Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
              57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta, tulkkauspalvelujen järjestämisestä ja perustoimeentulotuesta sekä Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista.

Äitiysavustuksen, adoptiotuen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Äitiysavustuksen suuruudesta päättää valtioneuvosto.

Lapsilisiä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän suuruudesta säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille ETY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin menoihin.

Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa (580/2008).

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota vaikeasti kuulovammaisille, kuulo- ja näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut. Järjestäminen koskee työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi suoritettavaa tulkkausta.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyy v. 2017 alusta lähtien Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Momentilta 33.10.57 suoritetaan Kansaneläkelaitokselle ennakot etuuden maksatusta varten. Kuntien osuus perustoimeentulotuen menoista on 50 % ja se huomioidaan vähennyksenä kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentilta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.90.30 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2015—2017

 2015
toteutunut
2016
arvio
2017
arvio
    
Äitiysavustus   
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä55 82057 40057 600
Äitiysavustuksen määrä euroa140140140
    
Kansainvälinen adoptio   
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä85100130
    
Lapsilisät   
Lapsia vuoden lopussa1 012 7521 011 7001 012 700
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin157 740157 600157 600
Lapsilisää saavia perheitä 554 760554 600555 100
Lapsilisien määrät euroa/kk   
1. lapsi104,1995,7594,88
2. lapsi115,13105,80104,84
3. lapsi146,91135,01133,79
4. lapsi168,27154,64153,24
5. jne. lapsi189,63174,27172,69
Yksinhuoltajille maksettava korotus euroa/kk48,5548,5548,55
    
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki   
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain408450450
    
Sotilasavustus   
Avustuksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä9 2969 2009 200
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous)310347359
    
Yleinen asumistuki   
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia)245 904273 100272 400
Tukea saavia lapsiperheitä, joista83 55388 41671 000
— yksinhuoltajia54 84857 88359 000
Työttömiä ruokakuntia1)151 651157 512160 000
Keskimääräinen tuki euroa/kk330332338
Vuokra-asunnossa asuvat asumistuen saajat   
— keskivuokra euroa/m2/kk10,811,6111,70
— keskipinta-ala m255,253,553,5
Vuokra-asunnossa asuvien asumistuensaajien asumismeno-osuus asumistukituloista (%)   
— ilman asumistukea57,057,758,0
— asumistuen jälkeen25,426,326,8
— asumistuen osuus keskimääräisestä vuokrasta (%)55,454,554,5
    
Elatustuki   
Elatustukea saaneet lapset (tilanne 31.12.), joille elatustuki maksettu107 407110 600113 100
— täysimääräisenä84 32788 50091 600
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna24 09523 50022 600
Täysi elatustuki euroa/kk151,85155,17156,09
    
Tulkkauspalvelut   
Tulkkauspalveluun oikeutettuja5 6905 9006 000
    
Perustoimeentulotuki   
Saajia vuoden aikana350 000350 000489 300
Kotitalouksia vuoden aikana235 000235 000317 300

1) Tuensaaja tai ainakin toinen puolisoista on työtön.

Luvun nimike on muutettu.

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 10 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Äitiysavustuksen rahamäärä vuonna 2017 on 140 euroa. Äitiysavustus suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi.

Äitiysavustus suoritetaan vuonna 2017 arviolta 56 000 lapsesta. Äitiysavustuksen ottaa noin 65 % siihen oikeutetuista äideistä äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Tuen suuruus on 1 900, 3 000, 3 800 tai 4 500 euroa lapsen lähtömaan mukaan. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista. Vuonna 2017 tuen saajia arvioidaan olevan 100.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 9 900 000 euroa äitiysavustusten ja 600 000 euroa kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-800
Yhteensä-800

2017 talousarvio10 500 000
2016 talousarvio11 300 000
2015 tilinpäätös10 320 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 10 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 360 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa: Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2017 1 012 700 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 157 600. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 555 100. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi. Vaikutus momentille on vähäinen. Avioliittolain muutos koskee momentteja 33.10.51, 33.10.52, 33.10.53, 33.10.54, 33.10.55, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.30.60 ja 33.40.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Indeksisidonnaisten menojen säästö-11 700
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannukset2 400
Tarvearvion muutos-13 200
Yhteensä-22 500

2017 talousarvio1 360 500 000
2016 II lisätalousarvio1 610 000
2016 talousarvio1 383 000 000
2015 tilinpäätös1 377 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 360 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 4 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa: Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2017 kuukausittain keskimäärin 450 perheelle.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ICT -direktiivi1 300
Yhteensä1 300

2017 talousarvio4 600 000
2016 talousarvio3 300 000
2015 tilinpäätös2 903 745

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 4 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 1 300 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu yritysten sisällä siirtyviä työntekijöitä koskevan ICT-direktiivin täytäntöönpanon myöhentymisestä.


