Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              (21.) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

  • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
  • — julkisen talouden hyvästä hoidosta
  • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategiset tavoitteet
  • — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
  • — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
  • — Asiakaslähtöisien ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
  • — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.

Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin Terrafame Oy:lle enintään 107 000 000 euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen jätteen käsittelytoiminnan osalta asetettavien ympäristövakuuksien vastavakuudeksi, jotka

1. kohdistuvat nimenomaisesti Terrafame Oy:öön

2. perustuvat Terrafame Oy:n Sotkamon harjoitettavaan kaivos- ja metallinjalostustoimintaan

3. perustuvat lainvoimaiseen ympäristölupaan tai lainvoimaisessa ympäristöluvassa jätteen käsittelytoiminnan johdosta määrättyihin vakuuksiin.

Valtiontakaus on voimassa enintään 5 vuotta valtioneuvoston takauspäätöksestä.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen luvun päätösosaksi.

Valtiontakauksen tavoitteena on mahdollistaa ympäristösuojelulain mukaisten vakuuksien asettaminen ympäristöluvan mukaisesti. Ympäristönsuojelulain mukaan kaivoksen toiminnanharjoittajan on asetettava vakuus sen varmistamiseksi, että jätehuolto, seuranta, tarkkailu ja toiminnan lopettaminen tai sen jälkeen tarvittavat toimet hoidetaan asianmukaisesti. Vakuuksilla pääsääntöisesti varaudutaan tilanteeseen, jossa toiminnanharjoittaja on kyvytön huolehtimaan kaivokseen liittyvistä velvoitteistaan. Tällöin vakuutta hallinnoiva viranomainen voi realisoida vakuuksia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto nosti ympäristölupapäätöksessään 30.4.2014, Nro 36/2014/1 kaivoksen jätehuollon varmistamista koskevan vakuuden vakuussumman aiemmasta noin 34 milj. eurosta 107 milj. euroon. Vakuus on vuosittain tarkistettava vastaamaan käytössä olevien ja kyseisen toimintavuoden aikana suunnitelmien mukaan käyttöön otettavien kaatopaikkojen, kaivannaisjätteen jätealueiden tai liuotusalueiden pinta-alaa ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Edellinen toiminnanharjoittaja valitti vakuuden määrästä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO), joka 28.4.2016 antamallaan päätöksellä 16/0090/2 pysytti aluehallintoviraston määräämän vakuuden voimassa. Terrafame Oy on valittanut VHO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Ympäristölupien mukaiset vakuudet voidaan järjestää vain lainsäädännössä ja lupapäätöksissä hyväksytyillä tavoilla. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Valtio ei voi myöntää suoraan vakuutta sitä hallinnoivalle viranomaiselle, mutta sen sijaan valtio voi myöntää vastavakuuden vakuuden myöntävälle rahoituslaitokselle. Vakuusjärjestelyn hoitaminen kaivokselle kansainvälisiltä vakuutusmarkkinoilta ilman valtion osallistumista vastavakuuksia myöntämällä on nykytilanteessa osoittanut hankalaksi. Valtiontakauksen voimassaololle asetetaan 5 vuoden määräaika ja takauksesta peritään käypä takausmaksu.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Hallitus esittää, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta Terrafame Oy:lle enintään 107 milj. euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen jätteen käsittelytoiminnan osalta asetettavien ympäristövakuuksien vastavakuudeksi.

Vakuusvaatimus liittyy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökseen, jonka Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään pysyttänyt voimassa. Terrafame Oy on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Takaus on voimassa enintään viisi vuotta valtioneuvoston takauspäätöksestä.

Valtiovarainvaliokunta pitää omavelkaisen valtiontakauksen myöntämistä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa takauksen myöntämistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta vaatimatta ja valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin Terrafame Oy:lle enintään 107 000 000 euron suuruisen omavelkaisen valtiontakauksen jätteen käsittelytoiminnan osalta asetettavien ympäristövakuuksien vastavakuudeksi, jotka

1. kohdistuvat nimenomaisesti Terrafame Oy:öön

2. perustuvat Terrafame Oy:n Sotkamon harjoitettavaan kaivos- ja metallinjalostustoimintaan

3. perustuvat lainvoimaiseen ympäristölupaan tai lainvoimaisessa ympäristöluvassa jätteen käsittelytoiminnan johdosta määrättyihin vakuuksiin.

Valtiontakaus on voimassa enintään 5 vuotta valtioneuvoston takauspäätöksestä.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

Strategiset tavoitteetToiminnallinen tavoite
  
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen
 Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista
 Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluilleUudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen
 Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin
 Digitalisoimme julkisia palveluja
 Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta
 Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta
 Turvaamme verotuksen edellytyksiä

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv336323320
Sairauspoissaolot, pv/htv5,766
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro3,53,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot32 32832 47729 570
Bruttotulot1 8941 850240
Nettomenot30 43430 62729 330
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 945  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 002  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43)-43
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01255
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-422
Palkkaliukumasäästö-101
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-201
Toimintamenojen tuottavuussäästö-192
Toimintamenosäästö (HO 2015)-265
Työajan pidentäminen (Kiky)-283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-43
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-264
Tasomuutos74
Yhteensä-1 297

2017 talousarvio29 330 000
2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 29 330 000 euroon nähden on 590 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30 kiinteistöverotuksen kehittämishankkeeseen ja vähennyksenä 10 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01.


2017 talousarvio29 920 000
2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa johtuen siitä, että maakuntien perustamisen ja toiminnan seuranta edellyttää vahvaa valmisteluosaamista valtiovarainministeriöltä. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja maakunnat muodostavat olennaisen osan julkisen talouden kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriö seuraa ja analysoi maakuntien toiminnan laatua ja taloutta, pitää yhteyttä maakuntiin, käy neuvotteluja maakuntien suuntaan sekä valmistelee valtion toimenpiteitä. Tämän uuden ja vaativan kokonaisuuden asianmukainen hoitaminen edellyttää valtiovarainministeriöön osaavia lisäresursseja yhtäältä maakuntahallinnosta vastaavalle ja toisaalta valtiontaloudesta vastaavalle toiminnalle. Tarkoitus on lisätä henkilöstöä 18 henkilötyövuodella, joista noin puolet voisi aloittaa jo syksyllä 2017.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 25 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio375 000
2017 talousarvio29 920 000
2016 tilinpäätös30 363 000
2015 tilinpäätös33 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Suomen valtion omistamien ulkomaan kulttuuri- ja tiedeinstituuttikiinteistöjen omistajahallinnan siirrosta johtuva määrärahasiirto ulkoasiainministeriön toimintamenomomentille. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kiinteistöstrategian toteuttaminen145 000
Omistajaohjauksen menot100 000
Yhteensä245 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tiede- ja kulttuuri-instituuttien omistajaohjaus (siirto momentille 24.01.01)-70
Yhteensä-70

2017 talousarvio245 000
2016 talousarvio315 000
2015 tilinpäätös1 115 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin

3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

(21.) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentille 28.10.01)-462
Tasomuutos-465
Yhteensä-927

2016 II lisätalousarvio-810 000
2016 talousarvio927 000
2015 tilinpäätös

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään 106 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio1 012
Valtori (siirto momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29)-2 038
Yhteensä-1 026

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio106 000 000
2016 talousarvio107 026 000
2015 tilinpäätös98 657 325

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään 106 000 000 euroa.