Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              89. Osakehankinnat
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 179 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Ihmiset ja ympäristö   
Virta yli 3 kk työttömyyteen, %48< 35< 35
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, %37< 25< 25
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5)2,9> 3,0> 3,1
   
Yritykset ja elinkeinot   
Uudet yritykset (lkm)7 3019 30010 000
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm)-1 6501 750
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5)2,62,62,7
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa)1 390> 1 600> 1 600
    
Ympäristö ja luonnonvarat   
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha)8 7675 2005 020
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä)646464
Maatalouden fosforitase (kg/ha)3,85< 5
Maatalouden typpitase (kg/ha)4746< 46

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5)-4,0-
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)3,6-> 3,6
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl)1 5871 8001 850
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%)100100100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 2853 2792 944
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla2 8832 6792 544
— henkilötyövuodet muilla momenteilla402600400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,3> 3,4> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot237 356223 120209 626
Bruttotulot33 88830 00030 000
Nettomenot203 468193 120179 626
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta19 010  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle29 977  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 31912 00010 000
— muut tuotot-18--
Tuotot yhteensä10 30112 00010 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset8 1909 3008 200
— osuus yhteiskustannuksista 2 8654 0002 800
Kustannukset yhteensä 11 05513 30011 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-754-1 300-1 000
Kustannusvastaavuus, %939091

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus4 82025 0006 000
— EU:lta saatava rahoitus---
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus---
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot2 8381 0001 500
Tuotot yhteensä7 65826 0007 500
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset9 20930 0009 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-1 551-4 000-1 500
Omarahoitusosuus, %171317

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.51, 32.50.42, 43, 64 ja 65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Koulutusporttijärjestelmän ja ALPO-rekisterin rahoitus (siirto momentilta 32.70.03)155
Maatalouden tukivalvonta (17 htv) (kertaluonteinen meno)1 000
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikkoihin liittyvät tehtävät (-8 htv)-600
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-260
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-130
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-2 215
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa67
Palkkaliukumasäästö-521
Säästöpäätös-6 000
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1 029
Toimintamenojen tuottavuussäästö-925
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 445
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-219
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 372
Yhteensä-13 494

2017 talousarvio179 626 000
2016 II lisätalousarvio-190 000
2016 talousarvio193 120 000
2015 tilinpäätös214 435 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 172 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).

Vähennys 6 966 000 euroa talousarvioesityksen 179 626 000 euroon nähden aiheutuu 93 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.20.06.

KEHA-keskus oikeutettaisiin perustamaan valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivat osakeyhtiöt, joista toisen tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa maakuntien tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä toisen järjestää ja tuottaa maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja.


2017 talousarvio172 660 000
2016 III lisätalousarvio225 000
2016 II lisätalousarvio-190 000
2016 talousarvio193 120 000
2015 tilinpäätös214 435 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

ELY-keskukset ovat selviytyneet kohtuullisen hyvin useita vuosia jatkuneista sopeuttamistoimista. Vuosina 2010—2016 henkilöstömäärän vähennys on noin 30 prosenttia eli 1 264 htv (4 306 htv:sta 3 042 htv:een). Vuosina 2017—2018 henkilöstöä vähennetään edelleen 210 htv, koska sopeuttamistoimien lisäksi ELY-keskuksista siirretään ennen maakuntauudistusta tehtäviä ja henkilöstöä muihin valtion virastoihin. ELY-keskusten sopeuttamistoimien haasteet ovat liittyneet mm. osaamisen turvaamiseen, asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun eri puolilla maata sekä toiminnan suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Vuoden 2019 alusta voimaan tuleva maakuntauudistus merkitsee suurta muutosta myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamiseen. Lähes kaikki ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät uusille maakunnille. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksessa kiinnitetään riittävästi huomiota elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan tehtävien vaatimiin resursseihin ja palvelujen korkeaan laatuun. Tärkeänä lähtökohtana tulee olla kansalaisten ja yritysten nykyistä parempi palveleminen sekä palvelujen ja toimintatapojen uudistaminen toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi. Riskikohtina valiokunta näkee asiakkaiden epätasa-arvoisen kohtelun eri puolilla maata sekä palvelujen tason heikkenemisen siirtymävaiheessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 172 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin

6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 630 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 32.20.06 ja aiheutuu vuoden 2017 talousarviossa siirrettyjen palkkaus- ja muiden menojen tarkentumisesta.


2017 I lisätalousarvio-630 000
2017 talousarvio172 660 000
2016 tilinpäätös193 011 672
2015 tilinpäätös214 435 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 630 000 euroa.