Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
              01. Viestintäviraston toimintamenot
              (44.) Median innovaatiotuki
              45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki
              50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
              60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Merkittävä osa yhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja -verkkoja hyödyntäen ja niiden merkitys lisääntyy digitalisaatiokehityksen myötä. Toimialan viranomaistoiminnot rahoitetaan pääosin toimialalta kerättävillä varoilla. Verkot ja palvelut tuotetaan pääosin markkinaehtoisesti kysyntään vastaten. Julkisia varoja käytetään varmistamaan peruspalveluiden saatavuus. Lisäksi mediatoimialan sopeutumista murrosvaiheessa edistetään viestintäpoliittisin toimin.

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

  • — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
  • — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
  • — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
  • — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
  • — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
  • — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
  • — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Viestintäviraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistaa viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat  
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä.   
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm, verkkotunnusten määrän kasvu %:a vuodessa-5.9.20164
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, %100100100
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5.2017-Valmisteilla1.5.2017
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä   
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk-4 0006 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5)-3,53,6
Elinvoimainen media-ala  
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee.   
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)-3,53,6
Luottamuksen palauttaminen internetiin  
Luottamus internetiin kasvaa.   
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)-3,53,6
Liikenne- ja viestintäverkot   
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee.   
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi455
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana161616
Luodaan edellytyksiä uusille innovatiivisille viestintäyhteyksille.   
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä.-Toteutuu-
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy.   
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, %-2530
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla paranee, saatavuuden kasvu, %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna-55
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi16,555
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan.   
Kansalaisten tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)-3,53,6
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Aluekohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5)-3,53,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Työn tuottavuuden kehittyminen, %-16,7911
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %-15,1611
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %969498
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %999898

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1475/2015) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 950 000 euroa sekä varmennemaksu 200 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
    
Bruttomenot32 15133 04031 247
Bruttotulot24 13021 51620 198
Nettomenot8 02111 52411 049
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 286  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 159  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet10 29910 78810 526
Verkkotunnusmaksut3 9843 7003 700
Numerointimaksut2 7442 7002 500
Muu maksullinen toiminta4 0273 7783 432
Tuotot yhteensä21 05420 96620 158
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet11 32511 61411 658
Verkkotunnusmaksut3 7723 9923 829
Numerointimaksut2 8252 9712 678
Muu maksullinen toiminta3 9913 8253 419
Kustannukset yhteensä21 91322 40221 584
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)    
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet-1 026-826-1 132
Verkkotunnusmaksut212-292-129
Numerointimaksut-81-271-178
Muu maksullinen toiminta36-4713
Kustannusvastaavuus yhteensä-859-1 436-1 426
    
Kustannusvastaavuus, %   
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet919390
Verkkotunnusmaksut1069397
Numerointimaksut979193
Muu maksullinen toiminta10199100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä969493

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Tuotot   
Eräät viestinnän maksut6 6576 7796 683
Tuotot yhteensä6 6576 7796 683
    
Kustannukset   
Eräät viestinnän maksut6 7016 9307 024
Kustannukset yhteensä6 7016 9307 024
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Eräät viestinnän maksut-44-151-341
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-44-151-341
    
Kustannusvastaavuus, %   
Eräät viestinnän maksut999895
Kustannusvastaavuus, % yhteensä999895

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi140
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-140
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-105
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa1
Palkkaliukumasäästö-26
Palkkausten tarkistukset28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-52
Toimintamenojen tuottavuussäästö-57
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-74
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-66
Yhteensä-475

2017 talousarvio11 049 000
2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan tarkistus mahdollistaa viraston osallistumisen EU:n rahoituksella tuettuihin hankkeisiin.


2017 talousarvio11 049 000
2016 III lisätalousarvio150 000
2016 II lisätalousarvio-65 000
2016 talousarvio11 524 000
2015 tilinpäätös11 894 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta pitää hyvänä, että viestintäviraston toimintamenoissa on otettu huomioon vakavien tietoturvaloukkauksien havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi ja momentille on siksi lisätty 140 000 euroa. Viestintäviraston kyber- ja tietoturvallisuuteen liittyvillä toiminnoilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta. On siksi tärkeää, että rahoituksen riittävyyttä seurataan ja että se on oikeassa suhteessa toimintojen merkittävyyteen koko yhteiskunnan kannalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

(44.) Median innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2016 talousarvio9 860 000
2015 tilinpäätös20 000 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2015 ja 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.

Selvitysosa: Perustelujen täydennyksellä ja momentille 31.40.45 myönnetyllä määrärahalla varmistetaan uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa lineaarisessa televisiossa sekä lisätään yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 tilinpäätös9 860 000
2015 tilinpäätös20 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2015 ja 2016 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää myös annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.

45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.

Selvitysosa: Määrärahalla varmistetaan uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa lineaarisessa televisiossa sekä lisätään yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.

Tukea voidaan myöntää uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuviin toimituskustannuksiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskulut valtioneuvoston asetuksessa esitetyin perustein. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tulee olla säännöllistä. Ylläpidon ja kehittämisen toimituskustannuksiin perustuva tukimalli edellyttää palveluvelvoitteen asettamista tuen saajalle.

