Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksutPDF-versio

01. Arvonlisävero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 131 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä n. 86 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. edellä mainittujen sektoreiden investoinneista sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2015 2016
ennuste
2017
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 0,3 1,2 1,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 3,0 5,1 -0,7
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 1,8 1,9 2,1

Vuoden 2017 arvonlisäverokertymäennusteeseen vaikuttavat pienyritysten siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen ja muutokset pienyritysten arvonlisäveron maksukausiin vuoden 2017 alusta lähtien. Verotuottovaikutus on kertaluonteinen ajoitustekijöistä johtuva verotuoton alenema, joka kohdistuu vuoden 2017 kertymään. Alle 500 000 euron liikevaihdon yritysten on vuoden 2017 alusta lähtien mahdollista siirtyä myyntien ja ostojen osalta maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen. Tämän arvioidaan vähentävän vuoden 2017 arvonlisäveron tuottoa 105 milj. euroa ajoitustekijöistä johtuen. Lisäksi neljännesvuositilitykseen oikeuttavaa liikevaihtorajaa nostetaan 50 000 eurosta 100 000 euroon ja kalenterivuositilitykseen oikeuttavaa rajaa 25 000 eurosta 30 000 euroon vuoden 2017 alussa. Tämän arvioidaan pienentävän vuoden 2017 arvonlisäveron tuottoa 13 milj. euroa.

Vuoden 2017 verotuottoennusteeseen vaikuttaa myös arvonlisäveron alarajahuojennukseen oikeuttavien liikevaihtorajojen nostot vuoden 2016 alusta lukien. Tämän arvioidaan alentavan arvonlisäverotuottoa 41 milj. euroa vuodesta 2017 lähtien.

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Tulli kantaa arvonlisäveroa Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista. Kertymästä vähennettävät arvonlisäveronpalautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on vuosittain noin 2,3 mrd. euroa.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2015
tilinpäätös
2016
talousarvio
2017
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 25 754 25 968 26 762
Tullilaitoksen nettokertymä 2 353 2 367 2 445
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 62 63 64
Verohallinnon maksamat palautukset -11 541 -11 530 -12 140
Arvonlisäverokertymä yhteensä 16 628 16 868 17 131

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2017. Niiden kokonaissummaksi arvioidaan n. 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2015 2016 2017
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 190 1 190 1 206
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 308 314 319
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %) 249 255 261
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien alennettu alv-kanta (10 %) 118 118 119
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 512 524 536
Muut verotuet 549 602 616
Verotuet yhteensä 2 926 3 003 3 057

2017 talousarvio 17 131 000 000
2016 talousarvio 16 868 000 000
2015 tilinpäätös 16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 131 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 186 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siitä, että arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna. Loppuvuoden 2016 arvonlisäverokertymät olivat myös hieman odotettua suuremmat, mikä osaltaan nostaa vuoden 2017 ennustetta.


2017 I lisätalousarvio 186 000 000
2017 talousarvio 17 131 000 000
2016 tilinpäätös 17 106 964 879
2015 tilinpäätös 16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 186 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 158 000 000 euroa.

Selvitysosa:Arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna.


2017 II lisätalousarvio 158 000 000
2017 I lisätalousarvio 186 000 000
2017 talousarvio 17 131 000 000
2016 tilinpäätös 17 106 964 879
2015 tilinpäätös 16 628 487 549

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 158 000 000 euroa.

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 812 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2017 vero on 24 % vakuutusmaksun verottomasta arvosta.


2017 talousarvio 812 000 000
2016 talousarvio 785 000 000
2015 tilinpäätös 776 813 223

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 812 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 127/2017 vp (21.9.2017)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että vuoden 2017 vakuutusmaksuveron kertymä on ollut odotettua heikompi.


2017 II lisätalousarvio -20 000 000
2017 talousarvio 812 000 000
2016 tilinpäätös 785 056 956
2015 tilinpäätös 776 813 223

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2017 vp (13.10.2017)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

03. Apteekkimaksut

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain apteekkimaksutaulukon muutostarpeita arvioidaan vuosittain. Arvioinnissa otetaan huomioon apteekkien liikevaihdossa tapahtuneet muutokset. Apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan vuonna 2017 apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2016 liikevaihdon perusteella.


2017 talousarvio 168 200 000
2016 talousarvio 162 100 000
2015 tilinpäätös 164 417 019

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän 168 200 000 euroa.