Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -50
Yhteensä -50

2013 talousarvio 2 000 000
2012 talousarvio 2 050 000
2011 tilinpäätös 2 050 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 2 000 000 euron määrärahaa, josta on vähennetty eduskunnan siihen jo useana vuonna lisäämä 50 000 euroa.

Momentin keskeinen tavoite on tukea ympäristöjärjestöjen toimintaa, asunto- ja rakennusalan järjestöjen neuvontatoimintaa sekä ympäristövalistukseen ja -kasvatukseen liittyviä ympäristöhankkeita. Lisäksi määrärahaa käytetään saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan, saaristoalueiden kehittämislain mukaisiin ympäristönhoitoavustuksiin ja kuntien virkistysaluehankintoihin.

Valiokunta toteaa, että momentilta osoitettavilla suhteellisen pienillä järjestöavustuksilla saadaan aikaan erittäin vaikuttavaa toimintaa. Momentin määräraha on pysynyt samana vuodesta 2009 alkaen, ja sille on ilmennyt kasvavia korotuspaineita; mm. avustuksen hakijoita on enemmän kuin aiemmin. Momentin määrärahataso ei kuitenkaan mahdollista järjestöjen määrän lisäämistä ilman nykyisten avustuksensaajien rahoituksen vähentämistä.

Valiokunta pitää tarpeellisena järjestöavustusten turvaamista ja lisää momentille 120 000 euroa, josta 30 000 euroa käytetään uudelle avustuksen saajalle, Botanian ystävät ry:lle.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

2) valistus- ja neuvontatoiminnan tukemiseen valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

3) saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 12 §:n mukaisiin avustuksiin saariston ympäristönhoitoa edistäviin hankkeisiin

4) saaristoalueiden ja tunturialueiden jätehuoltoa edistävän toiminnan tukemiseen

5) kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.