Tukea voidaan myös myöntää projektitukena lineaarisen television uutistoimintaa, sisällöntuotantoa ja sen edellytyksiä parantaviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat välittömät hankkeen toteutukseen liittyvät kustannukset valtioneuvoston asetuksessa esitetyin perustein. Tuen maksatukset ovat sidottuja hankkeen etenemiseen. Projektikohtainen tukimalli tulee notifioida ja sille tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tuen myöntämisestä ja valvonnasta. Tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset ja määritykset tehtäisiin ministeriön valmistelemalla valtioneuvoston asetuksella.

Määräaikainen ohjelma ehdotetaan toteutettavaksi ajalla 1.7.2017—30.6.2019.

Lisäksi momentin 31.40.44 vuodelta 2015 ja 2016 siirtynyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää samaan tarkoitukseen.


2017 I lisätalousarvio1 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp (22.6.2017)

Momentille ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa, jota saa myöntää yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseen toimijoille, joilla on yleisen edun tv-kanavan ohjelmistolupa. Tukea voidaan myöntää uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuviin toimituskustannuksiin, mikä edellyttää palveluvelvoitteen asettamista tuen saajalle. Lisäksi tukea voidaan myöntää projektitukena lineaarisen television uutistoimintaa, sisällöntuotantoa ja sen edellytyksiä parantaviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin. Tämä tukimalli tulee notifioida ja sille tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käyttämistä. Lisäksi hallitus ehdottaa momentin 31.40.44 perustelujen täydentämistä niin, että myös median innovaatiotukea voidaan suunnata uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen.

Esityksen taustalla on tänä keväänä loppuraporttinsa jättäneen työryhmän ehdotus (LVM, Raportit ja selvitykset 3/2017), jonka mukaan kaupallisen television uutistoiminnalle myönnettäisiin kolmivuotinen yhteensä 24 milj. euron tukiohjelma. Tuki olisi tarkoitettu yleisen edun ohjelmistotoimiluvan omaaville toimijoille, eli yleisen edun kanaville ja se olisi keino varmistaa, että laajan yleisön tavoittavaa, Yleisradiolle vaihtoehdon tarjoavaa television uutistoimintaa olisi jatkossakin vähintään yhtä paljon kuin nykyisin.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotukseen on suhtauduttu kriittisesti, sillä tuen on mm. arvioitu suuntautuvan vain yhdelle mediakanavalle. Tukea on myös pidetty selektiivisenä, koska sitä voitaisiin myöntää vain lineaarista televisiolähetystoimintaa harjoittaville toimijoille.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä millään kanavalla ei ole sellaista yleisen edun toimilupaa, joka on edellytyksenä tuen saamiselle. Kanavat voisivat hakea tällaisen luvan, mutta lupaan liittyy myös velvoitteita, kuten ohjelmien tekstittämistä koskevia vaatimuksia.

Valiokunta puoltaa esitystä ja pitää perusteltuna, että kaupallisen median toiminnan kehittämistä ja monipuolisia sisältöjä tuetaan osin julkisin varoin, jotta voidaan turvata uutis- ja ajankohtaistoiminnan riittävyys sekä jatkuvuus. Lineaarisen television uutistoiminnalla on vielä toistaiseksi tärkeä rooli, mutta jatkossa yleisen edun toimijoiden määrittely on tehtävä tavalla, joka ottaa huomioon näiden tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt neutraalisti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Vuosina 2015 ja 2016 budjetoituja määrärahoja saa käyttää myös laajakaistahankkeen hallinnollisten tehtävien kustannuksiin enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Valtuus

Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan aiempien vuosien talousarvioissa myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa: Valtion tuen edellytyksenä on, että hankekohtaisesti kunnat sitoutuvat rahoittamaan oman osuutensa julkisesta rahoitustuesta. Julkinen rahoitustuki voi olla enintään 2/3 hankkeen kustannuksista, mutta kuitenkin 12.11.2012 jälkeen käynnistyneissä hankkeissa enintään 90 %. Valtion rahoitusosuus on enintään 33 % laajakaistahankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja kunnan rahoitusosuus 33 %. Kunnan rahoitusosuus on 8 % tai 21,78 % niissä kunnissa, joille laajakaistahankkeen rahoittaminen muutoin muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen kunnan taloudellinen kantokyky, laajakaistahankkeen laajuus ja tekninen toteuttamistapa, kunnan asukastiheys sekä hankkeen kunnan väestömäärään suhteutettu rakentamiskustannus huomioon ottaen. Valtion tukea myönnetään näissä tapauksissa vastaavasti korotettuna, kuitenkin enintään 58 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista, jos kunnan maksuosuus on 8 % ja enintään 44,22 %, jos kunnan maksuosuus on 21,78 %.

