Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 407 000 euroa.

Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat      
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti, milj. € - > 700 > 750
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla, % 11,4 > 11 > 12
Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla      
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus, % 35,9 > 33 > 35
— Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö,TWh - > 25 > 31

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi      
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista, % 53 > 65 > 70
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskeva palvelulupaus      
— Viraston lupaprosessien palvelulupausten määrittely - Määritelty -
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus      
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut per sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä, c/kWh 0,0033 < 0,0034 < 0,0033
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus      
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden, €/laitos 2 723 < 3 000 < 2 950
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnoinnin toimintakustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden, €/MWh 0,35 < 0,33 < 0,32
Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan      
— Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana, asteikko 1—5 3,52 > 3,65 > 3,65

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 70,6 69 72
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,5 3,8 > 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 9 372 10 457 7 907
Bruttotulot 1 806 1 600 1 500
Nettomenot 7 566 8 857 6 407
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 322    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 750    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirto momentille 32.60.20) -2 500
Rahoitus päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanotehtäviin 140
Sähköverkonhaltijoiden osuus tietopisteen rahoituksesta 165
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -62
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 8
Palkkaliukumasäästö -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -35
Toimintamenojen tuottavuussäästö -43
Työajan pidentäminen (Kiky) -50
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -44
Yhteensä -2 450

2017 talousarvio 6 407 000
2016 II lisätalousarvio -36 000
2016 talousarvio 8 857 000
2015 tilinpäätös 8 994 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 407 000 euroa.