Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              (87.) Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus:

  • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
  • — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
  • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja, alkoholielinkeinoon liittyviä maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 16 002 15 258 15 512
Bruttotulot 4 021 3 500 4 750
Nettomenot 11 981 11 758 10 762
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 214    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 846    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot
4 347 4 400 5 450
— muut tuotot 717 - 400
Tuotot yhteensä 5 064 4 400 5 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 178 1 100 -
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 055 3 250 4 125
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 872 1 150 1 725
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 927 4 400 5 850
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 137 - -
Kustannusvastaavuus, % 129 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2015
toteutuma
2016
ennuste
2017
ennuste
2016/2017
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 970 18 400 18 000 -2,2
Valvonta-asiat 1 321 1 418 1 360 -4,1
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 928 970 970 0
Palvelukyky ja laatu 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Käsittelyajat, kk      
Terveydenhuollon valvonta-asiat käsittelyajan mediaani 5,5 kk ja 90 % asioista käsitelty 20,5 kk:ssa mediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssa mediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssa
Sosiaalihuollon valvonta-asiat mediaani 54 pv, tavoite 4 kk, 96,8 % käsitelty alle 14 kk:ssa, tavoite oli 80 % alle 14 kk:ssa mediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssa mediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssa
Alkoholiluvat (uudet ja lupamuutokset)      
  Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 111 pv tukkumyynti 114 pv, käyttö 201 pv Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pv Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pv
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset ja valvontatoiminnan suuntaaminen entistä enemmän ennakoivaan ja riskiperustaiseen valvontaan edellyttävät voimavarojen uudelleen kohdentamista. Vuoteen 2018 ulottuvan viraston sopeuttamisohjelman tavoitteena on varmistaa viraston toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toiminnassa. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen muuttamisen, osaamisen kehittämisen ja resurssien uudelleen kohdentamisen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Tähän vastataan panostamalla johtamiseen työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien priorisointiin ja henkilöstön tukemiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholirekisterin uusimisen poisto -200
SAMPO-järjestelmän tuottavuussäästö -260
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -144
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 99
Palkkaliukumasäästö -65
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -66
Toimintamenojen tuottavuussäästö -56
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -97
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -14
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -87
Yhteensä -996

2017 talousarvio 10 762 000
2016 II lisätalousarvio 12 000
2016 talousarvio 11 758 000
2015 tilinpäätös 12 613 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.