Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 32 085 3 788 0 4 253 40 126
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 31 103 3 788 4 253 39 144
25. Oikeusministeriön hallinnonala 145 160 0 0 0 145 160
10. Tuomioistuintulot 46 110 46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300 23 300
20. Ulosottomaksut 73 000 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 8 846 1 550 0 0 10 396
98. EU:lta saatavat tulot 8 396 1 550 9 946
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 894 -830 0 0 4 064
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 868 -830 4 038
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 288 528 0 0 0 2 288 528
10. Tullin tulot 2 320 2 320
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 135 473 135 473
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 951 25 951
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 854 14 854
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 4 500 4 500
25. Metallirahatulot 15 000 15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 827 079 1 827 079
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 198 471 198 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 230 18 230
60. Työturvallisuusmaksu 850 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 31 300 31 300
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 000 13 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 573 686 6 000 0 7 000 586 686
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 000 24 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 545 686 6 000 7 000 558 686
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 935 051 0 0 0 935 051
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 544 503 544 503
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 310 000 310 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 8 000 8 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 718 718
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 100 40 100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 3 400
44. Kalastonhoitomaksut 8 700 8 700
45. Riistanhoitomaksut 10 130 10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 995 19 133 0 508 24 636
10. Liikenneviraston tulot 4 145 19 133 508 23 786
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 357 205 0 0 -36 000 321 205
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 840 2 840
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 865 31 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 170 000 170 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 152 500 -36 000 116 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 545 768 5 500 11 637 0 562 905
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 500
90. Rahapelitoiminnan tuotto 449 163 5 500 11 637 466 300
98. Valtionapujen palautukset 93 200 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 31 650 0 0 0 31 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 26 500 26 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 370 500 -36 750 0 12 000 345 750
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 193 000 -36 750 12 000 168 250
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 100 000 100 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 2 500
  Yhteensä 5 298 368 -1 609 11 637 -12 239 5 296 157