Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
              05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
              06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
              20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
              (87.) Osakehankinnat
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. (33.10 ja 60, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. (33.60, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus:

  • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
  • — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
  • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja, alkoholielinkeinoon liittyviä maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot16 00215 25815 512
Bruttotulot4 0213 5004 750
Nettomenot11 98111 75810 762
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 214  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 846  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot
4 3474 4005 450
— muut tuotot717-400
Tuotot yhteensä5 0644 4005 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 1781 100-
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset yhteensä2 0553 2504 125
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä1 8721 1501 725
Kokonaiskustannukset yhteensä3 9274 4005 850
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 137--
Kustannusvastaavuus, %129100100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

 2015
toteutuma
2016
ennuste
2017
ennuste
2016/2017
muutos-%
     
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 20 97018 40018 000-2,2
Valvonta-asiat1 3211 4181 360-4,1
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat9289709700
Palvelukyky ja laatu2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
    
Käsittelyajat, kk   
Terveydenhuollon valvonta-asiatkäsittelyajan mediaani 5,5 kk ja 90 % asioista käsitelty 20,5 kk:ssamediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssamediaani 5,5 kk ja 90 % käsitelty 20,5 kk:ssa
Sosiaalihuollon valvonta-asiatmediaani 54 pv, tavoite 4 kk, 96,8 % käsitelty alle 14 kk:ssa, tavoite oli 80 % alle 14 kk:ssamediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssamediaani 54 pv, 97 % käsitelty alle 14 kk:ssa
Alkoholiluvat (uudet ja lupamuutokset)   
 Käsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 111 pv tukkumyynti 114 pv, käyttö 201 pvKäsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pvKäsittelyajat (uudet+muutokset yhteensä): valmistus 90 pv tukkumyynti 90 pv käyttö 20 pv
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset ja valvontatoiminnan suuntaaminen entistä enemmän ennakoivaan ja riskiperustaiseen valvontaan edellyttävät voimavarojen uudelleen kohdentamista. Vuoteen 2018 ulottuvan viraston sopeuttamisohjelman tavoitteena on varmistaa viraston toimintakyky ja parantaa valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toiminnassa. Osaamista kehitetään entistä suunnitelmallisemmin hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Eläkkeelle siirtymiset sekä toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla mahdollistavat henkilöstörakenteen muuttamisen, osaamisen kehittämisen ja resurssien uudelleen kohdentamisen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä sekä virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Tähän vastataan panostamalla johtamiseen työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksesta aina viraston johtamiseen saakka. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien priorisointiin ja henkilöstön tukemiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholirekisterin uusimisen poisto-200
SAMPO-järjestelmän tuottavuussäästö-260
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-4
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-144
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa99
Palkkaliukumasäästö-65
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-66
Toimintamenojen tuottavuussäästö-56
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-97
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-14
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-87
Yhteensä-996

2017 talousarvio10 762 000
2016 II lisätalousarvio12 000
2016 talousarvio11 758 000
2015 tilinpäätös12 613 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 762 000 euroa.