600 000
2016 talousarvio3 631 300 000
2015 tilinpäätös3 702 561 991

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 3 612 100 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 3 629 000 000 euroon nähden on 16 900 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 23 800 000 euroa eläketukilain voimaantulon myöhentymisestä ja lisäyksenä 6 900 000 euroa eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttöminä olleet pitkäaikaistyöttömät saisivat oikeuden eläketukeen 1.6.2017 lukien.


2017 talousarvio3 612 100 000
2016 II lisätalousarvio-4 600 000
2016 talousarvio3 631 300 000
2015 tilinpäätös3 702 561 991

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta viittaa jäljempänä momentin 33.50.50 kohdalla esitettyyn ja lisää momentille 40 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 3 612 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio3 612 140 000
2016 tilinpäätös3 595 392 261
2015 tilinpäätös3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 10 000 000 euroa aiheutuu arvioitua pienemmistä eläketukimenoista, 16 000 000 euroa arvioitua pienemmistä eläkkeensaajien hoitotukimenoista ja 4 000 000 euroa arvioitua pienemmistä vammaistukimenoista.


2017 III lisätalousarvio-30 000 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio3 612 140 000
2016 tilinpäätös3 595 392 261
2015 tilinpäätös3 702 561 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 30 000 000 euroa.