Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 619 000 euroa.

Selvitysosa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.

Virasto luo edellytyksiä talouskasvulle sekä uudelle ja terveelle yritystoiminnalle. Taloudellinen kilpailu ohjaa talouden uudistumista ja luo kannusteita innovointiin ja investointeihin. Kuluttajien luottamus toimintaympäristöön ja toimijoihin markkinoilla luovat edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toimin, yhdessä muiden viranomaisten kanssa, torjutaan harmaata taloutta.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Suomen kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti paranee   
— Kotimarkkinoiden kilpailun intensiteetti / Suomen sijoitus suhteessa muihin maihin89/14070/14060/140
Suomalaisten luottamus EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaa kohtaan lisääntyy   
— EU-sisämarkkinoiden verkkokauppaan luottavien suomalaisten osuus- 55 %57 %

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen    
— Sidosryhmien arvio (1—5)3,8> 4,0> 4,0
Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymisestä aiheutuva kilpailuongelma   
— Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5)3,6> 3,7> 3,7
Kuluttaja-asiamiehen toimenpitein elinkeinoharjoittajat muuttavat toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi   
— Tapaukset, joissa yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi (kpl)291130130

Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Markkinoiden toimivuuden edistäminen28,925,532,5
Kilpailuvalvonta53,152,052,0
Kuluttaja-asiamiehen valvonta ja muu kuluttajansuoja33,932,532,5
Hallintopalvelut20,417,017,0
Yhteensä136,3127134

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys 136127134
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,3> 3,4> 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
    
Bruttomenot11 56410 72811 254
Bruttotulot648670635
Nettomenot10 91610 05810 619
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 260  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 164  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valvonta- ja arviointitehtävät (julkiset hankinnat)1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-3
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-1
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-133
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-62
Toimintamenojen tuottavuussäästö-51
Työajan pidentäminen (Kiky)-87
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-13
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-89
Yhteensä561

2017 talousarvio10 619 000
2016 II lisätalousarvio-89 000
2016 talousarvio10 058 000
2015 tilinpäätös10 820 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 619 000 euroa.