Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. (32.01, delvis, 20, delvis, 30, delvis, 40, delvis och 60, delvis) Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              03. (32.30.01) Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
              04. (32.20.01) Geologiska forskningscentralens omkostnader
              05. (32.20.06) Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
              06. (32.40.01) Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
              07. (32.40.03) Patent- och registerstyrelsens omkostnader
              08. (32.40.05) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
              09. (32.60.01) Energimyndighetens omkostnader
              20. Civiltjänst
              (21.) Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik
              41. (32.20.41) Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur
              49. (32.20.49) Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet
              (50.) (32.40.50) Statsunderstöd för konsumentorganisationer
              50. (32.40.50) Statsunderstöd för konsumentorganisationerna
              51. (32.40.51) Statens andel av sjömansserviceverksamheten
              53. (32.40.53) Hemtransport av och ersättning till resenärer
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
              95. (32.40.95) Vissa rättegångskostnader och ersättningar
         20. (32.20, delvis och 60, delvis) Förnyelse och låga koldioxidutsläpp
         30. (32.30, delvis, 40, delvis, 50 och 60, delvis) Sysselsättning och företagsamhet
            (40.) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         40. (32.01, delvis, 20, delvis och 60, delvis) Specialfinansiering för företag
            (50.) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         50. (32.70) Integration
            (60.) (32.60, delvis) Energipolitik
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2017

07. (32.40.03) Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 722 000 euro.

Anslaget får också användas till medlemsavgifter i internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet.

På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen.

Förklaring: Som sakkunnigorganisation i frågor som gäller industriella rättigheter och verksamhet i företag och sammanslutningar främjar och utvecklar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företagsamhet, innovation och samhällelig verksamhet i Finland och internationellt.

I budgetpropositionen finns beredskap för ikraftträdandet av det europeiska enhetliga patentskyddet vid ingången av 2020.

Med anslag under momentet betalas kostnader för tillsyn över stiftelser och ombud för industriellt rättsskydd till ett belopp av 730 000 euro och kostnader för revisionstillsyn till ett belopp av 2 260 000 euro. Motsvarande tillsynsavgifter intäktsförs under moment 11.19.09.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Patent- och registerstyrelsen för 2020:

Verksamhetens resultat

 2018
utfall
2019
mål
2020
mål
    
Funktionell effektivitet   
Arbetsproduktivitet (förändring i produktiviteten, %)4,1> 1,0> 1,0
Resurshushållning (förändring i enhetskostnaderna, %)-2,1< 2,0< 2,0
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse (1—5)4,0> 4,0> 4,0
E-tjänster   
— Patentansökningar (%)96,1> 95> 95
— Varumärkesansökningar (%)86,2> 90> 90
— Anmälningar till handelsregistret (%)59,6> 65> 70
— Anmälningar till föreningsregistret (%)84,9> 80> 85
Genomsnittliga behandlingstider   
— Nationella patentansökningar (år)2,3< 2,4< 2,3
— PCT-granskningsrapporter inom utsatt tid (%)92,7> 80> 85
— Nationella varumärkesansökningar (mån.)1,0< 2,8< 2,6
— Elektroniska anmälningar till handelsregistret (dagar)1,0< 2< 2
— Anmälningar till föreningsregistret (dagar)3< 5< 4

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer54 52346 00046 700
— övriga intäkter3 752--
Intäkter sammanlagt58 27546 00046 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader42 20144 44344 922
— andel av samkostnader9 7489 50010 500
Kostnader sammanlagt51 94953 94355 422
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)6 326-7 943-8 722
Kostnadsmotsvarighet, %1128584

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
    
Bruttoutgifter54 70453 94355 422
Bruttoinkomster58 27546 00046 700
Nettoutgifter-3 5717 9438 722
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 946  
— överförts till följande år13 952  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ikraftträdande av det europeiska enhetliga patentskyddet (kompensation för PRS:s inkomstbortfall)800
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-21
Sammanlagt779

2020 budget8 722 000
2019 budget7 943 000
2018 bokslut-1 564 661