2017 I lisätalousarvio-1 300 000
2017 talousarvio4 600 000
2016 tilinpäätös2 473 821
2015 tilinpäätös2 903 745

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 1 300 000 euroa.

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 16 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Sotilasavustuksen piirissä arvioidaan vuonna 2017 olevan 9 200 henkilöä. Avustuksen saajista on varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten omaisia noin 5,5 % vuosittain. Perusavustusten määrä omaisille on vuositasolla yhteensä noin 1 400 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kansaneläkkeen ja muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta siten, että kansaneläkeindeksi jäädytetään vuosille 2017—2019 ja lisäksi kansaneläkeindeksin pistelukua alennetaan 0,85 prosenttia. Vaikutus momentille on vähäinen.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-1 900
Yhteensä-1 900

2017 talousarvio16 500 000
2016 talousarvio18 400 000
2015 tilinpäätös17 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 16 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 1 268 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa perusteena on yleisestä asumistuesta annetun lain mukainen asumistuen tarve. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Yleistä asumistukea saavia arvioidaan olevan 273 100 vuoden 2016 lopussa ja 417 400 vuoden 2017 lopussa. Keskimääräisen tuen arvioidaan olevan yleisessä asumistuessa 332 euroa vuonna 2016 ja 338 euroa vuonna 2017.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisestä asumistuesta annetun lain ja opintotukilain muuttamisesta.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumistuen perusteiden tarkistamisen tarkennettu säästövaikutus-4 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentaminen 4 %:lla-24 200
Indeksisidonnaisten menojen säästö-9 500
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttama kustannus31 000
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen138 300
Tarvearvion muutos94 800
Yhteensä226 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio1 268 500 000
2016 II lisätalousarvio26 210 000
2016 talousarvio1 042 100 000
2015 tilinpäätös924 300 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys talousarvioesityksen 1 268 500 000 euroon nähden on 12 100 000 euroa, mistä 6 200 000 euroa aiheutuu eläketukilain perusteella eläkkeelle pääsevien pitkäaikaistyöttömien siirtymisestä yleisen asumistuen piiristä eläkkeensaajan asumistuen piiriin, 500 000 euroa maksullisella opintolinjalla opiskelevien opiskelijoiden jäämisestä opintotukilain mukaisen asumislisän piiriin, 1 300 000 euroa tarkentuneista arvioista liittyen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin, 3 700 000 euroa enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentamisesta 5 %:lla 4 %:n sijaan sekä 400 000 euroa indeksisidonnaisten menojen säästön tarkentumisesta.


2017 talousarvio1 256 400 000
2016 II lisätalousarvio26 210 000
2016 talousarvio1 042 100 000
2015 tilinpäätös924 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 1 256 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

55. Elatustuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 213 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden aikana yhteensä maksettu elatustuki. Elatustuen takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat tuloutetaan momentille 12.33.98. Näitä arvioidaan olevan noin 66 300 000 euroa. Elatustuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2017 lopussa noin 113 100. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-600
Yhteensä-600

2017 talousarvio213 500 000
2016 talousarvio214 100 000
2015 tilinpäätös202 277 532

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 213 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 46 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa: Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Tulkkauspalveluun oikeutettuja henkilöitä arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 6 000.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos2 100
Yhteensä2 100

2017 talousarvio46 900 000
2016 talousarvio44 800 000
2015 tilinpäätös41 499 900

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 46 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

57. (33.60.35) Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 830 938 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa: Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan vuonna 2017 olevan noin 317 300.

Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2016 on yksinasuvan aikuisen osalta 485,50 euroa kuukaudessa. Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (815/2014) tulee voimaan 1.1.2017. Lain mukaan perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirretään Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Kuntien osuus perustoimeentulotuesta vähennetään niiden peruspalvelujen valtionosuudesta. Toimeentulotuen täydentävä ja ehkäisevä osa säilyvät edelleen kuntien hoidettavana.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkeläisten asumistuen ja yleisen asumistuen yhdistämisen peruuntuminen-7 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö7 000
Indeksitarkistuksen peruuntuminen1 423
Lapsilisän indeksisidonnaisuuden poisto1 300
Perustoimeentulotuen maksatuksen siirto Kelan hoidettavaksi 478 617
Tarvearvion muutos19 851
Toimeentulotukimenojen lisäys enimmäisasumismenojen jäädyttämisestä ja alentamisesta5 400
Toimeentulotukimenojen säästö opiskelijoiden siirrosta johtuen-7 500
Ulkomaalaislain perusteella maksettava kotoutumistuki 1.1.2017 lukien 1 000
Yhteensä500 091

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio830 938 000
2016 talousarvio330 847 000
2015 tilinpäätös326 060 738

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 830 938 000 euroon nähden on 700 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa toimeentulotukimenoissa saavutettavan säästön tarkentumisesta ja 500 000 euroa toimeentulotukimenojen lisäyksestä sekä vähennyksenä 500 000 euroa ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan saaneille maksettavasta kotoutumistuesta 1.1.2017 alkaen. Kotoutumistuen alhaisemmasta tasosta johtuen perustoimeentulotuen menojen talousarvioesityksessä arvioidusta 1 000 000 euron kasvusta kohdistuu vain puolet tälle momentille ja puolet momentille 32.70.30.

Päätösosan toisen kappaleen muutos aiheutuu perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen Kela-siirron siirtymäajasta. Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) muutoksella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyvät Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.1.2017 alkaen. Kunnat voivat siirtymäsäännöksen nojalla tehdä vuoden 2016 aikana päätöksiä, joiden perusteella myönnettyä tukea maksetaan enintään maaliskuun 2017 loppuun saakka. Näihin maksettavaksi tuleviin tukiin kunnat voivat saada vuoden 2016 mukaista valtionosuutta vielä vuoden 2017 puolella. Valtionosuus haetaan aluehallintovirastolta toukokuun 2017 loppuun mennessä. Päätösosan muutos mahdollistaa tämän valtionosuuden maksamisen vielä 2017 alkupuolella.


2017 talousarvio831 638 000
2016 talousarvio330 847 000
2015 tilinpäätös326 060 738

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 831 638 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) kuntien valtionosuuden maksamiseen vuoden 2016 aikana tehtyihin tukipäätöksiin.

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 346 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa: Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 42,2 %, sairausvakuutusrahaston osuus 42,03 % ja kansaneläkerahaston osuus 15,15 % vuonna 2017. Valtio rahoittaa noin kolmanneksen sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sukupuolineutraalista avioliittolaista Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset.

Maksullisen EU-vammaiskortin käyttöönoton valmistelu käynnistetään.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta siten, että Kelan toimihenkilöiden eläkkeiden eläkevastuun vähimmäistasoa alennetaan asteittain.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut144 261 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut145 613 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut55 973 000
Yhteyspisteen toimintakulut700 000
EU:n sähköinen tiedonvaihto200 000
Yhteensä346 747 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kelan eläkevastuun vähimmäistason alentaminen-6 500
Kelan toimintakulut toimeentulotuen siirrosta26 450
Pysyvä toimintamenosäästö-5 000
Tarvearvion muutos12 316
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa1
Yhteensä27 267

2017 talousarvio346 747 000
2016 II lisätalousarvio1 000
2016 talousarvio319 480 000
2015 tilinpäätös152 300 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään 348 747 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 346 747 000 euroon nähden aiheutuu opiskelijoiden ja yleisen asumistuen yhdistämisestä Kansaneläkelaitokselle aiheutuvista toimeenpanomenoista.


2017 talousarvio348 747 000
2016 II lisätalousarvio1 000
2016 talousarvio319 480 000
2015 tilinpäätös152 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 348 747 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Momentilta vähennetään 17 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu sairausvakuutusrahastoon, sosiaaliturvan yleisrahastoon ja kansaneläkerahastoon kertyneiden vuoden 2015 ylijäämien huomioon ottamisesta.


2017 III lisätalousarvio-17 000 000
2017 talousarvio348 747 000
2016 tilinpäätös319 481 000
2015 tilinpäätös152 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Momentilta vähennetään 17 000 000 euroa.