Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. (32.01, osa) Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 407 000 euroa.

Selvitysosa:Energiavirasto hoitaa energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä, joita ovat energiamarkkinoiden ja ilmastotavoitteiden valvontaan ja edistämiseen liittyvät virastolle lainsäädännössä asetetut tehtävät. Energiaviraston vastuulle kuuluvat energiamarkkinoiden eli sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden valvonta ja edistäminen. Ilmastotavoitteiden osalta viraston vastuulle kuuluvat päästökaupan, uusiutuvan energian tukijärjestelmien, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien sekä energiatehokkuuden valvonta ja edistäminen. Virastolle kuuluu myös muita energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtäviä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Sähkö- ja kaasumarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollistaen korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat      
— Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä valvontamenetelmien mukaisesti, milj. € - > 700 > 750
— Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla, % 11,4 > 11 > 12
Ilmastotavoitteet toteutuvat kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla      
— Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus, % 35,9 > 33 > 35
— Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö,TWh - > 25 > 31

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Viraston asianhallintaprosessin digitalisointi      
— Sähköisesti tuotettujen kirjaustapahtumien osuus kaikista kirjaustapahtumista, % 53 > 65 > 70
Viraston lupaprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskeva palvelulupaus      
— Viraston lupaprosessien palvelulupausten määrittely - Määritelty -
Energiamarkkinoiden valvonnan taloudellisuus      
— Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut per sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä, c/kWh 0,0033 < 0,0034 < 0,0033
Ilmastotavoitteiden edistämisen taloudellisuus      
— Päästökaupan hallinnoinnin toimintakustannukset päästökaupan piiriin kuuluvaa laitosta kohden, €/laitos 2 723 < 3 000 < 2 950
— Uusiutuvan energian tuotantotukien hallinnoinnin toimintakustannukset järjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettua sähköä kohden, €/MWh 0,35 < 0,33 < 0,32
Viraston asiakkaiden tyytyväisyys viraston toimintaan      
— Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana, asteikko 1—5 3,52 > 3,65 > 3,65

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 70,6 69 72
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,5 3,8 > 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 9 372 10 457 7 907
Bruttotulot 1 806 1 600 1 500
Nettomenot 7 566 8 857 6 407
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 322    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 750    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirto momentille 32.60.20) -2 500
Rahoitus päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän toimeenpanotehtäviin 140
Sähköverkonhaltijoiden osuus tietopisteen rahoituksesta 165
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -62
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 8
Palkkaliukumasäästö -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -35
Toimintamenojen tuottavuussäästö -43
Työajan pidentäminen (Kiky) -50
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -44
Yhteensä -2 450

2017 talousarvio 6 407 000
2016 II lisätalousarvio -36 000
2016 talousarvio 8 857 000
2015 tilinpäätös 8 994 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 407 000 euroa.