Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
              40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

63. MetsähallitusPDF-versio

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 6,1 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksiä 0,7 milj. eurolla ja vähennyksiä 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen. Muutoksen jälkeen peruspääoma on 2 549,1 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön sekä porotalouden ja saamelaiskulttuurin vaatimukset.

Metsähallituksen liiketoimintojen toiminta saatetaan kannattavaksi tai kannattamattomasta toiminnasta luovutaan.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2011 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2011 enintään 30 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2011 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 34 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 69 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 15 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoma kasvaa 0,7 milj. eurolla hallinnansiirtojen, valtionperintöjen ja muiden vastaavien muutosten takia ja vähenee 6,8 milj. eurolla kun liiketoiminnan omaisuutta siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta aiheutuu vuonna 2011 noin 43—48 milj. euron laskennallinen kulurasite Metsähallituksen liiketoiminnalle. Metsätaloutta on rajoitettu 632 000 tuottovaateen alaisella metsämaahehtaarilla. Velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2011.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2011 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2011 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 88,2 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 89,3 milj. euroa. Alustavana tavoitteena on, että vuoden 2011 voitosta tuloutetaan vuonna 2012 valtiolle 83,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 3,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Vuotuisesta voitosta verojen jälkeen tuloutetaan valtiolle 95 %.

Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 300,1 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 343,3 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 30,0 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat kiinteistörakenteen parantamiseen liittyvät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen rooli tuulivoimatuotannossa on Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion omistamien alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Metsähallitus ei hanki osakkuuksia tuulivoimatuotantoa harjoittavista yhtiöistä.

Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus antaa takauksen tytäryhtiöidensä 15 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
 2009 toteutuma2010 ennakoitu2011 arvio
 LiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserniLiikelaitosKonserni
       
Liikevaihto, milj. €252,7289,8325,6360,8300,1343,3
— muutos, %  2925-7,8-4,9
Käyttökate, %292434323330
Liikevoitto/tappio, milj. €67,661,9109,1110,796,999,3
Tilikauden tulos, milj. €59,757,7100,0101,088,289,3
— liikevaihdosta, %242031282926
— peruspääomasta, %2,32,33,94,03,53,5
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €1)71,0 85,9 95,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, %2,52,34,14,13,63,6
Investoinnit liikevaihdosta, %6599109
Omavaraisuusaste, %999899989897
Taseen loppusumma, milj. €2 6952 7112 7192 7322 7282 738
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)1 2281 4061 2101 3881 2001 378

1) Tuloutus edelliseltä vuodelta, kuluvan vuoden tuloutustavoite sekä talousarvioesityksen mukainen tuloutustavoite.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
    
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille   
12.28.99 Takausmaksut---
13.05.01 Voiton tuloutus71,00085,88495,000
Yhteensä71,00085,88495,000
    
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus   
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät6,5026,2135,763
MMM:n hallinnonala yhteensä6,5026,2135,763
    
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät24,82526,29125,867
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1)3,500--
YM:n hallinnonala yhteensä28,32526,29125,867
    
Yhteensä (MMM ja YM)34,82732,50431,630

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
    
Rahoitus1)   
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50)7 6237 4235 763
Ympäristöministeriö (35.10.52)25 96926 29125 867
Ympäristöministeriö (35.10.63)4 859300-
Muiden ministeriöiden rahoitus2 6072 6002 600
Muu rahoitus valtion talousarviosta5088001 000
Euroopan unionin rahoitus1 2262 5002 700
Tulorahoituksella maksetut menot7 6937 0007 300
Muu rahoitus896700900
Yhteensä51 38147 61446 130
    
Menot   
Palkkausmenot21 57021 25022 142
Muut kulutusmenot24 54624 56421 988
Maa-aluehankinnat4 302300-
Muut investoinnit9631 5002 000
Yhteensä51 38147 61446 130

1) Rahoituseriin 2009 ja 2010 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko
 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
    
Tuotot (1 000 euroa)   
Maksullinen toiminta7 8987 0007 300
Muut tuotot1 9473 0003 600
Tuotot yhteensä9 84510 00010 900
    
Kulut (1 000 euroa)   
Henkilöstökulut21 82721 25022 142
Muut kulut27 81826 36423 988
Kulut yhteensä49 64547 61446 130
Valtion talousarviosta saatu rahoitus36 85137 61435 230
    
Yli-/alijäämä-2 949--
    
Henkilöstömäärä (htv)513506500
— josta virkamiehiä (htv)606262

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 763 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Näistä Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 4 750 000 euroa.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
    
Luonnon virkistyskäyttö   
Valtion retkeilyalueiden käynnit343 000350 000350 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl)866 000860 000855 000
    
Eräasiat   
Suurpedot.fi-verkkopalvelun käynnit207 124280 000280 000
Metsästysluvat (kpl)31 90936 00038 000
Kalastusluvat (kpl)77 52290 00090 000
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä2 2693 5003 500
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)3,53,63,6

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Luonnon virkistyskäyttö3 977 000
Eräasiat1 470 000
Muut tehtävät316 000
Yhteensä5 763 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 360 000 euron siirto momentille 30.40.52 saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvina menoina.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Siirto momentille 30.40.52-360
Palkkausten tarkistukset38
Tuottavuustoimet-98
Kertameno1 100
Tasomuutos-1 130
Yhteensä-450

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille esitetään 4 663 000 euron määrärahaa, joka on 1,550 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2010 varsinaisessa talousarviossa.

Merkittävin vähennys aiheutuu noin 1,0 miljoonan euron tasomuutoksesta. Muita vähennyksiä ovat mm. saimaannorpan 0,36 miljoonan euron sopimuspalkkioiden siirtäminen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (mom. 30.40.52) ja noin 0,1 miljoonan euron tuottavuusvähennys. Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä vastaavan luontopalvelut-yksikön toimintaan vaikuttaa myös ympäristöministeriön hallinnonalalta esitettävän määrärahan pieneneminen noin 3 miljoonalla eurolla. Valiokunta käsittelee asiaa siltä osin myöhemmin kyseisen momentin (mom. 35.10.52) kohdalla.

Pääosa luontopalvelujen menoista on kiinteitä kustannuksia. Esitetyn suuruisia leikkauksia ei pystytä toteuttamaan supistamatta luontopalveluiden ydintoimintoja. Metsähallitus on käynnistänyt talousarvioesityksen johdosta yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioidaan noin 60 henkilötyövuotta.

Toimintamäärärahojen raju pudotus vaikeuttaa myös hankerahoituksen saantia, koska omarahoitusosuutta ei ole saatavilla. Myöskään työllisyysperusteisia määrärahoja ei voida käyttää, jos lomautukset ja irtisanomiset toteutuvat.

Määrärahaleikkaukset johtavat väistämättä retkeily- ja muiden luontomatkailua tukevien palveluiden vähentämiseen. Mikäli luontokeskuksia joudutaan sulkemaan ja luopumaan retkeilykohteiden ylläpidosta tai rajoittamaan niiden käyttöä, joutuvat myös Metsähallituksen alueisiin ja palveluihin tukeutuvat matkailuyrittäjät vähentämään tarjontaansa. Yhteistyösopimuksia on noin 300 matkailuyrityksen kanssa.

Valiokunta toteaa, että Metsähallituksen luontopalveluilla on erittäin suuri merkitys kansalaisille ja pitää niihin kohdistettuja määrärahavähennyksiä kohtuuttomina. Valiokunta lisää momentille 1 100 000 euroa.


2011 talousarvio5 763 000
2010 III lisätalousarvio21 000
2010 talousarvio6 213 000
2009 tilinpäätös6 502 000