Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         20. Ajoneuvohallintokeskus
         24. Tiehallinto
         25. Tienpidon valtionavut
            26. Tieliikelaitos
         30. Merenkulkulaitos
            34. Luotsausliikelaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
            50. Ilmailulaitos
         51. Ilmailuhallinto
         70. Viestintävirasto
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

33. VarustamoliikelaitosPDF-versio

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Varustamoliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.

Varustamoliikelaitos on velvollinen tarjoutumaan öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.

2. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuudet tuleville vuosille

Varustamoliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 35 milj. euroa. Lisäksi liikelaitos saa tehdä vuonna 2006 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 70 milj. euroa.

3. Lainanotto

Varustamoliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 45 milj. euroa.

Selvitysosa:Varustamoliikelaitoksen palvelutavoitteena on velvoite tarjoutua öljyntorjuntatehtäviin ja jäänmurtopalvelujen tuottamiseen koko maassa. Palvelutavoitteen toteuttamiseksi liikelaitos ylläpitää väyläaluksia ja jäänmurtajia sekä muuta tarvittavaa kalustoa. Alukset pidetään toimintavalmiina Merenkulkulaitoksen ja ympäristöhallinnon kanssa tehtyjen kaupallisten sopimusten perusteella. Lisäksi liikelaitos hoitaa saariston yhteysalusliikennettä Merenkulkulaitoksen tilauksen perusteella.

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1,5 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.

Alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman mukaan liikelaitos käyttää uusinvestointeihin, alusten ylläpito- ja korvausinvestointeihin enintään 35 milj. euroa sekä valtuudeksi tehdä investointeihin liittyviä sitoumuksia seuraaville vuosille enintään 70 milj. euron arvosta. Esitettyyn investointivaltuuteen vaikuttaa varautuminen uuden kaluston hankintaan, joka liittyy Merenkulkulaitoksen ja Ympäristöministeriön öljyntorjunta- ja jäänmurtopalvelujen kilpailutukseen.

Liikelaitoksen lainanoton enimmäismääräksi on alustavasti suunniteltu 45 milj. euroa.

Alustavan liiketoimintasuunnitelman perusteella vuoden 2006 toiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 53,6 milj. euroa, joka on samaa tasoa kuin vuoden 2004 toteutunut liikevaihto. Suunnitelman mukaisesta liikevaihdosta 33,0 milj. euroa tulisi jäänmurtopalveluiden myynnistä, 10,0 milj. euroa offshore-palveluiden myynnistä, 6,0 milj. euroa yhteysaluspalveluiden myynnistä, 4,0 milj. euroa väyläaluspalveluiden myynnistä ja noin 0,6 milj. euroa muiden palveluiden myynnistä. Liikevaihdosta suurin osa muodostuu Merenkulkulaitoksen kanssa neuvottelumenettelyllä tehdyistä vuosisopimuksista.

Tunnuslukutaulukko      
  2004
toteutuma
2005
ennuste
2006
arvio
       
Liikevaihto, milj. € 53,3 53,0 53,6
muutos, %   -0,6 1,1
Käyttökate, % 27,3 14,9 28,3
Liikevoitto, milj. € 4,4 4,7 5,0
Tilikauden tulos 1,1 1,6 1,8
liikevaihdosta, % 2,1 3,0 3,4
peruspääomasta, % 6,0 8,7 8,1
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € - 1,0 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,5 2,5 2,6
Investoinnit liikevaihdosta, % 1,4 4,7 57,8
Omavaraisuusaste, % 50,1 49,5 47,1
Taseen loppusumma, milj. € 183,3 195,5 206,5
Henkilöstö keskimäärin 615 615 610

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
  2004
toteutuma
2005
ennuste
2006
arvio
       
Tuloutus tulomomentille      
12.28.99 Takausmaksut   0,05 0,05
13.01.04 Korot 3,4 3,3 3,1
13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden 0 0,45 1,0
15.01.02 Lainat 4,3 4,3 4,3
Yhteensä 7,7 8,1 8,45