Valtioneuvosto on asettanut 4.12.2008 tehdyllä periaatepäätöksellä tavoitteeksi, että 31.12.2015 mennessä kaikkialla maassa on kysynnän mukaisesti saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu ominaisuuksiltaan näihin rinnasteinen verkko, johon liitettävällä enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä ainakin 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista voidaan käyttää erittäin suuria yhteysnopeuksia vaativia viestintä- ja muita tietoyhteiskunnan palveluita. Tavoitetta ei toistaiseksi ole saavutettu. Myöntöpäätösten mukaisten verkkojen rakentaminen kuitenkin jatkuu edelleen ja Viestintävirastossa on vireillä merkittävä määrä tukihakemuksia. Tukea voidaan edelleen myöntää aiempina vuosina käyttämättä jääneiden valtuuksien mukaisesti.

Myöntämisvaltuutta arvioidaan uusittavan noin 5 milj. euroa. Valtuuden uusiminen aiheutuu laajakaistatukimyöntöpäätösten tekemisestä useana varainhoitovuonna. Hanketta rahoitetaan aikaisempina vuosina myönnetyistä määrärahoista, joita on jäänyt käyttämättä 25,2 milj. euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201720182019Yhteensä vuodesta 2017 lähtien
     
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset12 30010 000-22 300
Vuoden 2017 sitoumukset-2 5002 5005 000
Menot yhteensä12 30012 5002 50027 300

2017 talousarvio
2016 II lisätalousarvio14 296 000
2016 talousarvio
2015 tilinpäätös18 549 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 2008 asetettua tavoitetta valokuitu- ja kaapeliverkon kattavuudesta ei ole vielä saavutettu, ja myös osa (25 milj. euroa) hankkeelle myönnetyistä määrärahoista on edelleen käyttämättä. Talousarvioesityksen mukaan myöntöpäätösten mukaisten verkkojen rakentaminen jatkuu kuitenkin edelleen ja Viestintävirastossa on vireillä merkittävä määrä tukihakemuksia. Viestintävirasto oikeutetaan myös solmimaan aiempien vuosien talousarvioissa myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Valiokunta pitää tärkeänä, että laajakaistarakentamisen tukiehtoja ja menettelyjä lievennetään ja parannetaan siten, että ne osaltaan vauhdittavat verkkojen rakentamista ja laajakaistan saatavuutta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

Vuosina 2015 ja 2016 budjetoituja määrärahoja saa käyttää myös laajakaistahankkeen hallinnollisten tehtävien kustannuksiin enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Valtuus

Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan aiempien vuosien talousarvioissa myönnetyn valtuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 7 643 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 1 910 000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen.

Selvitysosa: Laajakaistatukien hakuprosessista ja avustuksen kohteena olevien hankkeiden etenemisestä johtuen määrärahan käyttö painottuu alkuperäisistä arvioista poiketen hankkeen loppuvuosille.

Lisävaltuuden myöntäminen johtuu arvioitua edullisemmin toteutuneista tai peruuntuneista hankkeista. Hankkeelle myönnetty 69,5 milj. euron valtuus ei tämän johdosta muutu.


2017 I lisätalousarvio7 643 000
2017 talousarvio
2016 tilinpäätös14 296 000
2015 tilinpäätös18 549 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 7 643 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 1 910 000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 1 143 000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen.

Selvitysosa: Laajakaistatukien hakuprosessista ja avustuksen kohteena olevien hankkeiden etenemisestä johtuen määrärahan käyttö painottuu alkuperäisistä arvioista poiketen hankkeen loppuvuosille.

Lisävaltuuden myöntäminen aiheutuu arvioitua edullisemmin toteutuneista tai peruuntuneista hankkeista. Hankkeelle myönnetty 69,5 milj. euron valtuus ei tämän johdosta muutu.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio7 643 000
2017 talousarvio
2016 tilinpäätös14 296 000
2015 tilinpäätös18 549 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 1 143 000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen.

60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 507 948 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n nojalla rahastoon tehtävään siirtoon.

Selvitysosa: Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:n mukaan rahastolle suoritetaan korvaus valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti, mutta poikkeuksellisesti tarkistuksesta luovutaan vuoden 2017 osalta. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 §:n mukaan rahaston varoista käytetään Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen vuosittain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä. Varoja voidaan käyttää myös Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun ennakkoarvioinnin laatimisesta aiheutuvien palkkioiden maksamiseen ja rahaston hallinnoimiseen. Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen.

Rahastoon tehtävä siirto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi rahoitetaan yleisradioverolla.


2017 talousarvio507 948 000
2016 talousarvio507 948 000
2015 tilinpäätös507 948 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta viittaa Yleisradio Oy:n tehtäviä ja rahoitusta arvioineen parlamentaarisen työryhmän kesäkuussa 2016 laatimaan yksimieliseen esitykseen, jonka mukaan Yleisradio Oy:n rahoituksen tulee olla valtiontalouden kehysten ulkopuolella. Työryhmä katsoi, että Yleisradio Oy:n riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua, että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että Yleisradio Oy:n rahoitus järjestetään parlamentaarisen työryhmän ehdottamalla tavalla ja siirretään valtiontalouden kehysten ulkopuolelle päätettäessä keväällä 2017 seuraavasta, vuosia 2018—2021 koskevasta julkisen talouden suunnitelmasta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 507 948 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n nojalla rahastoon tehtävään siirtoon.