Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 595 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20172018Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
    
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus   
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset1 954-1 954
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)   
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset5 9781 0227 000
Menot yhteensä7 9321 0228 954
Hätäkeskuslaitos2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta3 688 0003 750 0003 750 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 780 0002 750 0002 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 733 0001 760 0001 760 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa56 69964 62959 527
Henkilötyövuodet597613541
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 0008 2008 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään9,010,79,4
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään13,315,413,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)-3,4-
    
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä615585541
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,253,283,32
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään18,61817

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot56 65455 44552 295
Bruttotulot2 8772 6502 700
Nettomenot53 77752 79549 595
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta13 526  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 503  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 7673 0002 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 0892 1101 301
— osuus yhteiskustannuksista8518201 319
Kustannukset yhteensä1 9402 9302 620
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)8277080
Kustannusvastaavuus, %143102103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)310
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-473
Palkkaliukumasäästö-69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-271
Toimintamenojen tuottavuussäästö-242
Toimintamenosäästö (HO 2015)-150
Työajan pidentäminen (Kiky)-372
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-365
Yhteensä-3 200

2017 talousarvio49 595 000
2016 II lisätalousarvio-365 000
2016 talousarvio52 795 000
2015 tilinpäätös56 754 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Momentille esitetään 49,595 milj. euron määrärahaa, joka on 3,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilöstömäärä kyetään siirtyvän erän avulla pitämään vuoden 2016 tasolla 600 henkilötyövuodessa. Vuonna 2017 otetaan kuitenkin käyttöön uusi valtakunnallinen hätäkeskustietojärjestelmä (Erica), jonka käyttöönottotoimenpiteet sekä koulutukset vaativat merkittäviä henkilöstöpanostuksia. Tämän lisäksi valtionhallinnon yhteisten ICT-ratkaisujen, kuten TUVE-palveluiden, tuomat käyttö- ja ylläpitokulut tulevat nousemaan merkittävästi.

Valiokunta painottaa, että hätäkeskustoiminta vaikuttaa koko auttamisketjuun ja se on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Resurssien suunnittelussa on huomioitava sen rooli kriisiorganisaationa eikä mitoitettava toimintaa normiolojen arjen perusteella. Hätäkeskuslaitoksen pienenevät määrärahat tulevat asettamaan haasteita häiriöttömälle hätäkeskustoiminnalle.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 795 000 euroa.