Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 329 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,499,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %384042
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %666668
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä848282
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä858383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,31,41,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv12,312,312,3
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv225225225
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki64 97061 25061 280
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 4555 2705 260

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano184 224
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)7 202
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 549
Täytäntöönpanoyksikkö1 734
Ostopalvelut palvelukeskuksilta14 620
Yhteensä210 329

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot240 138225 196 222 773
Bruttotulot14 01213 77012 444
Nettomenot226 126211 426 210 329
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta16 154  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle18 949  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 6318 6228 553
— muut tuotot848759753
Tuotot yhteensä10 4799 3819 306
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset9 7178 6998 629
— osuus yhteiskustannuksista10 6459 1429 051
Kustannukset yhteensä20 36217 84117 680
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 883-8 460-8 374
Kustannusvastaavuus, %515353

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 200
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)7
Toimitilahankkeet1 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-99
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-50
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1 724
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa1 105
Palkkausten tarkistukset-1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-931
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)176
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 137
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 130
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 283
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-198
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-1 355
Tasomuutos3 689
Yhteensä-1 097

2017 talousarvio210 329 000
2016 II lisätalousarvio-250 000
2016 talousarvio211 426 000
2015 tilinpäätös228 921 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 984 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 210 329 000 euroon nähden on 655 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa siirtona momentilta 25.40.74 liittyen Suomenlinnan vankilan työsuhteisten työnjohtajien nimittämiseen virkasuhteeseen 1.10.2016 lukien ja vähennyksenä 45 000 euroa Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin siirtona momentille 25.01.05.


2017 talousarvio210 984 000
2016 II lisätalousarvio-250 000
2016 talousarvio211 426 000
2015 tilinpäätös228 921 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Rikosseuraamuslaitoksen taloutta on sopeutettu viime vuosina merkittävästi, sillä tuottavuusohjelman (2005—2011) ja sopeuttamisohjelman (2012—2016) mukainen henkilöstövähennystavoite on yhteensä 506 henkilötyövuotta, mikä vastaa 16:ta prosenttia Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöstä. Henkilöstön vähenemisen vuoksi osa laitoksista on lakkautettu tai niiden toimintaa supistettu, minkä lisäksi vankien kuntouttavaa toimintaa on vähennetty.

Viime kevään julkisen talouden suunnitelmassa päätettiin kuitenkin lisäpanostuksista tuleville vuosille, kun Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon osoitettiin 34,9 milj. euron lisärahoitus vuosille 2017—2020. Tämä lisäys antaa mahdollisuuden nykyisen vankilakapasiteetin säilyttämiseen, minkä lisäksi Rikosseuraamuslaitos voi aiempaa paremmin varautua vankiluvun kasvuun. Vankiluku on laskenut useamman vuoden ajan, mutta se on kääntynyt nousuun vuoden 2016 aikana, ja sen arvioidaan nousevan myös vuonna 2017.

Lisämäärärahasta huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen rakenteen ja toiminnan tehostamista on jatkettava, jotta varmistetaan resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa.

Valiokunta kiirehtii ratkaisuja, joilla turvataan Pelson vankilan toiminta, sillä 1.10.2016 lukien osa vankilaosastoista on jouduttu sulkemaan vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rikosseuraamuslaitos on yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistänyt korvaavien vankitilojen suunnittelun ja tavoitteena on hankkia väliaikaiset majoitustilat, jotka olisivat käytössä jo vuoden 2017 alussa.

Vankilan toiminnan turvaaminen on tärkeää, sillä Pelson vankila toimii täytäntöönpanoyksikkönä varsin laajalta alueelta tuleville vangeille ja se on myös alueen merkittävä työnantaja. Valiokunta pitää siksi välttämättömänä, että pysyvän ratkaisun suunnittelu käynnistetään välittömästi.

Valiokunta pitää tärkeänä, että paljusellien poistaminen etenee suunnitellusti. Tarkoituksena on, että paljusellit poistuvat käytöstä Helsingin vankilassa alkuvuonna 2017, minkä jälkeen niitä on käytössä vain Hämeenlinnan vankilassa. Uuden naisvankilan hankesuunnittelu on kuitenkin käynnissä, ja uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 aikana.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 120 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 33.01.06.


2017 I lisätalousarvio-120 000
2017 talousarvio210 984 000
2016 tilinpäätös211 176 000
2015 tilinpäätös228 921 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 120 000 euroa.