Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
              01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Ilmatieteen laitoksen tuottamalla tiedolla ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluilla edistetään turvallisuutta, hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

Luvun nimike on muutettu.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on muun muassa

  • — tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
  • — hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti
  • — tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, ilmastonmuutostutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.

Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sää-, olosuhde- ja varoituspalveluillaan erityisesti liikenteen ja viestinnän sujuvuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta, tukea avoimen datan tuotannolla innovatiivisten sää- ja ilmastodataan perustuvien palvelumarkkinoiden syntymistä sekä luoda edellytyksiä reaaliaikaisten, laadukkaiden, turvallisten, ennakoitavien ja esteettömien palvelujen tuottamiselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut  
Sää-, olosuhde- ja varoituspalvelut ovat edistäneet liikenteen ja viestinnän sujuvuutta ja toimintavarmuutta.   
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5)4,024.04,0
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, %99,769999
Sääennusteiden laatua on parannettu ja ennakointiaikaa kasvatettu.   
Sääennusteiden osuvuus, %83,181,081,7
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia104,8104105
TUTKIMUS   
Tutkimus on ollut kansainvälisesti korkeatasoista ja ulkopuolista tutkimusrahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti.   
Ulkopuolinen tutkimusrahoituksen määrä/vuosi, 1 000 euroa (60 %:n mukaan)15 07114 40015 500
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, lkm354320330
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %103102102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %91100100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 616060
Työn tuottavuuden kehittyminen, %4,1111
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %2,7522

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 000 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot71 81269 45271 414
Bruttotulot25 67525 10026 230
Nettomenot46 13744 35245 184
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 494  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 285  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 4451 5001 490
Liiketaloudelliset suoritteet5 1045 1005 000
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet4 2064 1004 240
Tuotot yhteensä10 75510 70010 730
    
Kustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 5951 5001 490
Liiketaloudelliset suoritteet4 9435 0004 920
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet4 2164 1004 240
Kustannukset yhteensä10 75410 60010 650
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Julkisoikeudelliset suoritteet-150--
Liiketaloudelliset suoritteet16110080
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet-10--
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä110080
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet91100100
Liiketaloudelliset suoritteet103102102
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet100100100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä100101101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus9 1338 5009 300
— EU:lta saatava rahoitus3 3523 5003 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus2 5872 4002 500
Tuotot yhteensä15 07214 40015 500
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset24 62224 00025 800
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-9 550-9 600-10 300
Omarahoitusosuus, %394040

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2017201820192020—Yhteensä vuodesta 2017 lähtien
      
Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset4304304401 5052 805

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut534
Säätutkaverkoston korvausinvestoinnit1 000
Suurteholaskimen uusiminen, ajoituksen muutos2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-10
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-384
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa3
Palkkaliukumasäästö-48
Palkkausten tarkistukset-61
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-191
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-1 319
Toimintamenojen tuottavuussäästö-209
Toimintamenosäästö (HO 2015)-190
Työajan pidentäminen (Kiky)-269
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-41
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-232
Tasomuutos269
Yhteensä832

2017 talousarvio45 184 000
2016 II lisätalousarvio-229 000
2016 talousarvio44 352 000
2015 tilinpäätös48 928 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4) ja päätösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.


2017 talousarvio45 184 000
2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-229 000
2016 talousarvio44 352 000
2015 tilinpäätös48 928 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Ilmatieteen laitoksen toimintamenomäärärahaan (45,2 milj. euroa) sisältyy 2 milj. euroa suurteholaskennan uusimiseen, minkä lisäksi säätutkaverkoston korvausinvestointeihin on varattu 1 milj. euroa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että säätutkaverkoston korvausinvestointeihin osoitetaan jatkossakin riittävät resurssit, sillä säätutkia on uusittava säännöllisin väliajoin. Tutkaverkon avulla turvataan useita keskeisiä palveluja, joten tutkien on toimittava kaikissa olosuhteissa ja niiden alueellisesta kattavuudesta on huolehdittava. Sää- ja muut Ilmatieteen laitoksen keräämät havainnot luovat mahdollisuuksia myös kaupalliselle toiminnalle, sillä tietoaineistot ovat myös yritysten hyödynnettävissä. Valiokunta painottaa myös pohjoismaisen yhteistyön lisäämistä kattavien sääennusteiden parantamiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.