Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 268 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan 273 100 vuoden 2016 lopussa ja 417 400 vuoden 2017 lopussa. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan yleisessä asumistuessa 332 euroa vuonna 2016 ja 338 euroa vuonna 2017.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisestä asumistuesta annetun lain ja opintotukilain muuttamisesta.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumistuen perusteiden tarkistamisen tarkennettu säästövaikutus-4 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentaminen 4 %:lla-24 200
Indeksisidonnaisten menojen säästö-9 500
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttama kustannus31 000
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen138 300
Tarvearvion muutos94 800
Yhteensä226 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio1 268 500 000
2016 II lisätalousarvio26 210 000
2016 talousarvio1 042 100 000
2015 tilinpäätös924 300 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys talousarvioesityksen 1 268 500 000 euroon nähden on 12 100 000 euroa, mistä 6 200 000 euroa aiheutuu eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin, 500 000 euroa maksullisella opintolinjalla opiskelevien opiskelijoiden jäämisestä opintotukilain mukaisen asumislisän piiriin, 1 300 000 euroa tarkentuneista arvioista liittyen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin, 3 700 000 euroa enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentamisesta 5 %:lla 4 %:n sijaan sekä 400 000 euroa indeksisidonnaisten menojen säästön tarkentumisesta.


2017 talousarvio1 256 400 000
2016 II lisätalousarvio26 210 000
2016 talousarvio1 042 100 000
2015 tilinpäätös924 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.